Richtlijnen meerjarenbeleidsplan

In het meerjarenbeleidsplan licht u uw organisatie en de inhoudelijke activiteiten toe voor de komende 2 of  4 jaar. Het plan bestaat uit maximaal 4000 woorden. 

LET OP: Doet u ook een aanvraag bij de BIS (Basis Infrastructuur van het Rijk) en/of landelijke fondsen? Dan kunt u een kopie van deze aanvraag overleggen in plaats van het meerjarenbeleidsplan. Aanvullend geeft u aan op welke manier u invulling geeft aan het gemeentelijke criterium: meerwaarde voor de stad (max. 1.000 woorden).

Wij lezen graag: 

 • Een beschrijving van de missie, visie en het profiel van u organisatie. Plus een korte reflectie op de afgelopen periode;
 • Een toelichting op de activiteiten in de komende 2 of 4 jaar . Wat wilt u realiseren, en hoe vaak? Welke artiesten/makers zijn hierbij betrokken? Waar en wanneer vinden deze activiteiten plaats? Wat is de artistieke visie? Wie zijn de (beoogde) samenwerkingspartners? Wat is de status van de samenwerking?  Advies is om gebruik te maken van een samenwerkingsovereenkomst. Voor een voorbeeld zie de website van Cultuur Academy: De samenwerkingsovereenkomst - Cultuur Academy;
 • Een toelichting op de doelgroepen. Wie wilt u bereiken met uw activiteiten, en waarom? Hoe ziet deze groep eruit, en hoe zorgt u ervoor dat u deze groep gaat bereiken? Wat is hierin de meerwaarde van uw organisatie, en hoe relevant zijn de plannen voor deze (Nijmeegse) doelgroep? Hierbij is ook de Code Diversiteit en Inclusie relevant;
 • Een toelichting op marketing en -communicatie. Hoe ziet uw strategie er uit om uw activiteiten zichtbaar te maken en de gewenste doelgroepen te bereiken?; 
 • Een toelichting op de bedrijfsvoering. U beschrijft hoe de bedrijfsvoering van uw instelling er uit ziet, u licht toe hoe u de komende periode op verantwoorde wijze functioneert en uw geplande activiteiten op financieel gezonde wijze uitvoert. Hierbij is zijn de drie culturele codes relevant. 

Beoordelingscriteria 

De commissie beoordeelt uw aanvraag op basis van deze criteria. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet u aan alle criteria voldoen.

Artistieke kwaliteit

Geef een korte omschrijving van de inhoud, vorm en het artistieke plan. Kernbegrippen voor de beoordeling van kwaliteit zijn vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid. Het gaat niet uitsluitend om bewezen kwaliteit, voortkomend uit eerder opgedane ervaring, maar ook om potentiële kwaliteit.

Vakmanschap heeft betrekking op de vaardigheden van de makers die bij de organisatie van het programma betrokken zijn. Zeggingskracht gaat over de impact van de activiteiten op het publiek of de beoogde deelnemers. Dat wil zeggen dat de activiteiten aansprekend zijn voor de publieksgroepen of deelnemers die de organisatie wil bereiken. De oorspronkelijkheid van de activiteiten heeft betrekking op de herkenbare (artistieke) signatuur die onlosmakelijk is verbonden met de betreffende organisatie, waardoor een bijzondere of zelfs unieke bijdrage aan de sector wordt geleverd. Er wordt ook gekeken of de artistieke signatuur wordt vertaald naar artistieke activiteiten.

De onderstaande punten geven een idee waarop de adviescommissie Groei. uw aanvraag beoordeelt als het gaat om artistieke kwaliteit:

 • Heeft de aanvrager een overtuigende artistieke visie?
 • Kan de aanvrager beschrijven welke keuzes hij maakt vanuit zijn artistieke visie?
 • Weet de aanvrager deze keuzes overtuigend te vertalen in zijn activiteiten?
 • Heeft de instelling en/of het programma een kenmerkende signatuur? 
 • Heeft de aanvrager een scherp en onderscheidend profiel beschreven met aandacht voor de positie binnen het eigen netwerk, het culturele veld en daarbuiten?
 • Op welke manier komen de activiteiten tot stand en ligt daar vakmanschap aan ten grondslag? 
 • Is er sprake van authenticiteit en uniciteit van de culturele activiteiten? 

Uitvoerbaarheid

Bij dit criterium beoordelen we in hoeverre de aanvrager een realistisch en uitvoerbaar plan presenteert. Heeft het plan een heldere aanpak, inclusief een duidelijke doelstelling met daarbij passende activiteiten, een realistische planning en een passend marketing- en communicatieplan? 

Ook beoordelen we of de betrokken uitvoerders voldoende beschikken over de benodigde kennis en ervaring om het projectplan te verwezenlijken. We toetsen of de begroting voldoende inzichtelijk, redelijk en realistisch is. Hierbij kijken we onder meer naar de aansluiting van de begroting op de voorgenomen activiteiten zoals beschreven in het projectplan, de vergoeding van betrokkenen die het project mogelijk maken en een gezonde financieringsmix met bijdragen van verschillende financiers. In dit criterium worden ook de principes uit de Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code betrokken.

Meerwaarde voor de stad

Geef aan op welke manier uw instelling bijdraagt aan de veelzijdigheid en diversiteit van het aanbod in de stad. En of het programma bijdraagt aan het totale aanbod in de stad. Geef aan hoe de activiteiten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Nijmegen. Ook wordt bekeken in hoeverre de organisatie een nieuw en/of meer divers publiek bereikt. En in hoeverre u zich bewust bent van de doelgroep die u bereikt. Hier komen ook de principes uit de Code Diversiteit & Inclusie aan de orde (Programma en Publiek). Niet al het aanbod hoeft voor iedereen te zijn, maar wel hechten we belang aan bewustzijn en aan de stappen die gemaakt worden ten aanzien van een divers programma en publiek.

Ook wordt gekeken naar de maatschappelijke betekenis. Dit kan gaan over de bijdrage van cultuur aan andere domeinen, zoals zorg, welzijn, duurzaamheid of economie en welke rol de aanvrager daarin neemt. Het kan ook de betekenis zijn van de organisatie voor zijn directe omgeving.

Tot slot wordt bekeken in hoeverre de organisatie een bovenregionale en/of (inter)nationale ambitie en uitstraling nastreeft. Dit blijkt onder andere uit financiering vanuit de BIS, landelijke fondsen en/of provincie.

Omgang met de culturele codes

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uw organisatie aangeven dat ze de culturele codes toepast volgens het principe van ‘pas toe én leg uit’. Daarmee bedoelen we dat we niet alleen verwachten dat een aanvrager de codes onderschrijft en volgens de codes werkt, maar ook dat een aanvrager toelicht wat er goed gaat, wat er nog niet goed gaat en wat de ambities zijn ten aanzien van de codes. 

Het gaat om de codes: Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie.  De Fair Practice Code is te vinden via Fair Practice Code | Gedragscode voor de culturele en creatieve sector, de Governance Code Cultuur via Governance Code Cultuur - Cultuur+Ondernemen (cultuur-ondernemen.nl) en de Code Diversiteit en Inclusie via Code Inclusie & Diversiteit in cultuursector - Code Diversiteit & Inclusie.

Bij subsidies tussen € 5.000 - € 20.000 legt u uit hoe u de codes toepast in beleid, begroting en/of dagelijks handelen. U legt uit waar dit nog niet lukt, en geeft een toelichting op de ambities ten aanzien van de codes.

Bij subsidies vanaf € 20.000 legt u uit hoe u de codes toepast in beleid, begroting en/of dagelijks handelen. U legt uit waar dit nog niet lukt, en geeft een toelichting op de ambities ten aanzien van de codes. In de verantwoording van de subsidie vragen wij hierop een reflectie.

Wij verwachten dat u op de codes ingaat in uw meerjarenbeleidsplan, ambities ten aanzien van de codes maken dus onderdeel uit van uw plan. In deze periode rekenen we niet af op de codes. Wel zal de commissie kijken naar de toelichting op de codes en de ambities en hierover adviseren. Het gaat ons vooral om bewustzijn en inzicht in de eigen situatie, en om de stappen die een organisatie maakt. We kijken ook naar het type organisatie, bij een kleine organisatie met weinig financiële slagkracht zullen ambities op de codes er anders uitzien dan bij grotere instellingen.