Skaeve Huse

De gemeente Nijmegen wil Skaeve Huse realiseren aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord en de Stadbroekseweg in Dukenburg. Skaeve Huse (afkomstig uit Denemarken) zijn eenvoudige huisjes met alleen de meest noodzakelijke functies. Bewoners van Skaeve Huse zijn mensen met een psychiatrische aandoening die vaak al lang dakloos zijn omdat andere mogelijkheden van onderdak niet werkten. Zij krijgen behandeling en woonbegeleiding ter plekke van IrisZorg (instelling voor verslavingszorg) en de RIBW (regionale instelling voor begeleid wonen). 
De ambitie is om de zorgwoningen eind 2020 op beide locaties te plaatsen. 

Nijmegen-Noord

De locatie voor Skaeve Huse aan de Stationsstraat in Nijmegen- Noord is bedoeld voor 5 Skaeve Huse en een ruimte voor begeleiders voor maximaal 10 jaar.

Op 20 juni 2019 heeft de gemeente Nijmegen een aanvraag omgevingsvergunning voor dit plan bij de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) ingediend. De ODRN heeft op 16 september de vergunning verleend. In de daaropvolgende bezwaarperiode zijn een aantal bezwaren tegen deze vergunning ingediend. De bezwaren worden beoordeeld door de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Nijmegen. De brieven worden beantwoord.

Dukenburg

Aan de Stadbroekseweg in Dukenburg gaat het om een vestiging van 8 Skaeve Huse. Op 11 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen-Dukenburg - 16 (Skaeve Huse) vrijgegeven. Zie punt 2.3 op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van 11 juni 2019.

De inspraakperiode is inmiddels afgelopen.Er zijn een aantal zienswijzen tegen dit plan binnengekomen. Deze worden momenteel beoordeeld en worden, met een bijbehorend advies, door het college van burgemeester en wethouders voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het plan (al dan niet gewijzigd) vast. Er volgt daarna een tweede bezwaartermijn.

In 2014 stelde de gemeenteraad al een bestemmingsplan voor de Skaeve Huse in Dukenburg vast, maar deze werd afgewezen. In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan is rekening gehouden met eerdere bezwaren van omwonenden. 

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen.