Nijmegen presenteert economische visie 2020-2025

Nijmegen moet de komende jaren inzetten op technologie en het versterken van de potentiële beroepsbevolking. Bij technologische ontwikkeling ligt de nadruk op innovatie, excelleren en circulaire kansen. Het stimuleren van economische ecosystemen, ondernemerschap en menselijk kapitaal (human capital) is essentieel om succesvolle medewerkers en ondernemers te vinden en in Nijmegen te houden. Dat staat in de nieuwe economische visie Knooppunt van innovatie die de kansen voor Nijmegen tussen nu en 2025 beschrijft en daar concrete acties aan verbindt. 

Economische visie 2020-2025

Deze economische visie is het resultaat van een maandenlange intensieve samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen, ondernemersorganisaties en de gemeente. Wethouder Monique Esselbrugge is daar erg blij mee: “Ik wilde een product dat echt vanuit de gezamenlijkheid ontstaat. Tijdens mijn wekelijkse werkbezoeken merkte ik dat veel ondernemers en instellingen goede initiatieven hebben die aandacht verdienen. En dat er veel ruimte is voor nieuwe, kansrijke samenwerkingsverbanden. In dit visietraject wilden we daar een platform voor bieden. In januari 2019 zijn we gestart met een grote inspiratiebijeenkomst met zo’n 150 deelnemers: ondernemers, kennisinstellingen, raadsleden en ambtenaren. Die samenwerking hebben we daarna op allerlei manieren doorgetrokken om tot een actiegerichte visie te komen. Want een plan of idee is de basis, maar wat je ermee doet en wie je erbij betrekt om het tot een succes te maken is echt cruciaal. Ik vind dat deze visie dat ook uitstraalt: een stuk van en voor alle partijen, met ambities en acties die onze economie veerkrachtig maken en houden. Wat ik net zo belangrijk vind, zijn de nieuwe netwerken die zijn ontstaan. Zij vormen een solide basis voor blijvende samenwerking. Met een visie in de hand kun je namelijk niet rustig achterover leunen, economische ontwikkeling gaat altijd door.”   

Focus

Een van de hoofduitgangspunten van de visie is dat Nijmegen zich moet onderscheiden van andere steden door een duidelijke focus. Die is gebaseerd op aanwezige sterke punten en een gezamenlijke aanpak van kansen. Die kansrijke Nijmeegse groeisectoren zijn Health & High Tech, logistiek en het mkb/zakelijke dienstverlening. Om deze sectoren verder te ontwikkelen zijn het juiste klimaat voor innovatie en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel bepalende factoren. Zo bleek uit het visietraject. De 2 centrale actielijnen in de economische visie zijn dan ook

 • technologie (met diverse acties gericht op innoveren, excelleren en circulair ondernemen) en
 • de Human Factor(acties gericht op ondernemerschap, human capital en ecosystemen).

Het verder verbeteren van deze basisvoorwaarden voor de meest kansrijke sectoren zal ook een positief effect hebben op de hele Nijmeegse economie.

Concrete acties

De deelnemers aan het traject en hun netwerken gaan de komende jaren aan de slag met zo’n 60 concrete acties om de Nijmeegse economie te versterken. Een paar voorbeelden:

 • Het idee voor een structurele regionale digitale werkplaats om de kennis van ondernemers op dit terrein te vergroten wordt uitgewerkt;
 • Een onderzoeksagenda die aansluit bij initiatieven uit het bedrijfsleven gaat wetenschap en lokale ondernemers beter verbinden;
 • Novio Tech Campus en Campus Heijendaal krijgen ruimte voor groei en kwaliteitsverbetering;
 • Het CITC start met de eerste twee innovatieprogramma’s;
 • Het Health Valley Event gaat zich ook richten op internationale relaties;
 • Vanaf 2021 kunnen bedrijven meedingen naar de Nijmeegse Innovatieprijs. De prijs is bedoeld is als aanmoediging, maar ook als een manier om Nijmeegse bedrijven onder de aandacht te brengen;   
 • De stad wordt een etalage voor de high tech sector, bijvoorbeeld door het gebruik van sensortechnologie voor een beter toegankelijkheid van gebouwen en ruimtes voor mensen die slecht ter been zijn;
 • Bij verhuizing van niet-watergebonden bedrijven in de havens wil de gemeente koppelingen maken met bedrijven die het water wel benutten;
 • Het programma Circulaire Kickstart maakt een concreet plan voor bedrijven die willen verduurzamen;
 • Het Huis voor de Binnenstad werkt samen met de gemeente aan collectieve afvalinzameling. Zo kan het afval on demand worden opgehaald, zijn de kosten lager en kan het afval beter worden benut;
 • Er wordt een regionaal netwerk opgezet dat ICT-producten recyclet en er wordt gewerkt aan een centrum voor circulaire bouw;
 • Verschillende initiatieven voor transporthubs (onder andere op de campus en TPN-West) krijgen vorm waardoor transport goedkoper, schoner en veiliger kan;
 • De gemeente verstrekt een gemeentelijke bijdrage, een zogenaamde stadsvoucher om een goed idee een steuntje in de rug te geven, zodat het naar concept en uiteindelijk naar uitvoering kan;
 • Alle werklocaties komen in één online overzicht met informatie over onder meer faciliteiten en gebruikers;
 • De haalbaarheid van een House of Skills wordt regionaal onderzocht. Hierin krijgen mensen met een minder kansrijke opleiding de mogelijkheid om competenties te ontwikkelen waar in de regio behoefte aan is;
 • Bedrijven en scholen in Nijmegen starten een pilot om het ICT-onderwijs te verbeteren. En er moeten meer ‘hybride docenten’ komen die naast hun werk voor een bedrijf regelmatig les geven. En zo de praktijkkennis in onderwijsinstellingen versterken;
 • Bedrijven worden uitgedaagd om een sterker lokaal netwerk te creëren. Doordat bijvoorbeeld een groot bedrijf 3 opdrachten verstrekt aan Nijmeegse starters of andere kleine bedrijven;
 • Bij OV-knooppunten gaat expliciet gekeken worden naar de mogelijkheid voor flexwerk- en ontmoetingsplekken;
 • Gemeente en bedrijfsleven blijven ‘toevallige ontmoetingen’ organiseren zoals dat ook in het visietraject is gedaan. Zo kunnen partners gericht netwerken, kennis delen en belangrijke thema’s oppakken.
   
 • Economische visie (pdf, 7 Mb)
 • Analyse (pdf, 78 kB)
 • Evaluatie (pdf, 100 kB)