Reglement van orde van de gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Algemene bepalingen

In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in de vergadering van de Rekenkamer.

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder 

 • Gemeentelijke Rekenkamer: de Rekenkamer die is ingesteld bij de Verordening op de Rekenkamer 2007 van 28 november 2007. 
 • Voorzitter: de voorzitter van de Rekenkamer.
 • Leden: de leden van de Rekenkamer.
 • Secretaris: de ambtelijk secretaris/onderzoeker van de Rekenkamer.

De voorzitter

 • De voorzitter is verantwoordelijk voor een adequate en tijdige informatievoorziening naar de leden en naar externen. 
 • De voorzitter vertegenwoordigt de Rekenkamer naar buiten en is woordvoerder namens de Rekenkamer. De voorzitter kan, indien de aard en/of omvang van een onderwerp daar aanleiding toe geeft, een ander lid van de Rekenkamer als woordvoerder aanwijzen.
 • De voorzitter is verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de ambtelijk secretaris van de Gemeentelijke Rekenkamer; de voorzitter is verantwoordelijk voor het functionerings- en beoordelingsgesprek.
 • De voorzitter kan één of meer van zijn taken mandateren aan de ambtelijk secretaris en eventuele onderzoeksmedewerker(s).
 • Indien de voorzitter ontheven wil worden van zijn functie geldt er een minimale opzegtermijn van drie maanden.

De plaatsvervangend voorzitter

 • De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid.   
 • Bij vertrek van de voorzitter neemt de plaatsvervangend voorzitter waar, totdat een nieuwe voorzitter is benoemd. 

De leden

 • De leden zijn verantwoordelijk voor 
  • Het in gezamenlijkheid met de voorzitter en de secretaris vormgeven van het onderzoeksprogramma, het opzetten van afzonderlijke onderzoeken, het formuleren van conclusies en aanbevelingen en het jaarlijks uitbrengen van een jaarverslag van de werkzaamheden van de Rekenkamer.  
  • Het (mede) begeleiden van de uitvoering van een onderzoek als lid van het onderzoeksteam.  
 • Als een lid ontheven wil worden van zijn functie geldt er een minimale opzegtermijn van 3 maanden

De secretaris

 • De taken en verantwoordelijkheden van de secretaris zijn opgenomen in de functiebeschrijving van de secretaris. De belangrijkste taken van de secretaris zijn hieronder samengevat:
  • voorbereiding van het onderzoeksprogramma, van de afzonderlijke onderzoeken en van het jaarverslag;  
  • De voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de Rekenkamer;
  • Het beheren van de onderzoeksdossiers;
  • Het (doen) uitvoeren van de onderzoeken;
  • Als lid van het onderzoeksteam het voorbereiden van besluitvorming tijdens de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden;
  • Het periodiek op de hoogte stellen van de voorzitter van de lopende zaken;
  • Het aanwezig zijn in de vergaderingen van de Rekenkamer en het, desgewenst, deelnemen aan de beraadslagingen;
  • Het (doen) verzorgen van interne en externe correspondentie en communicatie.
 • De secretaris treedt op als budgethouder van het budget van de Rekenkamer.

Ondertekening stukken

Alle formele correspondentie wordt zowel door de voorzitter als de secretaris ondertekend.

Werkwijze

 • De Rekenkamer stelt een Notitie Werkwijze op, waarin tenminste wordt vastgelegd wat de werkwijze is bij de voorbereiding, uitvoering en publicatie van haar onderzoeken. De Notitie Werkwijze wordt zo nodig één keer per jaar geactualiseerd door de secretaris op basis van de in de loop van dat jaar gemaakte afspraken en opgedane ervaringen. De geactualiseerde Notitie wordt vastgesteld door de Rekenkamer. 
 • De Notitie Werkwijze wordt jaarlijks ter informatie verzonden aan de leden van de gemeenteraad, de voorzitter van de auditcommissie en het college van burgemeester en wethouders. 
 • De Notitie Werkwijze is voor externen beschikbaar via de secretaris, internet en de Stadswinkel.

Aldus besloten in de vergadering van de Rekenkamer van 18 mei 2010.

De voorzitter, A.G.P. van Ruth

De secretaris, J.J. Smink