Erkennen van een kind en naam kiezen

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan bent u automatisch wettelijk ouder. Bent u dat niet, dan kunt u het kind erkennen en wordt u alsnog (wettelijk) ouder. Dit kan al voor de geboorte.

Afspraak maken

If both parents are not Dutch call 14 024 to make an appointment

Wat u moet weten

Er 3 momenten om een kind te erkennen:

 • voor de geboorte
 • tijdens de geboorteaangifte
 • na de geboorteaangifte

Goed om te weten:

 • Als u en de andere ouder niet de Nederlandse nationaliteit hebben, bel dan 14 024 om een afspraak te maken
 • Bij de er­ken­ning van het eer­ste kind kiest u wel­ke ach­ter­naam het kind krijgt: die van de moe­der, van de er­ken­ner of van beide
 • Ie­der kind moet apart wor­den er­kend. Dus ook een twee­de of vol­gend kind uit een re­la­tie. Dat gaat niet au­to­ma­tisch

Vanaf 1 januari 2023: automatisch gezag bij erkenning

Vanaf 1 januari 2023 wordt gezag meteen bij de erkenning geregeld. Bent u ongehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind. U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft. Is uw kind voor 1 januari 2023 erkend maar na 1 januari 2023 geboren? U moet het gezamenlijk gezag samen aanvragen bij de rechtbank

Voorwaarden

U kunt het kind erkennen als:

 • u 16 jaar of ouder bent
 • u geen familie bent van de moeder
 • er niet al 2 ouders zijn
 • het kind toestemming geeft als het 12 jaar of ouder is
 • de moe­der toe­stem­ming geeft voor erkenning. Dit moet voor kinderen jonger dan 16 jaar. Ook als het om een twee­de of vol­gend kind gaat uit dezelfde re­la­tie 

Staat u onder toezicht (curatele) door uw lichamelijke of geestelijke situatie? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de kantonrechter.

Kosten

Geen. Als u een schriftelijk bewijs wilt van erkenning, betaalt u wel

Dit kan in elke ge­meen­te in Ne­der­land. Het hoeft niet per se in uw woon­plaats.

Het voor­deel van er­ken­ning voor de geboorte: het kind heeft wettelijk ge­zien met­een 2 ou­ders. Ook als er voor de ge­boor­te­aan­gif­te iets ge­beurt met de per­soon die het kind heeft er­kend. Daar­om raden wij u aan om deze mogelijkheid te kie­zen. Ook bij een 2e of vol­gend kind uit de­zelf­de re­la­tie.

Meenemen naar de afspraak

 • Van beide ouders een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • Per­soon­lij­ke of schrif­te­lij­ke toe­stem­ming (87 kB) van de moe­der. De moe­der moet per­soon­lijk mee als het om uw 1e kind gaat en u wilt dat het de ach­ter­naam van de er­ken­ner krijgt
 • Woont u of de moeder niet of nog maar kort in Nederland? Dan heeft u misschien meer documenten nodig. Bel 14 024 voor het maken van een afspraak

Dit moet in de gemeente waar het kind geboren is. Tijdens de geboorteaangifte kunt u het kind erkennen: maak een afspraak geboorteaangifte.

Bij het eer­ste kind geldt: de moe­der moet per­soon­lijk mee ko­men als u wilt dat het kind de ach­ter­naam van de er­ken­ner krijgt. Als u wilt dat het kind de ach­ter­naam van de moe­der krijgt, kan de moe­der schrif­te­lijk toe­stem­ming ge­ven.

Bij een twee­de of vol­gend kind geldt: de moe­der moet op­nieuw toe­stem­ming ge­ven. Dat kan schrif­te­lijk. Een twee­de of vol­gend kind uit de­zelf­de re­la­tie krijgt au­to­ma­tisch de­zelf­de ach­ter­naam als het eer­ste kind.

Meenemen naar de afspraak

 • Van beide ouders een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • Per­soon­lij­ke of schrif­te­lij­ke toe­stem­ming (pdf, 87 KB) van de moe­der. De moe­der moet per­soon­lijk mee als het om uw 1e kind gaat en u wilt dat het de ach­ter­naam van de er­ken­ner krijgt
 • Heeft u voor de geboorte een akte van naamskeuze laten maken? Dan moet u een kopie meenemen naar de afspraak
 • Is het kind geboren binnen een geregistreerd partnerschap of huwelijk tussen 2 vrouwen, met een onbekende donor? Neem dan een ouderschapsverklaring mee van Stichting Donorgegevens
 • Verklaring van burgerlijke staat als een van beide ouders in het buitenland woont. Deze verklaring vraagt u aan in de gemeente waar u woont
 • Woont u of de moeder niet of nog maar kort in Nederland? Dan heeft u misschien meer documenten nodig. Bel 14 024 voor het maken van een afspraak

Een (ouder) kind kunt u na de geboorteaangifte alsnog erkennen. Dat kan in elke Nederlandse gemeente. In Nijmegen belt u 14 024 om een afspraak te maken.

Voorwaarden

De erkenner hoeft niet de biologische ouder te zijn. Voor erkenning gelden de volgende voorwaarden:

 • De er­ken­ner moet mi­ni­maal 16 jaar oud zijn
 • Als het kind ou­der is dan 12 jaar, moet het kind zelf ook toe­stem­ming ge­ven voor de er­ken­ning
 • Als het kind jon­ger is dan 16 jaar, moet de moe­der toe­stem­ming ge­ven voor de er­ken­ning

Meenemen naar de afspraak

Als het kind jon­ger is dan 12 jaar:

 • gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van de erkenner en de moe­der
 • per­soon­lij­ke of schrif­te­lij­ke toe­stem­ming (pdf, 87 KB) van de moe­der. De moe­der moet per­soon­lijk mee als het om uw 1e kind gaat en u wilt dat het de ach­ter­naam van de er­ken­ner krijgt
 • woont u of de moeder niet of nog maar kort in Nederland? Dan heeft u misschien meer documenten nodig. Bel 14 024 voor het maken van een afspraak

Als het kind 12 - 16 jaar oud is:

 • gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van uzelf, de moe­der en het kind
 • per­soon­lij­ke of schrif­te­lij­ke toe­stem­ming (pdf, 87 KB) van de moe­der. De moe­der moet per­soon­lijk mee als het om uw 1e kind gaat en u wilt dat het de ach­ter­naam van de er­ken­ner krijgt
 • woont u of de moeder niet of nog maar kort in Nederland? Dan heeft u misschien meer documenten nodig. Bel 14 024 voor het maken van een afspraak

Als het kind 16 jaar of ou­der is:

 • het kind zelf. Het kind moet kie­zen wat zijn ach­ter­naam wordt
 • gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van de erkenner en het kind
 • per­soon­lij­ke toe­stem­ming van het kind. De moe­der hoeft geen toe­stem­ming meer te ge­ven als het kind 16 jaar of ou­der is
 • woont u of de moeder niet of nog maar kort in Nederland? Dan heeft u misschien meer documenten nodig. Bel 14 024 voor het maken van een afspraak

Bent u als vrouw op 18-jarige leeftijd of ouder vanuit het buitenland naar Nederland gekomen of woonde u in het buitenland toen u 18 jaar of ouder was? Dan moet u bij de afspraak laten zien dat u niet getrouwd was toen u uit het buitenland vertrok. Vraag hiervoor een uittreksel burgerlijke staat aan bij de gemeente waar u weg bent gegaan.