Subsidie voor lhbtiq+-projecten

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor 2025. Dit kon tot en met 17 juni 2024.

Wat u moet weten

 • U krijgt voor 15 juli 2024 antwoord van de gemeente over uw subsidieaanvraag
 • Voor deze subsidieronde is er in totaal € 15.000,-
 • De regiegroep binnen de Regenboogagenda geeft advies over het geven van de subsidies
 • 3 actiepunten van de Regenboogagenda krijgen voorrang: Zorg en Welzijn, Veiligheid en Biculturaliteit en lhbtiq+
 • Regels: Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019

Bestuursgegevens aanpassen

Geef gegevens van uw organisatie door als u voor de 1e keer subsidie bij ons aanvraagt. Of als er iets veranderd is: bestuurder organisatie doorgeven of aanpassen

Voorwaarden

Meesturen

Een overzicht van de inkomsten en kosten (begroting) van het plan.

Vraagt u voor de 1e keer subsidie aan bij de gemeente Nijmegen? Stuur dan ook mee:

 • nieuwste uittreksel Kamer van Koophandel (KvK)
 • laatste versie van de statuten (als dit voor u geldt)
 • actueel rekeningafschrift

Regenboogagenda 2021 - 2024

De Nijmeegse Regenboogagenda 2021-2024 bestaat uit 8 actiepunten. Drie van deze punten krijgen extra aandacht. Hieronder vindt u een samenvatting van de Regenboogagenda. Bij elk actiepunt staan de doelen die we willen bereiken en hoe we dat willen doen. Wilt u meer informatie over het beleid en hoe de Regenboogagenda bepaald is?  Bekijk dan de complete Regenboogagenda (pdf, 836 KB) op onze website met raadsinformatie. 

Voor elk actiepunt van de Regenboogagenda wordt er samengewerkt aan de doelen. Er wordt bijvoorbeeld samengewerkt door mensen uit het lhbtiq+netwerk regenboognetwerk, mensen van de gemeente of zorgorganisaties.

In Nijmegen werken zorg- en welzijnsorganisaties op wijkniveau. In hun werk hebben ze te maken met alle mogelijke thema's en onderwerpen. Inwoners met een (hulp)vraag over het lhbti+-thema, moeten door de organisaties goed geholpen of doorverwezen kunnen worden. Daarom hebben deze organisaties kennis nodig van en aandacht voor lhbti+. Bijvoorbeeld door meer samen te werken en van elkaar te leren.

Doelen 2021 - 2024

 • Meer aandacht en samenwerking in de Zorg en Welzijnopleidingen van HAN, ROC Nijmegen, Radboud Universiteit en Radboudumc. In elke leerfase komt het onderwerp lhbti+ terug
 • Zorg- en welzijnsorganisaties spreken af om een organisatie te worden die rekening houdt met lhbti+-thema. De organisaties werken hier samen aan. Jaarlijks regelen ten minste 5 zorg- en welzijnsorganisaties een nieuw doel op het thema lhbti+

Deze doelen willen we bereiken door:

 • Meer personen binnen de organisaties die zich bezig houden met het thema lhbti+. Meer ruimte en tijd voor deze personen om zich bezig te houden met dit thema
 • Opleidingen/trainingen/cursussen binnen de organisaties
 • Samenwerking tussen de organisaties, inspiratie, leren van elkaar, samen werken aan het doel. Zoals het organiseren van bijeenkomsten voor inspiratie en het delen van kennis
 • Gemeente: opdrachten aan zorg- en welzijnsorganisaties zó schrijven dat rekening is gehouden met lhbti+. Zorgen dat prestaties van de organisaties op lhbti+-thema gemeten en geëvalueerd worden
 • Gemeente: lhbti+ als onderwerp meenemen bij onderzoek naar de leefomgeving per wijk

In Nijmegen bent u vrij om te zijn wie u bent en om te houden van wie u wilt. Om uzelf te kunnen zijn, moet u zich veilig voelen. Helaas hebben lhbti+ personen te maken met bedreiging, geweld en discriminatie. Dit geldt vooral voor bepaalde groepen zoals transgender personen. De werkgroep Veiligheid gaat aan het werk voor meer veiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de stad.

Doelen 2021 - 2024

 • Meer en regelmatig aandacht voor de lichamelijke, sociale en emotionele veiligheid van lhbti+ personen
 • Meer discriminatiemeldingen die te maken hebben met de volgende punten:
  • Tot wie iemand zich aangetrokken voelt (seksuele oriëntatie)
  • Of iemand zich man, vrouw, beide of geen van beide voelt (genderidentiteit)
  • Hoe iemand laat zien of horen dat die zich man, vrouw, beide of geen van beide voelt (genderexpressie)
  • (Biologische) kenmerken die bij een man of vrouw horen (geslachtskenmerken)

Deze doelen willen we bereiken door:

 • Zorgen dat meer personen aangifte willen doen. Zorgen voor meer inzicht en contactmogelijkheden
 • Met elkaar vast te stellen wat het begrip 'veiligheid' voor lhbti+ precies betekent
 • Informatie verzamelen over succesvolle activiteiten en contactmogelijkheden. Plan van aanpak maken en uitvoeren
 • Onderzoek naar de veiligheid van lhbti+personen in 2022

Aandacht is belangrijk voor lhbti+ personen:

 • met 2 of meer culturen (bicultureel)
 • van kleur
 • die uit een ander land naar Nederland verhuisd of gevlucht zijn, of waarvan familie ooit naar Nederland is gekomen

Er wordt samen met deze groepen bekeken welke acties nodig zijn en hoe we dit samen kunnen oppakken.

Doelen 2021 - 2024

 • Biculturele lhbti+ personen kunnen op een makkelijke manier contact met elkaar hebben, bijvoorbeeld in een groep of netwerk. In 2023 bereikt dit netwerk minimaal 20 biculturele lhbti+ personen
 • Regelen dat er over lhbti+ gepraat kan worden binnen groepen Nijmeegse inwoners die uit een ander land naar Nederland verhuisd zijn. Of waarvan familie ooit naar Nederland verhuisd is

Deze doelen willen we bereiken door:

 • Bijeenkomsten te organiseren met personen en organisaties die met dit thema te maken hebben, zoals lhbti+ vluchtelingengroepen en COC.  Tijdens bijeenkomsten samen kijken wat nodig is
 • Ondersteunen van personen die starten met het regelen van een netwerk
 • Aan te sluiten bij de Nijmeegse werkgroep ‘Verandering van binnenuit’. Deze werkgroep werkt aan het kunnen praten over taboeonderwerpen (waaronder lhbti+). De werkgroep doet dit binnen groepen Nijmeegse inwoners die uit een ander land naar Nederland verhuisd zijn of waarvan familie ooit hierheen verhuisd is
 • Samen te werken met andere gemeenten binnen de provincie. Hierdoor kunnen inwoners ook buiten hun eigen woonplaats hulp en sociale contacten zoeken

De gemeente Nijmegen is er voor al haar inwoners. Het Regenboogbeleid richt zich erop dat iedereen kan zijn wie die is en kan houden van wie die wil (inclusie). En dat er in de stad aandacht is voor meer mogelijkheden  in gender zijn dan alleen man of vrouw (genderdiversiteit). De gemeente doet dit onder andere door organisaties en evenementen te ondersteunen die zorgen dat lhbti+ personen meer zichtbaar zijn.

Doelen 2021 - 2024

 • Nijmegen blijven presenteren als stad waar lhbti+ personen welkom zijn, zich veilig en thuis kunnen voelen (Regenboogvriendelijk)
 • Lhbti+ thema's in Nijmeegse wijken zijn meer zichtbaar. En kennis over de thema's wordt beter doorgegeven. Doel is om in 2024 in alle wijken activiteiten te organiseren met Coming Out Dag.
 • Meer aandacht voor inclusie van lhbti+ personen bij Nijmeegse organisaties, bedrijven en grote werkgevers
 • De gemeente regelt dat ze communiceert op een manier waarmee niemand zich buitengesloten voelt (genderinclusief). Het doel is dat in 2024 alle afdelingen genderinclusief communiceren. Daarnaast communiceren jaarlijks meer Nijmeegse/regionale organisaties genderinclusief
 • Goede informatie op de gemeentelijke website over naams- en identiteitsverandering voor transgender personen

Deze doelen willen we bereiken door:

 • Inclusie van lhbti+ aanmoedigen bij grote organisaties, bedrijven en werkgevers in de stad en bij gemeenten in de regio
 • Meer inzicht geven naar redenen van het ontstaan, het hoe en waarom van Regenboogevenementen
 • Makkelijke uitleg over lhbti+-onderwerpen
 • Een werkgroep binnen de gemeentelijke organisatie starten die zich bezig houdt met inclusieve communicatie
 • Coming Out Dag en Roze Woensdag blijven ondersteunen en mogelijk maken
 • Onderzoek naar de veiligheid van lhbti+ personen in 2022

Met plezier kunnen sporten en bewegen is niet voor iedereen standaard. Uit onderzoeken blijkt dat lhbti+ personen problemen kunnen hebben bij sporten en bewegen. Gelijke kansen om te sporten en bewegen begint met een sport- en beweegomgeving waar iedereen kan meedoen (inclusie). Waar iedere inwoner van Nijmegen zich welkom voelt en waar sportiviteit, respect en inclusie de regel zijn. De aandacht van de gemeente en de stad richt zich tot de helft van 2022 op de EuroGames en Gelderland loves to move. Zowel voor als na de Eurogames kijken we hoe we aandacht voor lhbti+ in de sport kunnen regelen.

Doelen 2021 – 2024

Zorgen voor meer sociale veiligheid van lhbti+ personen bij Nijmeegse sportverenigingen, sportgebouwen en -ruimtes.

Dit doel willen we bereiken door:

 • Het regelen van een breed Veilig sportklimaat bij sportverenigingen. Verenigingsactiviteiten steunen die zich richten op kennis van lhbti+. Afspraken over lhbti+ thema in verenigingsbeleid laten zetten (Nijmeegs Sportakkoord)
 • Sportactiviteiten steunen die te maken hebben met lhbti+ thema. Voor veel verschillende mensen of een bepaalde groep, speciaal transgender personen
 • Sportaanbieders en gemeenten in de regio helpen een inclusief sportklimaat te regelen. Dit doen we met het programma Gelderland Loves to Move voor de EuroGames
 • EuroGames laten uitvoeren
 • Regelen dat er een vervolg komt op de EuroGames

Alle soorten onderwijs moeten van de wet aandacht hebben voor verschillende mogelijkheden in seksuele oriëntatie (tot wie iemand zich aangetrokken voelt). Onderwijs moet ook aandacht hebben voor verschillende mogelijkheden in gender dan alleen man/vrouw (genderdiversiteit), acceptatie en veiligheid. De Nijmeegse scholen (basis en middelbaar) hebben afgesproken dit duidelijk te regelen. SchoolsOUT ondersteunt de scholen al jaren met aandacht geven aan het lhbti+thema. Het is bewezen dat deze aanpak goed werkt en succesvol is. Naast SchoolsOUT komt er een netwerk van organisaties voor middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten. Doel van dit netwerk is het delen van ervaring met het lhbti+-thema.

Doelen 2021 – 2024

 • SchoolsOUT wil alle Nijmeegse basisscholen en middelbare (beroeps)scholen bereiken. En samenwerken voor meer aandacht en tijd voor de 4 ‘Gezonde School-pijlers’
 • Meer samenwerking en aandacht voor seksuele diversiteit en genderdiversiteit binnen hogescholen en universiteiten

Deze doelen willen we bereiken door:

 • Activiteiten van SchoolsOUT
 • Een netwerk regelen van organisaties voor hoger onderwijs (en gemeente). In dit netwerk staat aandacht voor diversiteit en inclusie centraal, en vooral het lhbti+ thema. Zo kan meer samengewerkt worden en ervaring gedeeld

De werkgroep Roze Ouderen in Nijmegen bestaat al 4 jaar. In de werkgroep zitten ook personen van verschillende ouderenzorgorganisaties. Er is een goede basis voor het delen van kennis en samenwerking voor de jaarlijkse activiteiten.

Doelen 2021 – 2024

Aandacht houden en aandacht uitbreiden voor lhbti+ ouderen.

Dit doel willen we bereiken door:

 • De werkgroep Roze Ouderen die doorgaat met zijn activiteiten
 • Samenwerking van werkgroep Roze ouderen met de RegenboogRaad. En samenwerking werkgroep Roze ouderen met de Radboud universiteit als het gaat om onderzoek
 • Samenwerken met een persoon die voor de Ouderenbonden spreekt
 • Waar nodig contact hebben met organisaties die bezig zijn met veiligheid

Subgroepen van lhbti+ personen die om verschillende redenen extra aandacht verdienen in Nijmegen zijn bijvoorbeeld:

 • ouderen
 • lhbti+ personen met 2 of meer culturen (bicultureel)
 • lhbti+ personen die uit een ander land naar Nederland verhuisd zijn, of waarvan familie ooit hierheen is verhuisd. En lhbti+vluchtelingen
 • bi+ personen (personen die verliefd kunnen worden op meer dan 1 gender)
 • intersekse personen
 • transgender personen
 • lhbti+ personen uit een gelovige cultuur
 • lhbti+ personen met een verstandelijke beperking/geestelijke handicap

De verschillen en belangen zijn groot, en soms tegengesteld. Intersekse personen willen geen ongevraagde medische behandelingen die niet per se nodig zijn. Transgender personen willen gemakkelijke toegang tot medische behandelingen. Bi+personen hebben vooral te maken met welzijn/leefsituatie. Polyamoreuze mensen (relatie met meer personen tegelijk, met goedkeuring van die personen) hebben juist weer juridische belangen. De wet past nog niet bij hun leefsituatie.

Doelen 2021 – 2024

 • Gezien en gehoord voelen, dat betekent dat alle letters van lhbti+ genoemd en omschreven worden: transgender, non-binair, biseksueel, intersekse, polyamorie. Maar ook mensen met een beperking, gelovigen, enzovoort
 • Meer aandacht, zichtbaarheid en bekendheid voor bepaalde doelgroepen. Door onderzoek een beter beeld krijgen om welke groepen het precies gaat. En met welke problemen en uitdagingen zij te maken hebben
 • Regelen dat medewerkers gemeentelijke loketten inclusief omgaan met transgender personen. Zodat transgender personen zich net zo welkom voelen en gelijk behandeld als ieder ander
 • Een begin maken met meer aandacht voor het niet denken in alleen maar man/vrouw en alle verwachtingen die daarbij horen. Op die manier de man/vrouw-standaard doorbreken

Deze doelen willen we bereiken door:

 • Voor elke lhbti+-subgroep een eigen contactpersoon voor contact met gemeente en andere organisaties
 • Binnen alle onderwerpen van de Nijmeegse Regenboogagenda duidelijke aandacht voor bepaalde aandachtsgroepen
 • Zorgen dat meer kennis gedeeld wordt met zowel inwoners als professionals
 • Gemeente Nijmegen ondertekent de Nederlandse Intersekseverklaring.
 • Medewerkers van gemeenteloketten een online training  laten volgen: 'contact met transgender personen in de publieke dienstverlening’