Plannen Stadseiland

Het Stadseiland is een unieke plek in de stad die is ontstaan na het aanleggen van de Spiegelwaal. Het bestaat uit 2 gebieden: Veur Lent en Hoge Bongerd. Op deze pagina leest u er meer over. 

Stadspeiling

Op verzoek van de gemeenteraad is er een peiling uitgezet waarin respondenten wordt gevraagd feedback te geven op 4 ontwerpvarianten, om vervolgens hun voorkeur uit te spreken. Op dinsdag 22 februari 2022 ontvingen 7.000 Nijmegenaren van 16 jaar en ouder een uitnodiging om deel te nemen aan de peiling. Hiermee wordt een representatief beeld verkregen van wat Nijmegenaren de beste invulling vinden voor het eiland. 
Op dinsdag 10 mei 2022 zijn de resultaten van de stadspeiling voorgelegd aan het College van B&W. Het College heeft de resultaten vastgesteld, wat betekent dat deze nu worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  Bekijk hier het rapport.

De gemeenteraad kiest vervolgens het gewenste woonmilieu voor Veur Lent. Daarna worden de plannen verder getoetst en uitgewerkt. Meer informatie over de Stadspeiling vindt u in het raadsvoorstel Ontwikkeling Stadseiland - Plan van aanpak Stadspeiling.  

Veur Lent: 4 ontwerpen

Dit het voorjaar van 2021 heeft de gemeenteraad besloten om een representatieve peiling te houden onder Nijmegenaren om erachter te komen hoe tegen de toekomstige invulling van het Stadseiland wordt aangekeken. Om de respondenten van de peiling een goed beeld te geven van de mogelijkheden heeft stedenbouwkundig bureau Palmbout Urban Landscapes 4 varianten voor Veur Lent uitgewerkt, variërend van 0 tot 200/250 woningen. De 4 varianten zijn geen kant en klare plannen, maar geven wel een realistisch beeld van de mogelijkheden.

Variant Waalpark

Het gebied wordt ingericht als park met drie voorzieningen, zoals een horecapaviljoen of sportvoorziening. Er worden geen woningen bijgebouwd. Op de nog niet ingerichte delen wordt groen aangelegd. 

Variant Dijkbuurt

Bij deze parkachtige variant komt er een bescheiden woonprogramma met 30 extra woningen en drie voorzieningen, zoals een horecapaviljoen of sportvoorziening. De woningen worden gebouwd rond de Waalbrug, de bestaande weg en ten oosten van de Waalbrug. 

Variant Brugkwartier

Het gebied wordt aangevuld met 100 woningen rondom de Waalbrug en drie voorzieningen, zoals een horecapaviljoen of sportvoorziening. De bebouwing concentreert zich rondom de Waalbrug. De bouw van de stadswoningen en appartementen sluit aan op de huidige bebouwing van het eiland.

Variant Spiegelstad

Het gebied wordt aangevuld met 200 á 250 woningen en voorzieningen. Langs de Spiegelwaal komen appartementengebouwen en oostelijk van de Waalbrug een woontoren met (horeca)voorzieningen op de begane grond. Veur Lent wordt hier een stedenbouwkundige stepping-stone die de Waalsprong en de bestaande stad verbindt.

Voor de Hoge Bongerd is een groen stedelijk woonmilieu met een kleine 250 woningen uitgewerkt. Er is uitgegaan van behoud en versterking van de groene dorpsrand. Meer details over de varianten vindt u in deze pdf 33 MB

Inspelen op de bijzondere omgeving

Het Stadseiland ligt in het hart van de stad. Een unieke locatie tussen het centrum en de Waalsprong en grenzend aan de rivier, nevengeul en uiterwaarden. Alle varianten laten zien welke unieke kansen het Stadseiland biedt, rekening houdend met de bijzondere omgeving. Zo is in elke variant het Fort Knodsenburg vrijgehouden van bebouwing. Daarnaast blijft de zichtlijn vanaf de Lentse Warande naar de historische stad gehandhaafd. Ook is op de meest oostelijk punt van het eiland in alle varianten een horeca-paviljoen bedacht dat aansluit op de kolk en het landschap. Verder is er in alle varianten ruimte om bij de definitieve uitwerking invulling te geven aan het versterken van de biodiversiteit op Veur Lent.