Winkelcentrum Weezenhof

Winkelcentrum Weezenhof is in 2017 voor een deel afgebrand. De staat van het terrein is slecht en het winkelcentrum is aan vernieuwing toe. Ontwikkelaar Dornick BV is eigenaar van de grond en heeft plannen gemaakt voor een nieuw winkelcentrum met een supermarkt, medische voorzieningen en woningen. Gemeente Nijmegen vindt dat Weezenhof met dit plan een impuls krijgt. Om het plan daadwerkelijk te kunnen realiseren, is een nieuw bestemmingsplan nodig. In het bestemmingsplan staan hoe de ruimte in een bepaald gebied gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld waar gewerkt en gewoond mag worden, of hoe hoog het gebouw mag zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpassing van het bestemmingsplan. Hieronder leggen wij meer uit over de plannen en de stappen om te komen tot een nieuw bestemmingsplan.  

Uitgangspunten voor de plannen

Op basis van onderzoek naar het aantal supermarkten in Dukenburg heeft de gemeente met de ontwikkelaar afgesproken dat er maar één supermarkt mag komen. Boven de supermarkt komen levensloopgeschikte woningen en een fysio, huisarts en apotheek. Ook is er nog ruimte voor kleine detailhandel en horeca. Behalve de normale beleidskaders (zoals bijvoorbeeld de parkeernorm waar wordt voorgeschreven hoeveel parkeerplekken er moeten komen) heeft de gemeente de volgende uitgangspunten:

  • Voldoende afstand tot de school
  • Behoud van monumentale bomen
  • Voldoende afstand tot de straat
  • Minder verkeers-intensieve functies aan de kant van de school
  • Zoveel mogelijk levendigheid op de begane grond

De ontwikkelaar heeft zelf als uitgangspunt dat het financieel haalbaar moet zijn en de supermarkt tijdens de ontwikkeling en bouw open kan blijven. 

Plan van de ontwikkelaar

Op donderdag 21 oktober 2021 heeft een inloopmiddag / -avond plaatsgevonden in de wijk. De ontwikkelaar deelde hier zijn plannen die zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de gemeente en de ontwikkelaar. Gemeente Nijmegen heeft die avond het proces uitgelegd die nodig is voor een nieuw bestemmingsplan. Het plan (november 2021) bestaat uit nieuwbouw van een moderne supermarkt, winkels en maatschappelijke/medische voorzieningen. Hierboven zijn levensloopgeschikte woningen gepland. Meer weten over de plannen? Kijk op de website van Hendriks Vastgoed

Commissie Beeldkwaliteit: ‘Voorstelbare bouwmassa’

De commissie Beeldkwaliteit heeft de plannen ook bekeken. Dit is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert. Daarna zijn er nog verschuivingen in de bouwhoogtes geweest. Er is rekening gehouden met de bestaande bouwhoogtes rondom het terrein. Aan de zuidzijde is de bouwhoogte bijvoorbeeld lager gepland en richting de bestaande hoogbouw loopt de bouwhoogte op. De voorlopige conclusie is dat de geplande bouwmassa op deze plek ‘voorstelbaar is’. 

Voortgang

Ontwikkelaar Dornick BV werkt de plannen verder uit. Die uitwerking moet voldoen aan het beleid en uitgangspunten van de gemeente (zoals het aantal parkeerplaatsen). Ook moet het plan voldoen aan de wetten en regels. Denk bijvoorbeeld aan bodemkwaliteit, fijnstof, geluid, schaduw, flora & fauna. De ontwikkelaar levert de noodzakelijke onderzoeken hiervoor aan bij de gemeente. Ook moet Dornick BV de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte verder uitwerken. Daarna worden de plannen opnieuw getoetst. De commissie Beeldkwaliteit bekijkt dan het plan nogmaals, om de punten waarvoor zij aandacht gevraagd hebben, te bespreken. Het gaat dan precies om:

  • De inrichting van de omliggende buitenruimte met parkeren en groen 
  • De architectuur

Inspraak & participatie

Tussen het nieuwe centrum en de school is beperkte ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De school en Dornick BV stemmen de inrichting van de buitenruimte met elkaar af om tot een zo goed mogelijke inrichting te komen. Hierbij betrekken zij omwonenden. De initiatiefnemer heeft een avond georganiseerd om het concept inrichtingsplan te bespreken met omwonenden. 

Ontwerpbestemmingsplan

De afgelopen periode heeft de gemeente gewerkt aan een ontwerpbestemmingsplan om de plannen mogelijk te maken. Er vond een inloopbijeenkomst plaats eind 2022.  Daar konden bezoekers meer te weten komen over het ontwerpbestemmingsplan (uitleg, planregels) en onderzoeken, de plankaart, procedure en planning.