Omgevingswet

In 2021 treedt landelijk de Omgevingswet in werking. Die bundelt de wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (de zogeheten fysieke leefomgeving) en maakt de procedures overzichtelijker.

Wanneer u vanaf 2021 een project wilt starten, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf. Dan hoeft u nog maar1 vergunning (digitaal) aan te vragen en ook maar bij 1 loket. Het duurt nog wel even voor het zover is. Ondertussen zijn we achter de schermen al wel druk bezig met de voorbereidingen én gaan we samen met de stad de Omgevingsvisie Nijmegen maken.

Wat verandert er straks?

Nu zijn er heel veel afzonderlijke plannen die beschrijven wat er in de fysieke leefomgeving van de gemeente mogelijk is. Dit verandert als de Omgevingswet ingaat. Dan zijn er alleen nog:

  • 1 omgevingsvisie voor de hele gemeente. De visie moet gaan over all beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving zoals bijvoorbeeld natuur, milieu, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Nu zijn deze onderwerpen over verschillende mensen en organisatieonderdelen verdeeld. Ook staan de plannen nu nog beschreven in aparte beleidsstukken zoals een structuurvisie, een woonvisie, een mobiliteitsplan etc. 
  • de visie werken we daarna uit in 1 omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels en maakt duidelijk wat er aan ontwikkelingen mogelijk is in een gebied. Het omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke bestaande verordeningen over geluid, het milieu, water en gezondheid
  • ook is er straks nog maar 1 omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende vergunningen van nu. Denk aan de bouwvergunning en de vergunning voor het kappen van bomen of plaatsen van een extra schuur of garage op uw erf

Wat zijn straks voordelen voor u?

  • u hoeft in de toekomst nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen, bij 1 loket
  • de gemeente of een andere overheid neemt de aanvraag in behandeling
  • de tijd die de procedure in beslag neemt wordt veel korter
  • u heeft als inwoner en/of ondernemer meer ruimte om zelf initiatieven te starten

Wat doen wij nu al?

Door de invoering van de Omgevingswet verandert het hele proces van beleid en uitvoering voor de fysieke leefomgeving. Het is dan ook een behoorlijke klus om dit goed te doen. Ook al gaat de Omgevingswet naar verwachting pas in 2021 in werking, we bereiden ons nu al voor. Zo stellen we nu vast welke ambities we hebben binnen de Omgevingswet, wat voor een Omgevingsvisie we willen ontwikkelen en hoe. Ook maken we plannen voor de uitvoering.

De kwaliteit van de fysieke leefomgeving wordt niet alléén bepaald door wet- en regelgeving. Bestuurscultuur, kennis en kunde van bestuurders, ambtenaren en initiatiefnemers is minstens zo belangrijk. Naast de invoering van de wet is de gemeentelijke organisatie dan ook bezig met andere manieren van (samen)werken.

Proefprojecten

Met een aantal proefprojecten werken we alsof de Omgevingswet er al is. Zo doen we ervaring en kennis op, zodat we weten wat voor de gemeente Nijmegen de beste manier is om vanaf 2021 de Omgevingswet uit te voeren. De projecten zijn op dit moment:

  • universiteitsterrein Heijendaal
  • gebiedsvisie TPN West
  • toekomstverkenning Dukenburg

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op www.omgevingswetportaal.nl

 

 

Wij geven (om) de ruimte - Omgevingsvisie Nijmegen

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Een lange termijn visie op hoe...