Adviescommissies

Nijmegen heeft een aantal adviescommissies die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren over het gemeentelijk beleid. Daardoor krijgt het gemeentebestuur meer zicht op leven en welzijn van bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten, mensen met een migratieachtergrond.Er zijn 4 adviescommissies die samen de functie van een Wmo-raad vervullen. Daarnaast is er een cliëntenraad participatiewet.

  • De seniorenraad adviseert het college over het ouderenbeleid
  • De adviescommissie lhbt-beleid adviseert het college over zaken die van belang zijn voor de emancipatie van lhbt's: lesbische vrouwen, homoseksuelen mannen, biseksuelen en transgenders
  • De adviescommissie jeugd, maatschappelijke opvang- en gehandicaptenbeleid (JMG) adviseert het college over jeugd, maatschappelijke opvang en gehandicapten.
  • De adviescommissie allochtonen (ACA) adviseert het college over zaken die van belang zijn voor Nijmegenaren met een migratieachtergrond (begin 2018 eigen website)
  • De cliëntenraad participatiewet adviseert het gemeentebestuur over beleid en uitvoering van de participatiewet. Deze raad houdt zich bezig met bijstand, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en begeleiding naar werk.

Adviescommissie Allochtonen

De commissie vergadert 1 keer per maand en organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten met de achterban over onderwerpen zoals integratie van vluchtelingen, werk en onderwijs.

Wilt u spreektijd wenst of onderwerpen inbrengen? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris: aca@nijmegen.nl

De adviescommissie telt maximaal 10 leden. Het college van B & W benoemt hen voor 3 jaar. Vacatures staan op deze site.

Cliëntenraad participatie Nijmegen

Deze cliëntenraad adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over het beleid en uitvoering van de participatiewet. De raad richt zich met name op bijstand, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en begeleiding naar werk.

De cliëntenraad bestaat uit 16 personen: 8 leden uit de doelgroep, 7 leden van organisaties die werken met de doelgroep en een voorzitter. De cliëntenraad vergadert 1 x per maand.
Secretariaat: mail naar clientenraadwet@nijmegen.nl.

Aanmelden klantenpanel

Er is een online klantenpanel dat meedenkt over allerlei zaken rond inkomenshulp, zoals de bijstand, collectieve aanvullende ziektekostenverzekering en vergoeding van leergeld.

Heeft u een klein inkomen en wilt u ook uw mening geven? Meld u dan aan voor het klantenpanel. We nodigen u dan af en toe uit om online vragen te beantwoorden.

Commissie beeldkwaliteit

Deze commissie adviseert het gemeentebestuur over welstand en monumentenzorg. Voor wat betreft het welstandsadvies adviseert de commissie het college of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. De commissie baseert dit advies op de welstandscriteria in de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit. Voor wat betreft het advies over monumenten, gaat het om het beoordelen van wijzigingen aan rijks- of gemeentelijke monumenten. Ook gaat het om het beschermen van cultuurhistorische kwaliteiten van een gebouw en/of een gebied bij niet-individueel beschermde objecten in een rijksbeschermd stadsgezicht of in gemeentelijk beschermde stadsbeelden. Dit bevordert de identiteit van Nijmegen als oudste stad van Nederland en versterkt deze mogelijk met nieuwe passende uitdrukkingsvormen.

De commissie Beeldkwaliteit vergadert in principe 1 keer in de twee weken op donderdag. De vergaderingen zijn in het Regionaal Archief Nijmegen, Mariënburg 27 en ze zijn openbaar. Bekijk de agenda en de laatste 3 verslagen
Secretariaat: mail cie.bk@nijmegen.nl

Commissie beeldende kunst

De gemeente is een belangrijke opdrachtgever voor kunst in de openbare ruimte. Zij adviseert het gemeente bestuur. Zij kijken op welke plekken in de stad kunst kan komen. Daarna zoekt de commissie de juiste kunstenaar(s) om voor die plek ideeën aan te leveren en betrekt bewoners en betrokkenen bij de opdrachten. De commissie werkt zo aan een interessante buitenruimtecollectie. Kunst draagt dan bij tot de kwaliteit en de identiteit van de openbare ruimte.
Secretariaat: mail naar m.snabel@nijmegen.nl of bel 14 024.

Ambtelijke werkgroep straatnaamgeving

Deze werkgroep adviseert het college over voorstellen voor naamgeving van de openbare ruimte (straten en wegen) en gemeentelijke gebouwen.
Heeft u een idee voor een nieuwe straatnaam? Kijk op Straatnamen en gebouwnamen