Adviescommissies

Nijmegen heeft een aantal adviescommissies die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren over het gemeentelijk beleid. Door deze adviezen krijgt het gemeentebestuur meer zicht op leven en welzijn van bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten, mensen met een migratieachtergrond.

De commissie adviseert het college over zaken die belangrijk zijn voor Nijmegenaren met een migratieachtergrond. De adviescommissie telt maximaal 10 leden. Het college benoemt hen voor 3 jaar. De commissie vergadert 1 keer per maand. Zij organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten met de achterban. Deze gaan over onderwerpen als integratie van vluchtelingen, werk en onderwijs.

Wilt u spreektijd wenst of onderwerpen inbrengen? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris: kleurrijksamenleven@nijmegen.nl

Website Adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen

De RegenboogRaad (oude naam 'adviescommissie lhbt-beleid') adviseert het college over onderwerpen die van belang zijn voor de emancipatie van LHBT'ers. Het gaat dan om diversiteit, empowerment, veiligheid, gezondheid, emancipatie en andere onderwerpen.

LHBT staat voor Lesbische, Homoseksuele-, Biseksuele en Transgender personen.

De seniorenraad adviseert het college over het ouderenbeleid.

De adviescommissie jeugd, maatschappelijke opvang- en gehandicaptenbeleid (JMG) adviseert het college over jeugd, maatschappelijke opvang en gehandicapten.

De adviescommissie Initiatievenfonds Armoede en Schulden adviseert het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen over subsidieaanvragen vanuit het Initiatievenfonds Armoede en Schulden.

Doel van het Initiatievenfonds is het aanmoedigen van initiatieven en projecten om armoede in de gemeente Nijmegen te voorkomen en te bestrijden. Initiatieven moeten aansluiten bij de ambities uit het Coalitieakkoord. De nadruk ligt daarbij op:

 • Creativiteit stimuleren
 • De kracht om te vernieuwen verbeteren 
 • De samenwerking en afstemming vergroten om armoede te voorkomen en te bestrijden.

Secretariaat: stuur een e-mail naar projectarmoedeenschulden@nijmegen.nl.

Deze cliëntenraad adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over het beleid en uitvoering van de participatiewet. De raad richt zich met name op bijstand, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en begeleiding naar werk.

De cliëntenraad bestaat uit 15 personen: 8 leden uit de doelgroep, 7 leden van organisaties die werken met de doelgroep en een voorzitter. De cliëntenraad vergadert 1 x per 6 weken.
Wilt u alle adviezen bekijken? Mail dan het secretariaat clientenraadpwet@nijmegen.nl.

Sinds 1 januari 2024 heet deze commissie: Adviescommissie Omgevingskwaliteit Nijmegen (AON). Hiervoor heette dit de Commissie beeldkwaliteit (welstandscommissie). Deze commissie adviseert het gemeentebestuur over welstand en monumentenzorg. Voor wat betreft het welstandsadvies adviseert de commissie het college of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. De commissie baseert dit advies op de welstandscriteria in de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit.

Het advies over monumenten gaat over:

 • Het beoordelen van wijzigingen aan rijks- of gemeentelijke monumenten
 • Het beschermen van cultuurhistorische kwaliteiten van een gebouw en/of een gebied. Dit geldt voor niet-individueel beschermde objecten in een rijksbeschermd stadsgezicht of in gemeentelijk beschermde stadsbeelden

Dit versterkt de identiteit van Nijmegen als oudste stad van Nederland.

Welstandsnota:

Wilt u de 'Kaart toetsingsniveaus Nijmegen' of de 'Kaart bouwstenen Nijmegen' bekijken? Stuur dan een mail naar aon@nijmegen.nl. Wij mailen u dan de kaarten. 

De commissie vergadert wekelijks in verschillende (sub)commissies op donderdag. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u de vergadering kijken? Bekijk de agenda.

De gemeente is een belangrijke opdrachtgever voor kunst in de openbare ruimte. Zij adviseert het gemeente bestuur. Zij kijken op welke plekken in de stad kunst kan komen. Daarna zoekt de commissie de juiste kunstenaar(s) om voor die plek ideeën aan te leveren. En betrekt bewoners en betrokkenen bij de opdrachten. De commissie werkt zo aan een interessante collectie in de buitenruimte. Kunst draagt zo bij tot de kwaliteit en de identiteit van de openbare ruimte.

De adviescommissie telt op dit moment 3 leden:

 • Jan Hein Daniels (voorzitter) 
 • Alphons ter Avest
 • Claudia Linders

Contact met de commissie kan via het secretariaat: mail naar Jack Orsel via j.orsel@nijmegen of bel 14024.

Dit is een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit 8 leden. Het college benoemt de leden. Het college van burgemeester en wethouders reikt elke 4 jaar de Karel de Grote Oeuvreprijs uit. Elke 2 jaar reikt het college de Cultuur Stimuleringsprijs Stad Nijmegen. De commissie cultuurprijzen draagt de kandidaten voor de prijzen voor.

Karel de Grote Oeuvreprijs

De prijs wordt toegekend aan een kunstenaar of kunstenaarsgroep voor het totale artistieke of culturele oeuvre. Een kunstwerk dat de stad Nijmegen tot onderwerp heeft of erdoor is geïnspireerd kan ook deze prijs krijgen.
De Karel de Grote Oeuvreprijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 10.000,-.

De Cultuur Stimuleringsprijs Stad Nijmegen

Deze prijs gaat naar een veelbelovende kunstenaar, kunstenaarsgroep of culturele organisatie voor een vernieuwende artistieke prestatie/product. Bijvoorbeeld op het gebied van beeldende kunst & vormgeving, literatuur, film, theater, muziek, dans en nieuwe media.
De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 5.000,-.

Contact

Secretariaat: f.eliens@nijmegen.nl

De commissie adviseert het college over verschillende culturele subsidieregelingen. Zij geeft een oordeel over de artistieke kwaliteit van de verschillende aanvragen. Het college benoemt hen voor 4 jaar. 

De adviescommissie heeft maximaal 7 leden.

 • Jenneke Harings (voorzitter)
 • Bas Aaftink
 • Joy Arpots 
 • Marcel Kranendonk
 • Claudia Linders
 • Jacki Dodemontova

Contact: mail naar adviescommissiegroei@nijmegen.nl

Deze werkgroep adviseert het college over voorstellen voor naamgeving van de openbare ruimte (straten en wegen) en gemeentelijke gebouwen. Heeft u een idee voor een nieuwe straatnaam? Kijk op Straatnamen en gebouwnamen

De onafhankelijke adviescommissie bestaat uit 4 leden. Zij adviseert, gevraagd en ongevraagd, op het gebied van digitale ethiek. Dat doen ze minimaal 2x per jaar schriftelijk. De commissie bestaat sinds 2022. De leden zijn voor 4 jaar benoemd. 

Digitale en technologische ontwikkelingen

In de samenleving volgen digitale en technologische ontwikkelingen elkaar snel op. Voorbeelden hiervan zijn Artificial Intelligence (AI), algoritmen, sensoren en camera's. Dit biedt kansen, maar zeker ook problemen. We weten wel wat er kan en mag, we weten nog onvoldoende of we alle technologische mogelijkheden ook willen inzetten. Wat betekenen waarden als autonomie, mensgericht, privacy, veiligheid, controle, rechtvaardigheid en duurzaamheid hierbij? Het is belangrijk om hier goed over na te denken en alle belangrijke aspecten af te wegen voordat een besluit wordt genomen. Want hier kunnen normen en waarden botsen. 

De adviescommissie

De leden zijn:

 • Rogier van Onna, mede eigenaar van Elonisas Webdevelopment BV
 • Bastiaan Smit, economisch beleidsmedewerker aerospace en smart industry bij de provincie Zuid-Holland
 • Claudine Coenen, werkzaam bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) als functionaris gegevensbescherming en information security officer
 • Bernard van Gastel, universitair docent duurzame digitalisering en kwartiermaker duurzaamheid bij het informatica instituut van de Radboud Universiteit

Vragen of meer informatie