Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Die voegt de wetten en regels voor woningbouw, wegen, milieu, natuur en water (onze leefomgeving) samen. Het gaat over alles wat u ziet, voelt, hoort, ruikt en beleeft. En het maakt het proces overzichtelijker. Wilt u straks een project starten, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan kunt u bij 1 loket uw vergunning aanvragen. Met de volgende stappen bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet. 

1. Vaststellen omgevingsvisie

We zijn al een tijd bezig met voorbereidingen rond de Omgevingswet. Één onderdeel daarvan is de omgevingsvisie die samen met de stad gemaakt is en die op 28 oktober 2020 door de raad is vastgesteld. Volgens de Omgevingswet moet een gemeente een omgevingsvisie hebben. Gemeenten krijgen een overgangstermijn tot en met 31 december 2026 voor het vaststellen van de omgevingsvisie. We zijn nu bezig om de omgevingsvisie te actualiseren

2. Voorbereiding omgevingsplan en omgevingsvergunning

De omgevingsvisie werken we uit in 1 omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan over de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan vervangt straks de verschillende bestemmingsplannen en de verschillende bestaande regels over geluid, milieu, water en gezondheid. Hier hebben we tot 2032 de tijd voor. Tot die tijd werken we met een tijdelijk omgevingsplan, waarin onder andere alle bestemmingsplannen die er nu zijn, zijn opgenomen. 

Ook is er straks nog maar 1 omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende vergunningen van nu. Denk aan de bouwvergunning en de vergunning voor het kappen van bomen of plaatsen van een extra schuur of garage op uw grond. Ook versnellen en verbeteren we de doorlooptijd van en besluitvorming over ideeën.  

Als een idee niet past in een omgevingsplan, kan het omgevingsplan worden aangepast of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) worden verleend. Het college stelt een BOPA vast. De raad van de gemeente Nijmegen heeft in juni 2021 besloten in welke gevallen bij een omgevingsvergunning voor een BOPA een bindend advies van de raad nodig is.

3. Vaststellen participatiebeleid

Participatie is een belangrijk punt onder de Omgevingswet. Het is straks verplicht voor iedere gemeente om participatiebeleid te hebben. Hierin staat hoe je als gemeente wilt omgaan met participatie. In september 2022 is het participatiebeleid door de raad vastgesteld. 

Participatie is bij een omgevingsvergunning niet verplicht. Daarvoor geldt één uitzondering: bij een omgevingsvergunning om af te wijken van het omgevingsplan (Bopa) kan de raad bepalen dat participatie verplicht is. De raad heeft deze gevallen aangewezen in een aanwijzingsbesluit.

4. Vaststellen Nota van uitgangspunten omgevingsplan

Nadat de Omgevingswet is ingegaan kunnen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt door het omgevingsplan aan te passen. We bereiden ons hierop voor door een "Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan" te maken. Dit doen we in 2 delen:

  1. deel I van de nota
  2. deel II van nota

In het eerste en algemene deel staan bijvoorbeeld uitgangspunten over de type regels. In het tweede deel is gekeken naar de gevolgen van de Omgevingswet op verschillende thema’s, zoals gezondheid, duurzaamheid en biodiversiteit. De uitgangspunten zijn door de raad vastgesteld.
 
Het omgevingsplan wijzigen is een bevoegdheid van de raad. De raad heeft besloten in welke gevallen het college dit mag doen. Dit is opgenomen in een delegatiebevoegdheid. 

5. Wat gaan we doen op weg naar 2024? 

Naast de omgevingsvisie moet de gemeente nog veel andere zaken regelen, voordat de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat. We werken verder aan een nieuwe digitale omgeving. Daarnaast bereiden we ons voor om sneller te kunnen besluiten over vergunningaanvragen, door het overleg dat vooraf gaat aan de formele aanvraag van vergunningen te verbeteren. 

Het college heeft op 11 juli 2023 de voortgangsbrief aan de raad vastgesteld.

6. Start omgevingsloket 1 januari 2024

Straks ziet u in het digitale omgevingsloket op één plek welke regels er gelden in uw buurt. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning stuurt u in via het Omgevingsloket. Een aanvraag wordt vaak sneller behandeld (8 weken) en in één keer bij alle betrokken overheden getoetst. Ook werken we aan regels om een goede digitale check van de vergunningen te kunnen doen. 

7. Omgevingsplan 1 januari 2032

Elke gemeente moet voor 1 januari 2032 één integraal omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente vaststellen. De Omgevingswet heeft een ruime overgangstermijn tot 2032. In die periode gaan we langzaam over naar één omgevingsplan, waarin de regels voor de fysieke leefomgeving zijn gecombineerd. Hoe we dat doen is uitgelegd in het transitieplan ‘Op weg naar één omgevingsplan’.

Meer weten? 

Meer algemene informatie over de Omgevingswet vindt u op