Groene buffer voor Nijmegen-West

Met de komst van de stadsbrug De Oversteek rijdt er sinds 2013 meer verkeer over de Energieweg en de Neerbosscheweg. Bewoners en gemeente zijn in gesprek over mogelijke aanvullende milieumaatregelen. Op deze webpagina kunt u het proces verder volgen en de achterliggende informatie vinden. Ook verwijzen wij u naar de website www.westenweurt.nl waar monitoring van lucht, geluid en verkeer te vinden is.

In 2012 is naar aanleiding van een motie afgesproken dat de gemeente bij een overschrijding van de milieuwaarden de bewoners betrekt bij het bepalen van aanvullende milieumaatregelen. Hiervoor is geld gereserveerd, dat ook gebruikt kan worden voor de aanleg van groen in Nijmegen-West, als milieumaatregelen niet of beperkt nodig blijken. Uit de metingen tot nu toe blijkt dat de uitstoot van stikstofdioxiden onder de afgesproken waarde is gebleven. Omdat op sommige plekken het geluid de waarde wel overschrijdt, zijn op 11 april en 13 juli 2017 bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners van Neerbosch-Oost, Hees, Heseveld en Waterkwartier. Daar zijn ervaren problemen geïnventariseerd en mogelijke oplossingen besproken en gewogen. Ook is afgesproken dat met een kleinere groep bewoners uit de diverse wijken gewerkt gaat worden aan een concreet voorstel met maatregelen.

Stand van zaken

Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomsten is in overleg met een aantal afgevaardigden van de actiegroep West Krijgt Groene Buffer (WKGB) en de wijkraden Ons Waterkwartier en Hees besloten om een splitsing aan te brengen in de thema’s en werkgroepen:

  1. Zaken passend binnen de context van de motie waarbij de focus moet liggen op de geluidsoverlast door de komst van De Oversteek. Hiervoor is de ‘Werkgroep Uitvoering Motie Nijmegen-West krijgt groene buffer’ opgericht.
  2. Overige zaken die naar voren kwamen tijdens de bewonersavonden, zoals sluipverkeer. Hier gaat de ‘Klankbordgroep West’ mee aan de slag.

Werkgroep Uitvoering Motie Nijmegen-West krijgt groene buffer (WUM)

De werkgroep voor de uitvoering van de motie zal samen met de gemeente concrete oplossingen bedenken voor de geluidsproblematiek binnen het budget van één miljoen euro, dat beschikbaar is gesteld in de motie. Vanzelfsprekend gebruikmakend van de input uit de bewonersavonden. Hieruit vloeit een raadvoorstel voort met een pakket compenserende maatregelen. In de WUM zitten vertegenwoordigers van de actiegroep WKGB, een bewoner met geluidkundige kennis, vertegenwoordigers uit de vier aangrenzende wijken en een aantal inhoudelijke ambtenaren. De gemeentelijke projectleider zit dit overleg voor.

Klankbordgroep West (KW)

De klankbordgroep West zal met de WUM spiegelen op de door hen bedachte oplossingen voor de geluidsproblematiek en zal zich bemoeien met de overige opgehaalde problemen. In de KW hebben alle wijken een vertegenwoordiger. Binnen de KW houdt een aparte focusgroep Verkeer zich bezig met een onderzoek naar sluipverkeer als gevolg van de aansluiting van de Oversteek op de Energieweg en Neerbosscheweg. Dit is één van de randproblemen die tijdens de bewonersavonden naar voren is gekomen.

Vervolg monitoringsplan

Het monitoringsplan waarin de intensiteit, samenstelling en doorstroming van verkeer op de Energieweg/Neerbosscheweg, en de effecten van dit verkeer op luchtkwaliteit en geluid wordt gemeten, is tot 2018 gepland. Deze metingen worden voortgezet wanneer daar behoefte of noodzaak voor bestaat. In de periode van de renovatie van de Waalbrug zullen de metingen niet worden uitgevoerd, omdat de resultaten van metingen niet representatief zijn voor een blijvende verkeerssituatie.

Verkeersonderzoek

Tijdens de informatieavond van 13 juli jl. is ter plekke een focusgroep verkeer opgericht. In een vervolgoverleg met deze focusgroep hebben we ons met name geconcentreerd op de problematiek rondom het thema sluipverkeer. Samen met de focusgroep is een verkeersonderzoek vormgegeven dat in de week van 13 november zal worden uitgevoerd. Het onderzoeksgebied bevindt zich tussen de Energieweg (S100) Marialaan (S102), Graafseweg en Neerbosscheweg (S103). De resultaten van het onderzoek zullen rond december worden gedeeld en besproken met de focusgroep.

Vervolgstappen (globale planning)

De komende weken gaan de werkgroep en de klankbordgroep aan de slag. Zoals het zich nu laat aanzien, kan de WUM in januari 2018 een conceptvoorstel presenteren tijdens een derde bewonersavond. Vindt dit voldoende steun in de wijken, dan kan in februari 2018 mogelijk een definitief voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Daarna kunnen de vergunningstrajecten en de daadwerkelijke uitvoering van start gaan. Vanzelfsprekend houden we hierbij rekening met alle andere werkzaamheden in onze stad, met name de renovatie van de Waalbrug in 2018 en 2019.

Verslag peiling werksessie 28 juli 2017

Verslag bewonersavond mogelijke oplossingen geluid Energieweg Neerbosscheweg 13 juli 2017

Verslag Bewonersavond West krijgt groene buffer 11 april 2017

Motie Groen Links en PvdA 2012