Uitbreiding bedrijventerrein De Grift

De gemeente wil het bedrijventerrein De Grift uitbreiden richting de A15 en de Griftdijk. De uitbreiding bestaat uit 3 deelgebieden: De Grift Noord, De Grift Zuid en De Grift West. 

Duurzame, goed bereikbare locatie voor logistieke bedrijven 

De gemeente Nijmegen wil met de uitbereiding van bedrijventerrein De Grift een duurzame, goed bereikbare locatie zijn voor bedrijven. Dit levert banen op voor bewoners uit Nijmegen-Noord en omgeving. Om de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden. Dit gebeurt in 2023. Door de uitbreiding ontstaat er ook ruimte voor nieuwe bedrijven.  

Duurzaamheid staat bij de uitbreiding van De Grift centraal. Het bedrijventerrein draagt zo bij aan onze wens om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. Hier voor zijn er 4 windturbines geplaatst, worden de daken van de bedrijfspanden gebruikt voor zonne-energie en zetten we in op duurzaam vervoer, zoals eHubs. Bij een eHub kun je deelvervoer huren zoals elektrische auto's en elektrische fietsen. Daarnaast zijn er in het gebied 17.000 zonnepanelen geplaatst. Windpower Nijmegen heeft deze in 2021 aangelegd.  

Nieuw bestemmingsplan

Er komt een nieuw bestemmingsplan om de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk te maken. Op 28 februari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘uitbreiding bedrijventerrein De Grift’ ter inzage te leggen. Samen met het ontwerpbestemmingsplan wordt de bijbehorende milieueffectrapportage (PlanMER) en het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Meer informatie over de procedure van een (ontwerp) bestemmingsplan en een milieueffectrapportage.

Afstemming met bedrijven en omwonenden  

Om tot het nieuwe bestemmingsplan te komen, zijn op verschillende momenten gesprekken gevoerd met bedrijven en bewoners. De informatie die hiermee is opgehaald, is verwerkt in het bestemmingsplan voor de uitbreiding.  

Proces uitbreiding bedrijventerrein De Grift

  • 1e kwartaal 2023: het ontwerp bestemmingsplan ‘uitbreiding bedrijventerrein De Grift’ ligt ter inzage van 9 maart tot en met 19 april 2023
  • 2e kwartaal 2023: de zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota en aansluitend worden de zienswijzennota en raadsvoorstel in het college besproken en besluit het college hierover
  • 3e kwartaal 2023: besluitvorming door de raad (voorafgaand door politieke ronden)
  • 4e kwartaal 2023: besluitvorming, beeldkwaliteitsplan en PlanMER door de Raad van State
  • Vanaf 2024: uitgifte kavels

Meer informatie 

Meer informatie over de uitbreiding van bedrijventerrein De Grift vindt u op MijnWijkplan uitbreiding bedrijventerrein De Grift. Meer weten of vragen? Mail naar degrift@nijmegen.nl.