Sociaal jaarverslag 2022

In het Sociaal Jaarverslag vindt u de belangrijkste cijfers, met een korte toelichting, over het personeelsbestand van gemeente Nijmegen. Verdeeld over de onderwerpen hieronder vindt u de cijfers voor 2022.

Dit cijfer is gebaseerd op de ambtelijke organisatie. Het bestuur en de griffie zijn hierin niet meegenomen. 

Tabel met kerncijfers (belangrijkste cijfers) over medewerkers

Jaartal20212022
Aantal%Aantal%
Totale formatie14461506
Aantal medewerkers16591722
Gemiddelde leeftijd48,448,1
Aantal jongeren (<30)1338%1428,2%
Aantal 50-plussers88953,6%89451,9%
Aantal vrouwen92755,9%96355,9%
Aantal vrouwelijke leidinggevenden3751%3344,0%
Aantal deeltijders (<36 uur)74745%78345,5%
Instroom1619,7%22513,1%
Uitstroom1207,2%1579,1%
Doorstroom18611,2%24013,9%
Verzuim4,5 %5,4%

De gemeente Nijmegen ontwikkelt zich tot een wendbare en resultaatgerichte netwerkorganisatie waarin de opgaven van de stad centraal staan. Eén inclusieve organisatie die zich continu en op alle niveaus aanpast aan de veranderingen in haar omgeving. Er is ruimte voor iedereen en mensen worden ingezet op basis van hun talenten. Een diverse personeelssamenstelling is cruciaal voor de toegankelijkheid en effectiviteit van een organisatie die de opgaven van de stad centraal stelt. 

Formatie en bezetting 

De formatie van de Gemeente Nijmegen is dit jaar opnieuw gestegen. De toegestane formatie was 1446 fte in 2021 en 1506 fte in 2022. Het aantal medewerkers is met 63 mensen gestegen. Van 1659 in 2021 naar 1722 in 2022. 

Leeftijd en geslacht 

De gemiddelde leeftijd blijft de laatste jaren dalen. In 2019 was de gemiddelde leeftijd nog 50,0 jaar. In 2022 was de gemiddelde leeftijd al gedaald naar 48,1 jaar. 
Het percentage jongeren tot 30 jaar is met 8% in 2022 gelijk gebleven aan 2021. Het percentage medewerkers van 50-59 jaar is opnieuw licht gedaald t.o.v. vorig jaar. Het percentage medewerkers van 60 jaar of ouder is ook weer licht toegenomen t.o.v. vorig jaar, namelijk 22%. Het aandeel vrouwen binnen de gemeente bleef gelijk t.o.v. vorig jaar. In 2022 was bijna 56% van de medewerkers vrouw. 

Medewerkers naar leeftijd en geslacht 31 december 2022

LeeftijdManVrouwTotaal% man% vrouw% totaal
< 2950921428%7%10%
30 t/m 3913617230818%18%18%
40 t/m 4914623237822%19%24%
50 t/m 5922729251930%30%30%
60 >20017537522%26%18%
totaal 7599631722100%100%100%

Medewerkers naar leeftijd 2020 - 2022

Leeftijd202020212022
< 297%8%8%
30 t/m 3915%16%18%
40 t/m 4922%22%22%
50 t/m 5936%32%30%
60 >20%21%22%
totaal100%100%100%

Gemiddelde leeftijd 2020 - 2022

JaarGemiddelde leeftijd in jaren
202049,9
202148,4
202248,1

Medewerkers naar functieniveau en geslacht 31 december 2022

FunctieniveauManVrouwTotaal% man%vrouw
schaal 1 - 316714%86%
schaal 4 - 610413423844%56%
schaal 7 - 927547775237%63%
schaal 10 - 1233831164952%48%
schaal > 1341357654%46%
totaal759963172244%56%

Leidinggevenden

Er waren in 2022 in totaal 75 leidinggevenden binnen de gemeente Nijmegen. Dit is ruim 4% van het totaal aantal medewerkers. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal leidinggevenden iets toegenomen. In 2022 was er ongeveer 1 leidinggevende op 23 medewerkers. Een deel van de leidinggevenden heeft niet alleen leidinggevende taken, maar zijn ook ‘meewerkende voormannen/vrouwen’. Dit geldt voor alle teamleiders en voor een deel van de managers. 

In 2020 en 2021 waren er meer vrouwelijk dan mannelijk leidinggevenden. In 2022 is het aandeel vrouwelijk leidinggevenden gedaald. Iets minder dan de helft van de leidinggevenden (44%) was vrouw. 
In 2022 namen alle leidinggevenden net als het jaar daarvoor deel aan het leiderschapstraject, waarin werd gewerkt aan eenheid in sturing en het leiderschap van onze leidinggevenden.

Leidinggevenden naar geslacht en echelon per 31 december 2022

Echelonmanvrouwtotaal%man%vrouw
Directeuren0110%100%
Concernmanagers651155%45%
Managers26194558%42%
Teamleider481856%44%
Totaal36337556%44%

Vrouwelijke leidinggevenden 2020 - 2022

Echelon202020212022
Directeuren50%50%100%
Concernmanagers36%36%45%
Managers49%49%42%
Teamleiders69%69%44%
Totaal51%51%44%

Banenafspraak

Eind 2022 had gemeente Nijmegen 74 garantiebanen ingevuld. Een garantiebaan is een baan waarop een medewerker met een arbeidsbeperking werkt die geregistreerd staat in het doelgroepenregister van het UWV. Vanaf 2018 geldt de quotumwet, waarbij er een quotumpercentage gesteld wordt waar organisaties aan moeten voldoen. Het aantal garantiebanen is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit komt doordat er bijna geen medewerkers zijn uitgestroomd en er wel veel nieuwe instroom was. De 74 garantiebanen is 4,9% van de totale formatie. Het gestelde quotumpercentage voor 2022 was 2,69%. We zitten dus nog steeds ruim boven het gestelde quotum. Het quotumpercentage voor 2023 wordt 2,76%.

Garantiebanen 2020 - 2022

JaarAantal garantiebanen%van totale formatie
2020624,3%
2021644,2%
2022744,9%

Om de opgaven van de stad goed te kunnen doen, is het belangrijk om een wendbare en flexibele netwerkorganisatie te zijn. We willen een organisatie zijn waar medewerkers kansen krijgen om hun talenten te benutten. Daarnaast willen we een aantrekkelijk werkgever zijn, zowel voor huidige als voor nieuwe medewerkers. We zetten daarom extra in op een goede interne werkverdeling en op onze externe arbeidsmarktcommunicatie. 

Instroom, Inhuur en Uitstroom 

In 2022 zijn er 225 medewerkers ingestroomd. Dit is een stijging ten opzichte van 2021, toen er 161 mensen instroomden. De instroom bestaat uit mensen die aangenomen zijn op een vacature, mensen die zijn aangenomen op vacatures die nog in 2021 gemeld zijn én mensen waarvan het dienstverband, in het kader  van ons inhuurbeleid, van inhuur is omgezet naar een vast of tijdelijk dienstverband.
In 2022 was 26% van het totaal aantal instromers 29 jaar of jonger. Daarnaast zien we dat 27% van de instroom in de leeftijdscategorie 30 tot en met 39 jaar zit.

In 2022 is de inhuur in financieel volume ten opzichte van 2021 fors gestegen. Inhuur maakte daarmee 15% van de totale kosten voor personeel uit. Dit percentages ligt onder het landelijke gemiddelde. Meer informatie over de inhuurkosten staat in de Jaarrekening. 

We zien een stijging van de uitstroom in 2022. In 2022 stroomden 157 mensen uit, in 2021 waren dit nog 120 mensen.  
De cijfers in de tabel ‘uitstroom naar ontslagreden’ laten zien dat ontslag op eigen verzoek het meest voorkomt. 

Instroom 2022 naar vast/tijdelijk/proef

Instroommanvrouwtotaal
vast354984
tijdelijk5982141
Totaal594131225

Instroom 2020 - 2022 naar leeftijd als % van totale instroom

LeeftijdsklasseTotale instroom 2020Totale instroom 2021Totale instroom 2022% van totale instroom 2020% van totale instroom 2021% van totale instroom 2022
t/m 2950545836%34%26%
30 t/m 3932476123%29%27%
40 t/m 4929305121%19%23%
50 t/m 5922244216%15%19%
> 6056134%4%5%
Totaal138161225100%100%100%

Instroom tijdelijke ambtelijke arbeidsovereenkomsten 2020 - 2022 naar leeftijd

LeeftijdsklasseInstroom tijdelijk ambtelijk 2020Instroom tijdelijk ambtelijk 2021Instroom tijdelijk ambtelijk 2022
t/m 29324538
30 t/m 39243138
40 t/m 49171434
50 t/m 59151622
> 60429
Totaal92108141

Uitstroom 2020 - 2022 naar leeftijd als % van de totale uitstroom

LeeftijdsklasseTotale uitstroom 2020Totale uitstroom 2021Totale uitstroom 2022% van totale uitstroom 2020% van totale uitstroom 2021% van totale uitstroom 2022
t/m 2913142210%12%14%
30 t/m 3918152514%13%16%
40 t/m 4918152014%13%13%
50 t/m 5915252312%21%15%
> 6066516751%43%42%
Totaal130120157100%100%100%

Uitstroom 2020-2022 naar ontslagreden

OntslagredenTotale uitstroom 2020Totale uitstroom 2021Totale uitstroom 2022% van totale uitstroom 2020% van totale uitstroom 2021% van totale uitstroom 2022
Eigen verzoek38416729%34%43%
Einde tijdelijke arbeidsovereenkomst1472311%6%15%
Ouderdomspensioen37382828%32%18%
Keuzepensioen1381610%7%10%
Arbeidsongeschiktheid5144%1%2%
Overlijden4003%0%0%
Overig19251915%21%12%
Totaal130120157100%100%100%

Vacatures en sollicitanten

In 2022 waren er 138 vacatures. Dit is een grote stijging ten opzichte van 2021 (96 vacatures). Dit is te verklaren door de krappe arbeidsmarkt waar we ons in bevinden. Die krapte merken we met name in specialistische functies en in het fysieke domein. Om deze vacatures succesvol in te vullen hebben we speciale aandacht voor Werving en Selectie. We maken onze wervingsteksten gerichter en maken effectiever gebruik van onze netwerken. 
Het aantal sollicitanten is in 2022 gestegen naar 2.037.  

Vacatures 2020 - 2022

JaarExtern vervulde vacaturesOpenstaande vacaturesTotaal aantal vacatures, incl. niet vervuld% van formatie
2020321433,0%
2021755966,3%
202211001389,1%

Sollicitanten 2020 - 2022

JaarAantal sollicitanten
20201.073
20211.648
20222.037

Resultaatopdrachten en reacties

Door de invoering van Oversteek zijn er sinds 2018 geen interne vacatures meer en wordt al het vrijkomend werk uitgevraagd in een resultaatopdracht. 
In 2022 waren er 246 resultaatopdrachten (Rop's). Hiervan zijn 128 Rop's vervuld. Op deze 128 Rop's zijn 131 mensen gematcht. Totaal zijn er 116 Rop's niet vervuld en omgezet in een vacature. Het is onbekend of er op 31 december 2022 openstaande Rop’s waren.
Er kwamen in 2022 in totaal 300 reacties op de Rop's. Dit is een lichte stijging ten opzicht van 2021, toen waren er nog 286 reacties op de Rop's.

Resultaatopdrachten 2020 - 2022

JaarVervulde Rop'sNiet vervuld en daarom vacatureOpenstaande Rop'sOverig (onder andere niet vervuld en vervallen)Totaal aantal Rop's% van formatie
202067401231319,1%
2021848063920913,7%
2022128116onbekend224616,3%

Reacties resultaatopdrachten 2020 - 2022

JaarAantal sollicitanten
2020244
2021286
2022300

Doorstroom

 De interne mobiliteit, de doorstroom naar ander werk, is in 2022 iets gestegen ten opzichte van 2021. 13,9% van de medewerkers is in 2022 doorgestroomd naar ander werk. Dit is inclusief de resultaten van Oversteek. In de doorstroomcijfers zijn ook de medewerkers meegenomen die een wijziging in functienaam kregen.
Het doorstroomcijfer is inclusief de intern geplaatste statushouders (voor het grootste deel herschikkers) die in de volgende tabel worden genoemd, en exclusief reorganisatie. 

Doorstroom 2020 - 2022

JaarAndere functie binnen eigen afdelingAndere functie in andere afdelingResultaatopdrachtenTotaal% van aantal medewerkers
202084356718611,5%
202179238418611,2%
2022931613124013,9%

Statushouders en herschikkers

 Statushouders zijn medewerkers die buiten hun eigen schuld hun functie kwijt zijn geraakt, door reorganisaties /bezuinigingen (zogenaamde herschikkers; deze vormen de grootste groep) of ziekte (WAO-ers), en zich ‘tussen functies’ in bevinden.  Gewoonlijk is dit tussen 0 en 3% van het personeelsbestand. 

In 2022 is er 1 statushouders bijgekomen en hebben 4 herschikkers een nieuwe functie gevonden. Het totaal aantal statushouders (2) ligt hiermee lager dan vorig jaar. 

Statushouders 2020 - 2022

JaarAantal herschikkersAantal WAOTransfer-kandidatenTotaal
Op 31 december 20204004
Instroom 20212002
Uitstroom 20211001
Op 31 december 20215005
Instroom 20221001
Uitstroom 20224004
Op 31 december 20222002

NijmegenSchool

In 2022 werd het thuiswerkadvies vanwege corona grotendeels opgeheven, waardoor er weer meer NijmegenSchool-trainingen werden georganiseerd. In totaal werden er 118 trainingen aangeboden, bestaande uit 106 trainingen uit het open aanbod en 12 maatwerktrainingen. Het aantal inschrijvingen steeg van 684 in 2021 naar 989 in 2022. Vanwege de nasleep van de pandemie hebben er in 2022 nog geen regiocollega’s deelgenomen aan de trainingen. In 2023 worden er wel weer aanmeldingen uit de regio verwacht. 

Trainingen en inschrijvingen NijmegenSchool 2020 - 2022

Aantal trainingen202020212022
Open aanbod8087106
Maatwerk1012
Introductiebijeenkomsten000
Totaal8187118
Inschrijvingen202020212022
Open aanbod517684873
Maatwerk110116
Introductiebijeenkomsten000
Totaal528684989
Uit de regio1300

Studytube

Veel medewerkers volgden naast de trainingen van NijmegenSchool ook online trainingen via ons online leerplatform Studytube. In 2022 werden er in totaal 36.178 online trainingen gevolgd, waarvan 86% toegewezen trainingen waren. Voorbeelden hiervan zijn leerlijnen over informatiebewustzijn en het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers.

POP/Functioneringsgesprekken en beoordelingen

In 2022 is bij 14% van de medewerkers een POP/functioneringsgesprek gevoerd en bij 6% een beoordelingsgesprek. Dit is een daling ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Het percentage medewerkers waarmee minstens één (geregistreerd) gesprek is gevoerd, is echter toegenomen van 31% in 2021 naar 40% in 2022.

Nadat in 2021 de pilot Gesprekken die werken is afgerond, werd  2022 gebruikt om de definitieve regeling en werkwijze samen met de ondernemingsraad vorm te geven. In 2022 werkten sommige teams al met deze nieuwe manier van gespreksvoering. Daardoor is de ‘knop’ functionerings- beoordelingsgesprek minder gebruikt en werd het gespreksverslag op een andere manier geregistreerd.   In 2023 volgt de formele invoering en bijbehorende communicatie van Gesprekken die werken in de gehele gemeente.

De percentages in de tabellen zijn gebaseerd op de geregistreerde verslagen van de gesprekken tot en met januari 2023. Medewerkers die in het betreffende jaar zijn uitgestroomd en medewerkers die na 1 juli in dat jaar zijn ingestroomd worden niet meegeteld.

POP, Functioneringsgesprekken- en beoordelingsgesprekken 2020 - 2022

Jaar% Functionerings- en POP-gesprekken% Beoordelingsgesprekken% Medewerkers met wie minimaal 1 gesprek is gevoerd
202021%6%37%
202125%6%31%
202240%14%5%

Stages

In 2022 waren er in totaal 130 stagiaires werkzaam binnen de gemeente Nijmegen. Dit aantal is iets lager dan in voorgaande jaren. De gestelde norm van 1 stagiair op 20 medewerkers wordt nog ruimschoots gehaald. 
In 2022 hadden 3 mensen een werkervaringsplaats bij de gemeente, dit is één medewerker meer dan in 2021.

Stagiaires 2020 - 2022

JaarAantal stagiaires
2020136
2021136
2022130

Werken in voltijd en deeltijd

Het percentage deeltijd-medewerkers is gelijk gebleven met vorig jaar, namelijk 45%. Wel zien we nog steeds dat meer vrouwen dan mannen in deeltijd werken; 63% van de vrouwen had in 2022 een contract van minder dan 36 uur per week. 

Medewerkers in deeltijd naar geslacht 31 december 2022

Aantal uren werkzaamManVrouwTotaal% van man% van vrouw% van totaal
Minder dan 36 uur17060677622%63%45%
36 uur of meer58935794678%37%55%
Totaal7599631722100%100%100%

Levensloop-, ouderschapsverlof, aanvullend geboorteverlof en generatiepact 

In 2022 zien we dat het aanvullend geboorteverlof licht is gestegen. In 2021 maakten 16 medewerkers gebruik van het aanvullend geboorteverlof, in 2022 waren dit 19 medewerkers.
We zien ook een lichte stijging in het gebruik van ouderschapsverlof. In 2022 maakten 87 medewerkers hier gebruik van. Het gebruik van de levensloopregeling is niet meer aan de orde. De levensloopregeling bestaat niet meer en de overgangsregeling liep tot en met december 2021. 

In 2017 is het Generatiepact, een verlofregeling waarmee men minder kan werken met behoud van pensioenopbouw, ingevoerd. Medewerkers konden tot 1 september 2022 instappen in deze verlofregeling.
In 2022 maakten 230 medewerkers gebruik van het generatiepact. 

Opname ouderschapsverlof, aanvullend geboorteverlof, levensloop en generatiepact 2020 - 2022

JaarOuderschapsverlofAanvullend geboorteverlofLevensloopGeneratiepact
202067105144
202177163152
20228719-230

Verzuim

De gemeente streeft al een aantal jaar naar een verzuimcijfer dat dicht bij de Verbaannorm ligt. De Verbaannorm geeft een indicatie van het haalbare verzuimniveau binnen de organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De norm ligt voor 2022 op 3,2%. Het verzuimpercentage over 2022 ligt voor de Gemeente Nijmegen op 5,4%. Dit is een stijging ten opzichte van 2021. In 2022 heeft 56,3% van de medewerkers niet verzuimd. Met onze specialisten verzuim houden we grip op het verzuim en worden managers ondersteund in de juiste verzuimaanpak. 

Verzuimcijfers 2020 - 2022

JaarVerzuim %Aantal dienstverbandenMelding FrequentieGemiddelde verzuimduur
20204,6%1.6190,6036,1
20214,5%1.6590,6036,8
20225,4%1.7220,7026,9

Verzuimduur in 2022

VerzuimduurVerzuim %
Kort (< 7 dagen)0,85%
Middellang (8-42 dagen)1,38%
Lang (43-365 dagen)2,15%
Extra lang (> 365 dagen)0,97%
Totaal5,35%

Vertrouwenspersonen

Bij de gemeente Nijmegen begeleiden interne vertrouwenspersonen de aanpak en preventie van ongewenste  omgangsvormen binnen de organisatie. Deze vertrouwenspersonen worden gefaciliteerd op het gebied van scholing, tijd en financiën. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: intimidatie, seksuele intimidatie, pesten, racisme en discriminatie, agressie en geweld. Het beleid waarop het werk van de vertrouwenspersonen is  gebaseerd, is opgenomen in de Arbowet. De verantwoordelijkheid voor preventie en aanpak van ongewenste omgangsvormen ligt in de lijn. Leidinggevenden zelf zijn verantwoordelijk voor goede omgangsvormen binnen hun eigen onderdeel of afdeling. Alle vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd middels de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). We hebben binnen gemeente Nijmegen een team van 3 vertrouwenspersonen.
De vertrouwenspersonen worden benoemd door het College van B&W. De taken van de vertrouwenspersonen zijn: intake en begeleiding van meldingen, adviseren van de leidinggevenden, voorlichting en preventie, registratie en afleggen van verantwoording in het jaarverslag. Verdere informatie over de vertrouwenspersonen is te vinden op ons intranet; iNsite. Van een melding is sprake als een medewerker last ondervindt van ongewenst gedrag en hierover contact opneemt met een vertrouwenspersoon. Deze meldingen variëren in zwaarte van een eenmalig overleg, tot een aantal gesprekken verspreid in de tijd. Van een klacht is pas sprake als er formeel een klacht wordt ingediend  bij de VNG-klachtencommissie voor ongewenste omgangsvormen.
In 2022 is sprake geweest van 13 meldingen bij de vertrouwenspersonen, waarvan 2 meldingen al eerder gemeld zijn. Dit zijn 0,8 meldingen per 100 medewerkers. Deze aantallen liggen lager dan de voorgaande jaren. Wat mogelijk nog een gevolg kan zijn van de corona-pandemie.

Het is altijd lastig om een uitspraak te doen over de interpretatie van een hoger of lager aantal meldingen bij de vertrouwenspersonen. In 2022 betrof 54% (7) van de meldingen verstoorde arbeidsverhoudingen, al dan niet in combinatie met ander ongewenst gedrag. In 15% (2) van de gevallen had het te maken met intimidatie. Daarnaast had 1 melding betrekking op pesten en 1 melding op integriteit. In 8 gevallen is de melding door vrouwen gedaan en in 5 gevallen door mannen. 

Meldingen bij vertrouwenspersonen 2020 - 2022

JaarAantal meldingenMeldingen per 100 medewerkers
2020150,9
2021211,3
2022130,8