Datum:

Nieuwsbrief 22 november 2023


 

Verhuiscoach helpt bij doorstroming in de woningmarkt

Het college heeft besloten de pilot met de doorstroommakelaar (beter bekend als ‘de verhuiscoach’) door te zetten. De verhuiscoach motiveert inwoners van de gemeente Nijmegen die in sociale huurwoningen wonen, om te verhuizen naar een meer passende woning om de verhuiscoach ook in 2024 in te zetten.

De verhuiscoach is er om 55-plussers te stimuleren om vanuit ruimere sociale huurwoningen door te stromen naar kleinere sociale huurwoningen. Zo komen 55-plussers in een woning terecht die beter bij hun levensfase past. Hiermee komt de doorstroming op gang doordat er weer plekken vrij komen voor gezinnen en starters. 

In 2021, 2022 en 2023 heeft de verhuiscoach ongeveer 200 gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot 65 verhuizingen. De inwoners die met de verhuiscoach contact hebben, waarderen de inzet. 
De provincie Gelderland, woningcorporaties en de gemeente Nijmegen werken samen aan deze pilot met de verhuiscoach. Vanaf 2024 werkt welzijnsorganisatie Sterker hier ook in mee. Zij zijn er voor bewoners van middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen. Dit is dan een aanvulling op de verhuiscoach, die zich richt op bewoners van sociale huurwoningen. 

Woont u in een sociale huurwoning en zou u eens met een verhuiscoach willen praten? Neem dan contact op met uw woningcorporatie. 

Lees het collegevoorstel 4.8 Continueren doorstroom - makelaar provincie (verhuiscoach) hier. 


 

Breng vandaag je stem uit

Vandaag, woensdag  22 november 2023, is de Tweede Kamerverkiezing. U kunt van 7.30 tot 21.00 uur stemmen in elk Nijmeegs stembureau. Voor alle stembureaus en meer over de verkiezingen gaat u naar nijmegen.nl/verkiezingen.  Zodra de uitslag bekend is, leest u het daar. 

Stemmen tellen en uitslag

Na sluiting van de stembureaus om 21.00 uur worden de stemmen geteld op partijniveau. Hieruit komt een voorlopige uitslag van de verkiezingen. Donderdag 23 november 2023 worden alle stemmen geteld op partij- en kandidaatsniveau. Als het tellen op donderdag niet klaar is, wordt de dag erna doorgeteld. Dan volgt de definitieve uitslag van de verkiezingen. De telling is openbaar. U bent dus welkom om er als toeschouwer bij te zijn. Meer over het tellen leest u hier.  


 

Startnotitie asiel, opvang en integratie

Gemeente Nijmegen krijgt een steeds grotere rol op het gebied van asiel en integratie. Om hierin goede keuzes te kunnen maken moeten afspraken worden gemaakt over de rol die de gemeente wil spelen rond asielzoekers, statushouders, Oekraïense vluchtelingen en ongedocumenteerden.
Dit zijn allemaal groepen mensen die de steun van de overheid hard nodig hebben, maar de overheid is hiervoor nog niet voldoende georganiseerd. Gemeenten hebben veel verschillende taken en verantwoordelijkheden binnen het thema asiel en integratie, maar er is nog veel beleidsvrijheid. In de startnotitie zijn alle keuzemogelijkheden op een rijtje gezet. 

Toekomst

Het college gaat in gesprek met de gemeenteraad. Op basis van dit gesprek wordt een vervolgnotitie geschreven en uiteindelijk een meerjarig beleidskader. Zo kan er een duidelijke richting gegeven worden aan de keuzes die het college moet maken op het gebied van asiel en integratie.

Hier leest u collegevoorstel 4.11 Startnotitie asiel, opvang en integratie.


 

Subsidie voor verduurzamen monumenten in 2024

Heeft u een beschermd monument? Vanaf 1 januari 2024 kunt u subsidie aanvragen voor het verduurzamen van uw monument. Hiermee kunt u uw monument toekomstbestendig maken, mét behoud van de monumentale onderdelen.

De subsidieregeling heet ‘duurzame instandhouding monumenten 2023’. De subsidie is bedoeld voor alle vormen van gemeentelijk beschermde monumenten: gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden, bouwhistorie- monumenten en stadsbeeldobjecten.

U kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor: 

  • Het verduurzamen van ramen en deuren
  • Vervangbare’ producten die de monumentale waarde van een gebouw niet aantasten. Een voorbeeld van een vervangbaar product is dun isolatieglas. U kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het vervangen van glas, de kierdichting- en onderhoudswerkzaamheden van de kozijnen
  • Wanneer u een gemeentelijke monument heeft, krijgt u ook subsidie voor het isoleren van de bouwkundige schil, zoals daken, gevels en vloeren.

Let op: wacht niet te lang met het aanvragen van subsidie, want op is op!

Kijk voor meer informatie op de website. Voor vragen kunt u terecht bij erfgoed@nijmegen.nl. Kor Hania, erfgoedadviseur duurzaamheid, helpt u dan verder.

Bekijk hier collegevoorstel 4.3 Subsidieregeling duurzame instandhouding monumenten 2023.


 

Plan voor Bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in Nijmegen

De gemeente gaat de komende tien jaar aan slag met grote groene plekken in de wijk waar bewoners van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten en waar gesport en gespeeld kan worden. 

Groene sociale plekken in de wijk

De gemeente gaat aan de slag met groene sociale punten in de wijk waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar gesport en gespeeld kan worden. In elke wijk moet er minimaal 1 groen sociaal knooppunt komen. De aankomende jaren gaat de gemeente samen met bewoners aan de slag met het veranderen van een groot deel van de speelplekken. Het gebied rondom park de Omloop in Lindenholt is een voorbeeld van een groen sociale plek waar bewoners uit verschillende wijken gebruik van kunnen maken.

Kleinere plekken in de buurt

Voor bewegen, ontmoeten en spelen komen er ook in  de wijken verschillende kleinere buurtplekken. Voor de inrichting van deze plekken wordt gekeken naar de samenstelling van de wijk en de input van bewoners. 

Sporten en ontmoeten voor grote groepen

Verspreid over de stad zijn en komen er gebieden waar grote groepen samen kunnen sporten, spelen en ontmoeten. Deze plekken wil de gemeente rond sportcomplexen of natuur maken. Goede voorbeelden van deze plekken zijn het Goffertpark of Park Staddijk.

Laagdrempelig sporten en bewegen

Ook gaat de gemeente kijken naar de inrichting van de openbare ruimte. Goede ingerichte ruimte rondom  woningen maakt spelen en ontmoeten dichtbij huis en in de straat mogelijk.  

Aanpak

De aankomende 10 jaar is het grootste deel van de speeltoestellen in de stad aan het einde van hun levensduur. Hierdoor ontstaat er een natuurlijk moment om het bestaande speellandschap in de wijk aan te passen. Jaarlijks gaat de gemeente samen met inwoners in minimaal twee wijken aan de slag. In 2024 gaat de gemeente samen met bewoners in  Bottendaal, Oud- Lent, Meijhorst en Landbouwbuurtaan de slag. Het college van B&W heeft het plan voor bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in Nijmegen (BOSS) op 21 november 2023 vastgesteld.

Lees hier collegevoorstel 4.12 Uitvoeringskader BOSS 2024 en verder (bewegen, ontmoeten, spelen en sporten)


 

Is naoorlogs erfgoed bijzonder? Kom kijken en beleven in de SRV-wagen

Wat is naoorlogs erfgoed en wat kunnen we ermee? Kom meer te weten op dinsdag 28 november: Tussen 11.00 en 17.30 is er een expositie en ‘escaperoom’ in en rond de historische SRV-wagen op de Grote Markt.

In de omgebouwde SRV-wagen is informatie te vinden over de periode 1945-1990 in Nijmegen. Hoe zag Nijmegen eruit? Welke gebeurtenissen speelden er toen? Wat waren de ontwikkelingen in die tijd? Het Gelders Genootschap verzamelde sfeerbeelden en spullen en de Stichting Wederopbouw Nijmegen koppelt er een kleine expositie aan. Zowel bij de SRVwagen op de Grote Markt als in de HEMA aan het plein. De Stichting Nijmegen Blijft in Beeld maakte een compilatiefilm die in de SRV-wagen is te zien.

Rondleidingen

De Stichting Nijmegen Wederopbouwstad verzorgt 2 rondleidingen door de Wederopbouwstad. Om 11.30 en 14.30 uur.

De tocht duurt een uur en er kunnen maximaal 20 personen mee. Aanmelden kan in de SRV-wagen.

Toekomst

Graag hoort de gemeente van bezoekers wat zij zien als het Nijmeegse erfgoed uit die periode. Welke gebeurtenissen en plekken horen daarbij? Welk erfgoed moet in de toekomst bewaard worden? Bij de SRV-wagen houden we een korte enquête. Mailen mag ook naar erfgoed@nijmegen.nl. De informatie nemen wij mee bij het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie.