Groene buffer voor Nijmegen-West

Met de komst van de stadsbrug De Oversteek rijdt er sinds 2013 meer verkeer over de Energieweg en de Neerbosscheweg. Bewoners en gemeente zijn in gesprek over mogelijke aanvullende milieumaatregelen. Op deze webpagina kunt u het proces verder volgen en de achterliggende informatie vinden. Ook verwijzen wij u naar de website www.westenweurt.nlwaar monitoring van lucht, geluid en verkeer te vinden is.

Achtergrond

In 2012 is naar aanleiding van een motie afgesproken dat de gemeente bij een overschrijding van de milieuwaarden de bewoners betrekt bij het bepalen van aanvullende milieumaatregelen. Hiervoor is geld gereserveerd, dat ook gebruikt kan worden voor de aanleg van groen in Nijmegen-West, als milieumaatregelen niet of beperkt nodig blijken. Uit de metingen tot nu toe blijkt dat de uitstoot van stikstofdioxiden onder de afgesproken waarde is gebleven. Omdat op sommige plekken het geluid de waarde wel overschrijdt, zijn op 11 april en 13 juli 2017 bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners van Neerbosch-Oost, Hees, Heseveld en Waterkwartier. Daar zijn ervaren problemen geĆÆnventariseerd en mogelijke oplossingen besproken en gewogen. Ook is afgesproken dat met een kleinere groep bewoners uit de diverse wijken gewerkt gaat worden aan een concreet voorstel met maatregelen.

Stand van zaken

Na de 2e bewonersbijeenkomst in juli 2017 zijn wijkbewoners via 3 werkgroepen betrokken bij het in kaart brengen van de ervaren problemen en mogelijke oplossingen, namelijk: de Werkgroep Uitvoering Motie (WUM), de Klankbordgroep West (KW) en de focusgroep verkeer. In alle werkgroepen heeft goed overleg plaatsgevonden tussen ambtenaren, vertegenwoordigers van bewoners en deskundigen op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, groen en mobiliteit. Hieruit zijn verschillende voorstellen voortgekomen op het gebied van geluidsmaatregelen, groenmaatregelen en verkeer. In de informatie voor de inloopavond leest u de stand van zaken, zoals deze is gepresenteerd tijdens de derde bewonersbijeenkomst op 1 maart 2018.

Vervolg

De WUM, KW en gemeente verwerken de reacties van bezoekers van de 3e bewonersbijeenkomst in een voorstel voor het college van burgemeester en wethouders. Na positieve besluitvorming start een vergunning- en aanbestedingsprocedure. Daarin vindt aanvullend onderzoek en verdere detaillering van de plannen plaats om een omgevingsvergunningaanvraag te doen. Bepalende randvoorwaarden en eisen daarbij zijn: verkeersveiligheid, sociale veiligheid, inpassing in bestaand groen, bestaande kabels en leidingen, particulier eigendom, beheer, wensen van bewoners en de Commissie Beeldkwaliteit. Pas na het doorlopen van de vergunningsprocedure staat vast welke maatregelen daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Alle plannen zijn financieel doorgerekend en haalbaar binnen de gereserveerde 1 miljoen euro.

Als alles voorspoedig volgens planning verloopt, kan de uitvoering van de plannen in het najaar 2018 van start gaan. Vanzelfsprekend houdt de gemeente hierbij rekening met andere projecten, zoals de renovatie Waalbrug.

Verslag peiling werksessie 28 juli 2017

Verslag bewonersavond mogelijke oplossingen geluid Energieweg Neerbosscheweg 13 juli 2017

Verslag Bewonersavond West krijgt groene buffer 11 april 2017

Motie Groen Links en PvdA 2012

Werkgroep Uitvoering Motie algemene informatie (pdf, 83 Kb)

Nadere uitwerking plan vergroening (pdf, 282 Kb)

Voorstel groen en geluid (pdf, 4,2 MB)

Keuzematrix (pdf, 37 Kb)