Richtlijnen meerjarenbeleidsplan

In het meerjarenbeleidsplan beschrijft u de plannen van uw instelling voor de komende 2 of  4 jaar. In het plan gaat u in op de criteria uit de subsidieregeling. Besteed aandacht aan onderstaande onderwerpen. Gebruik voor het meerjarenbeleidsplan maximaal 4.000 woorden.

Visie en ambitie

 • Omschrijf de missie, visie en doel van uw instelling 
 • Omschrijf de ambities van uw instelling 
 • Geef een korte terugblik op de afgelopen periode

Programma

Welke activiteiten bent u van plan uit te voeren en hoe gaat u die bereiken? Besteed vanuit het eigen profiel aandacht aan (een of meerdere van) onderstaande criteria. De commissie zal de criteria toetsen aan de achtergrond en het profiel dat een instelling heeft. Dat betekent dat bij sommige instellingen het ene criterium zwaarder kan wegen dan het andere criterium.

Artistieke kwaliteit

Geef een korte omschrijving van de inhoud, vorm en het artistieke plan. Kernbegrippen bij de beoordeling zijn vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid. Vakmanschap gaat over de vaardigheden van de makers, zeggingskracht gaat over de impact van de activiteiten op het publiek en oorspronkelijkheid gaat over de herkenbare (artistieke) karakter van de instelling.

Innovatie, creativiteit en experiment 

Geef aan hoe uw instelling vorm geeft aan vernieuwing. Beschrijf de vernieuwende ideeën en concepten van uw instelling en de impact hiervan.

Educatie en/of participatie

Omschrijf het beleid dat uw instelling voert op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Geef aan hoe u het publiek betrekt bij de activiteiten, gebruik hierin eventuele bereikcijfers.

(Inter)nationale uitstraling en bereik

Geef aan wat uw bovenregionale of (inter)nationale  positie, bereik en ambities zijn van uw instelling. 

Meerwaarde voor de stad

Geef aan op welke manier uw instelling bijdraagt aan de veelzijdigheid en diversiteit van het aanbod in de stad. Geef aan hoe de activiteiten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Nijmegen. 

Verbinding met andere domeinen

Omschrijf de activiteiten die u met andere domeinen uitvoert. Besteed hierbij ook aandacht aan het lange termijn doel. Geef hierbij aan welke rol en betekenis uw instelling heeft voor deze andere domeinen. Benoem eventuele samenwerkingspartners. 

Ondernemerschap

Geef aan hoe u het meerjarenbeleidsplan gaat uitvoeren vanuit financieel, bedrijfsmatig en/of organisatorisch perspectief. Besteed hierbij aandacht aan de organisatiestructuur en de bedrijfsvoering. Verwijs (indien mogelijk) naar de Code Diversiteit & Inclusie, Fair Practice Code en Governance Code Cultuur. Geef in ieder geval inzicht in onderstaande gegevens

 • Organisatie structuur: de taken en verantwoordelijkheden van bestuur, directie en medewerkers 
 • Strategie op het gebied van marketing en publiekswerving 
 • Bedrijfsvoering  
  • Realistische begroting  
  • Risico- en beheerstrategie bij afwijkende exploitatie 
  • Indien van toepassing een investeringsplan

Criteria (eisen) die de adviescommissie stelt

De onderstaande punten geven een idee van de criteria waarop de adviescommissie Groei. uw aanvraag beoordeelt:

Artistieke kwaliteit 

 • Heeft de aanvrager een overtuigende artistieke visie?
 • Kan de aanvrager beschrijven welke keuzes hij maakt vanuit zijn artistieke visie?
 • Weet de aanvrager deze keuzes overtuigend te vertalen in zijn activiteiten?
 • Heeft de instelling en/of het programma een kenmerkende signatuur? 
 • Heeft de aanvrager een scherp en onderscheidend profiel beschreven met aandacht voor de positie binnen het eigen netwerk, het culturele veld en daarbuiten?
 • Op welke manier komen de activiteiten tot stand en ligt daar vakmanschap aan ten grondslag? 
 • Is er sprake van authenticiteit en uniciteit van de culturele activiteiten? 

Innovatie, creativiteit en experiment 

 • Is zowel het plan als de uitwerking origineel? 
 • Zoekt de aanvrager vernieuwing binnen de eigen discipline en/of vernieuwende combinaties met andere disciplines?
 • Bevat het programma nieuwe en verrassende verbindingen? 
 • Hebben de activiteiten een (blijvende) impact? 

Educatie en/of participatie 

 • Weet de aanvrager uit te leggen hoe hij zijn educatiefunctie vertaalt naar zijn educatieaanbod?
 • Heeft de aanvrager een goed plan of strategie om het publiek te bereiken?
 • Heeft de aanvrager een goed beeld van het publiek in zijn eigen omgeving?
 • Omschrijft de aanvrager helder op welke publieksgroepen hij zich richt en waarom?
 • Legt de aanvrager overtuigend uit hoe hij deze publieksgroepen benadert?
 • Kan de aanvrager uitleggen hoe hij zich verhoudt tot anderen in zijn omgeving? 

(Inter)nationale uitstraling en bereik 

 • Heeft de instelling een ambitie die verder reikt dan de gemeentegrenzen? 
 • Heeft het programma een uitstraling op bovenregionaal of (inter)nationaal niveau?
 • Heeft het programma een bereik op bovenregionaal of (inter)nationaal niveau?
 • Is er sprake van een bijdrage aan internationale ontwikkeling? 

Meerwaarde voor de stad  

 • Maakt het programma impact in het huidige culturele aanbod in de stad?
 • Heeft het programma een voorbeeldfunctie voor andere programma’s?
 • Welke rol heeft de aanvrager met betrekking tot zijn directe omgeving, bijv. samenwerking met podia, kunstinstellingen, onderwijs, maatschappelijke organisaties, sponsors en bedrijfsleven?
 • Speelt de aanvrager een rol in lokale maatschappelijke en sociale vraagstukken?
 • Welke financiële relaties zijn aanwezig voor de inbedding?
 • Welke waarde voegt  de instelling toe aan de stad?
 • Heeft de aanvrager draagvlak in de stad?  

Verbinding met andere domeinen 

 • Heeft de aanvrager een ambitie om verbinding te maken met andere domeinen? 
 • Op welke manier zet de instelling cultuur in binnen de andere domeinen?
 • Wat is de toegevoegde waarde van cultuur voor de andere domeinen?
 • Welke samenwerkingen zijn er met andere domeinen op inhoudelijk en zakelijk gebied? 

Ondernemerschap 

 • Is de aanvrager in staat de gevraagde activiteiten uit te voeren?
 • Heeft de instelling een degelijke bedrijfsvoering?
 • Heeft de aanvrager een gezonde financieringsmix? 
 • Neemt de aanvrager verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de sector door eerlijke beloning te onderschrijven?

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is het ontwikkelen van talenten via een doelgericht programma waarmee talenten actief nieuwe culturele uitingsvormen leren en die delen met anderen. Het doel is een nieuwe generatie professionals te ondersteunen bij het verder ontwikkelen en profileren van de eigen uitzonderlijke professionele begaafdheid. Talentontwikkeling richt zich op de vrije tijd (dus niet in schoolverband). Onder talentontwikkeling vallen ook activiteiten die leiden naar een beroepsopleiding.”