Omgevingsplan

In het omgevingsplan ziet u waar u mag bouwen of verbouwen. Ook beschrijft het omgevingsplan hoe u een gebouw of een erf mag gebruiken. Bijvoorbeeld waar u een winkel of horeca mag openen of een bedrijf kan vestigen. Daarnaast vindt u in het omgevingsplan ook regels voor geluid, geur en andere activiteiten die het milieu kunnen schaden. De geldende versie van het omgevingsplan kunt u het beste bekijken via www.omgevingswet.overheid.nl.

Bekijken

Wat u moet weten

Vanaf 1 januari 2024 heeft Nijmegen één omgevingsplan, waar alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving in staan. In het omgevingsplan staat wat er op een bepaalde locatie gebouwd of verbouwd mag worden. En hoe de grond en de gebouwen gebruikt mogen worden. Het omgevingsplan geeft bijvoorbeeld aan waar woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn. En welke grond bedoeld is voor wegen en groen. Naast regels voor het bouwen en gebruiken, staan er in het omgevingsplan ook regels voor geluid, geur en andere activiteiten die het milieu kunnen schaden. Op termijn worden in het omgevingsplan ook regels opgenomen voor het kappen van bomen en voor monumenten.

Als een bouwwerk of het gebruiken van een locatie niet is toegestaan, kan het omgevingsplan gewijzigd worden. Dit noemen we een wijzigingsbesluit. De bekendmaking van een wijziging van het omgevingsplan vindt u bij de bekendmakingen op overheid.nl.

Informatie over bezwaar maken tegen een wijziging van het omgevingsplan vindt u op de Rijksoverheid.

Tijdelijk omgevingsplan

Sinds 1 januari 2024 heeft Nijmegen een tijdelijk omgevingsplan. Daarin zitten de regels van de bestemmingsplannen en regels die we van het Rijk krijgen. Elke gemeente moet deze regels verplaatsen naar één integraal omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. We hebben hier acht jaar de tijd voor, tot 2032. We noemen dit de transitieperiode. In deze periode gaan we stap voor stap over naar één omgevingsplan, waarin de regels voor de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. Hoe we dat doen is uitgelegd in het transitieplan ‘Op weg naar één omgevingsplan’.

Stappen voor het wijzigen van het omgevingsplan

Het wijzigen van het omgevingsplan heeft 2 fases.

Fase 1: ontwerpbesluit

Eerst wordt een ontwerp wijzigingsbesluit gemaakt door de gemeente. Dit is een grove versie van de wijziging en een bijbehorende motivering. In deze motivering wordt het besluit toegelicht. De gemeente legt het ontwerp wijzigingsbesluit 6 weken ter inzage. U kunt het plan bekijken bij de bekendmakingen op overheid.nl of ga naar Omgevingsloket. De motivering bij het besluit vindt u uitsluitend bij de bekendmakingen en niet via het Omgevingsloket. 

U kunt in deze 6 weken een zienswijze indienen. Dat is een reactie op de voorgestelde wijziging. De gemeente beoordeelt de zienswijzen en past eventueel het wijzigingsbesluit aan. De gemeenteraad neemt meestal binnen 12 weken - nadat het plan ter inzage heeft gelegen - een besluit over de wijziging van het omgevingsplan. Als de wijziging is goedgekeurd, wordt het wijzigingsbesluit officieel vastgesteld.

Voor een grote ontwikkeling is het verplicht om voor een wijziging van het omgevingsplan een milieueffectrapportage (MER) te maken. Deze rapportage moet laten zien wat de effecten op het milieu zijn van een grote ontwikkeling. De volgende onderdelen worden in een milieueffectrapportage onderzocht:

  • Bodemanalyse: om te laten zien dat de bodemkwaliteit geschikt is of geschikt te maken is voor de ontwikkeling
  • Archeologisch onderzoek: het in beeld brengen of er archeologisch waardevolle resten zijn en kijken wat beschermd moet worden
  • Flora en fauna: welke planten en dieren leven in het gebied en hoe moeten deze beschermd worden
  • Verkeersbewegingen: om te onderzoeken of de verkeersbewegingen die het project met zich meebrengt passen of dat het verkeer moet worden aangepast. 
  • Parkeren: om te onderzoeken hoe het parkeren in het gebied geregeld moet worden met zoveel nieuwe activiteiten die extra auto’s aantrekken
  • Externe veiligheid: sommige bedrijven die nu in het gebied zitten, kunnen bepaalde veiligheidsaspecten met hebben die invloed hebben op andere activiteiten 
  • Luchtkwaliteit: is er uitstoot van stoffen in de lucht die effect hebben op andere functies. En moeten eventueel maatregelen worden genomen
  • Geluid: is er zoveel geluid in een gebied dat bijvoorbeeld wonen op bepaalde plekken niet mogelijk is. Moeten er maatregelen genomen worden om wonen daar wel mogelijk te maken of wordt er bepaald dat het niet kan
  • Duurzaamheid: om te onderzoeken of de ontwikkeling bijdraagt aan de eisen voor duurzaamheid. En om in beeld te brengen of de ontwikkeling bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering.  
  • Gezondheid: het in beeld brengen van de gevolgen van de ontwikkeling op de gezondheid van mensen in het gebied en de directe omgeving

Fase 2: vastgesteld wijzigingsbesluit

De gemeente legt het vastgestelde wijzigingsbesluit 6 weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op bij de bekendmakingen op overheid.nl of ga naar Omgevingsloket. In deze 6 weken kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Soms kunt u de wijziging van het omgevingsplan tijdelijk tegenhouden. Daarvoor dient u een verzoek om voorlopige voorziening (ook wel een schorsingsverzoek) in. De Raad van State behandelt de beroepen en schorsingsverzoeken. Het wijzigingsbesluit gaat in nadat het plan 6 weken ter inzage heeft gelegen. Of nadat alle beroepen en schorsingsverzoeken zijn afgehandeld. De wijziging van het omgevingsplan wordt hiermee onherroepelijk. Dit betekent dat vanaf dan het wijzigingsbesluit  vast staat. U kunt dan geen zienswijze, beroep of schorsingsverzoek meer indienen. 

Geldend omgevingsplan

Voor de geldende versie van het omgevingsplan ga naar Omgevingsloket. Via het Omgevingsloket kunt u ook de vergunningcheck doorlopen. Met de vergunningcheck krijgt u antwoord op de vraag of u een omgevingsvergunning nodig heeft . 

Afwijken van het omgevingsplan

Soms mag een bouwplan of een bepaald gebruik van de grond of gebouwen niet volgens de regels in het omgevingsplan. Door een buitenplanse afwijking  of wijziging van het omgevingsplan kan de gemeente soms toch meewerken. Voor het verkennen en begeleiden van initiatieven  kunt u gebruikmaken van het vooroverleg. U krijgt dan informatie over de mogelijkheden, kosten en de gemiddelde behandelduur. Bent u op zoek naar bouwtekeningen van uw pand? Dan kunt u terecht bij het Digitaal Gebouwen Archief Nijmegen

Uw mening geven over een aanpassing van het omgevingsplan

U wilt reageren op een aanpassing van het omgevingsplan. Dit noemen we ook wel uw 'zienswijze' doorgeven. U kunt online of per post uw zienswijze doorgeven.