Omgevingswet

Naar verwachting gaat op 1 juli 2023 landelijk de Omgevingswet in. Die voegt de wetten en regels voor woningbouw, wegen, milieu, natuur en water (onze leefomgeving) samen. Het gaat over alles wat u ziet, voelt, hoort, ruikt en beleeft. En het maakt het proces overzichtelijker. Wilt u straks een project starten, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan hoeft u nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. Met de volgende stappen bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet. 

1. Vaststellen omgevingsvisie

We zijn al een tijd bezig met voorbereidingen rond de Omgevingswet. Eén onderdeel daarvan is de omgevingsvisie die samen met de stad gemaakt is en die op 28 oktober 2020 door de raad is vastgesteld. Volgens de Omgevingswet moet een gemeente een omgevingsvisie hebben. Gemeenten krijgen een overgangstermijn tot en met 31 december 2024 voor het vaststellen van de omgevingsvisie. 

Stand van zaken omgevingsvisie

Op 21 juni 2022 heeft het college de stand van zaken van de omgevingsvisie vastgesteld. Het college beschrijft welke acties zijn uitgevoerd om de doelen van de omgevingsvisie te halen. Daarnaast kondigt het college aan in het najaar van 2022 in gesprek met de raad te gaan over het vernieuwen van de omgevingsvisie. 

2. Voorbereiding omgevingsplan en omgevingsvergunning

De omgevingsvisie werken we uit in 1 omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan over de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan vervangt straks de verschillende bestemmingsplannen en de verschillende bestaande regels over geluid, milieu, water en gezondheid. Hier hebben we tot 2030 de tijd voor. Tot die tijd werken we met een tijdelijk omgevingsplan, waarin onder andere alle bestemmingsplannen die er nu zijn, zijn opgenomen. 

Ook is er straks nog maar 1 omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende vergunningen van nu. Denk aan de bouwvergunning en de vergunning voor het kappen van bomen of plaatsen van een extra schuur of garage op uw grond. Ook versnellen en verbeteren we de doorlooptijd van en besluitvorming over ideeën.  

Als een idee niet past in een omgevingsplan, kan het omgevingsplan worden aangepast of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) worden verleend. Het college stelt een BOPA vast. De raad van de gemeente Nijmegen heeft in juni 2021 besloten in welke gevallen bij een omgevingsvergunning voor een BOPA een bindend advies van de raad nodig is.

3. Vaststellen participatiebeleid

Participatie is een belangrijk punt onder de Omgevingswet. Het is straks verplicht voor iedere gemeente om participatiebeleid te hebben. Hierin staat hoe je als gemeente wilt omgaan met participatie. In september 2022 is het participatiebeleid aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. 

4. Vaststellen Nota van uitgangspunten omgevingsplan

Nadat de Omgevingswet is ingegaan kunnen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt door het omgevingsplan aan te passen. We bereiden ons hierop voor door een Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan op te stellen. Dit doen we in twee delen. In het eerste en algemene deel staan bijvoorbeeld uitgangspunten over de type regels. Dit is vastgesteld door het college en wordt in september ter besluitvorming behandeld in de raad. Het tweede deel van deze Nota wordt waarschijnlijk in november voorgelegd aan de raad. Dan zoomen we in op de verschillende thema’s zoals gezondheid, wonen en geluid. 

5. Wat gaan we doen op weg naar 2023? 

Naast de omgevingsvisie moet de gemeente nog veel andere zaken regelen, voordat de nieuwe Omgevingswet op 1 juli 2023 ingaat. We werken verder aan een nieuwe digitale omgeving en we zijn bezig met het vernieuwen van een tijdelijk omgevingsplan naar een nieuw omgevingsplan 2023-2029. 

Het college heeft op 12 juli 2022 de voortgangsbrief aan de raad vastgesteld.

6. Start omgevingsloket 1 juli2023

Straks ziet u in het digitale omgevingsloket op één plek welke regels er gelden in uw buurt. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning stuurt u in via het Omgevingsloket. Een aanvraag wordt sneller behandeld (8 weken) en in één keer bij alle betrokken overheden getoetst. Ook werken we aan regels om een goede digitale check van de vergunningen te kunnen doen. 

7. Omgevingsplan 1 januari 2030

Elke gemeente moet voor 1 januari 2030 één integraal omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente vaststellen. De Omgevingswet heeft een ruime overgangstermijn tot 2030. In die periode gaan we langzaam over naar één omgevingsplan, waarin de regels voor de fysieke leefomgeving zijn gecombineerd. 

Meer weten? 

Meer algemene informatie over de Omgevingswet vindt u op