Winkelsteeg

Winkelsteeg is een ontwikkelgebied binnen de Kanaalzone-Zuid. Hier wil de gemeente extra woningen bouwen en inzetten op extra banen. Ook biedt Winkelsteeg kansen om een stap te zetten naar een meer vitaal en verbonden Nijmegen-West. De ontwikkeling van Winkelsteeg draagt bij aan het verbinden van de oevers van het kanaal. Hoe we dit willen gaan doen leest u in de Ontwikkelvisie Winkelsteeg

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Het college heeft op dinsdag 25 januari 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Winkelsteeg Nijmegen (NRD) vastgesteld. Deze notitie geeft aan hoe breed en op welk detail er moet worden gekeken naar de milieueffectrapportage (MER). De MER is een procedure die de milieueffecten van een plan laat zien, voordat het college een besluit neemt over het plan. De notitie heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 13 reacties binnengekomen: van 5 bedrijven, instellingen en bewoners en van 8 (bestuurs)organen. De reacties hebben wij beantwoord in de reactienota NRD. Wij gaan verder met de onderzoeken in het kader van het MER (Milieueffectrapport). Het MER wordt bij het eerste ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. 

Projecten in Winkelsteeg

Onder het deelgebied Winkelsteeg vallen verschillende projecten. Het eerste project in de Winkelsteeg is de Nieuwe Dukenburgseweg 21 (NDW 21). Ook zijn er plannen voor een nieuw zwembad.