Veelgestelde vragen Skaeve Huse

De gemeente Nijmegen wil de zorg voor dak- en thuislozen regelen op een fatsoenlijke/menswaardige manier. Skaeve Huse is een woonvorm waarin mensen een woonunit ter beschikking krijgen en er ter plekke zorg wordt gegeven. De Skaeve Huse zijn gepland aan de Stationsstraat in Nijmegen Noord en aan de Stadbroekseweg in Dukenburg en bieden ruimte voor zo’n 13 mensen; 5 in Noord en 8 in Zuid. Op beide locaties is een begeleidersruimte toegevoegd.

Wat zijn Skaeve Huse?

Letterlijk betekent het 'rare huizen'; het is een concept uit Denemarken. Skaeve Huse zijn eenvoudige huisjes met de meest noodzakelijke functies. Een woonruimte, keuken, slaapgedeelte en een douche. Er is een aparte ruimte voor de begeleiding.

Wie zijn de bewoners?

Skaeve Huse zijn voor dak- en thuislozen die alleen passen in een kleine woning met begeleiding, in een rustige, mens-arme omgeving met ruimte om zich heen. Het gaat om alleenstaande mannen, de meesten zijn 40 jaar of ouder. Zij kunnen niet functioneren in een omgeving met veel mensen om zich heen, vaak vanwege een psychiatrische aandoening. Het zijn individualisten die graag op zichzelf zijn. De meeste kandidaat-bewoners zijn al lang bekend bij hulpverleners van Iriszorg en/of RIBW. Zij maken een inschatting van hun geschiktheid voor deze woonvorm. Personen met risico op ernstige overlast of gevaar voor de buurt, komen niet in aanmerking.
Waarschijnlijk heeft een aantal bewoners in het verleden bekeuringen gekregen voor overtredingen die samenhangen met het bestaan als dakloze, zoals wildplassen, buiten slapen en kleine diefstallen. Sommigen hebben een verslaving, maar ze mogen alleen op Skaeve Huse wonen als ze die onder controle hebben.

Waarom zijn Skaeve Huse nodig?

De gemeente streeft er naar iedereen een woonplek te geven. Ook deze mensen. In het verleden is bij deze mensen gebleken dat dit niet op de gebruikelijke manier lukt. Vandaar dat het college en gemeenteraad hebben besloten een aantal bijzondere woonvormen mogelijk te maken.

Waarom komen er Skaeve Huse aan de Stationsstraat/Stadbroekseweg?

Bewoners van Skaeve Huse functioneren niet goed in een woonwijk of drukke omgeving met veel winkels en andere voorzieningen. Het concept van Skaeve Huse werkt alleen in een mens-arme omgeving met ruimte eromheen. Dat bieden deze locaties.
Daarnaast moet realisatie van de huisjes niet te veel extra kosten met zich meebrengen. Dan gaat het over het geschikt maken van het terrein (archeologie en explosieven) en het aansluiten op de nutsvoorzieningen en riolering. Veel bestemmingen in Noord bijvoorbeeld zijn nodig voor woningbouw die ook dringend nodig is.

Hoe groot is de doelgroep?

Nijmegen kent zo’n 300 dak- en thuislozen. Daarvan wordt niet iedereen gezien als een potentiële bewoner van Skaeve Huse. Skaeve Huse is ook niet de enige aanpak die de gemeente inzet voor daklozen. Maar Skaeve Huse is wel een noodzakelijke woonvorm/behandelvorm binnen de mogelijkheden die er zijn. Naar schatting 60 mensen zouden in aanmerking kunnen komen voor Skaeve Huse.

Is er begeleiding voor de bewoners?

Er is persoonlijke begeleiding beschikbaar. De RIBW (regionale instelling voor begeleid wonen), Leger des Heils en IrisZorg (instelling voor verslavingszorg) begeleiden de mensen op maat. Afhankelijk van wat mensen nodig hebben krijgen ze bv. begeleiding bij zelfstandig wonen (koken, schoonmaken e.d.), dagbesteding, hulp bij het afkicken van een verslaving of therapie, of een combinatie.

24/7 bereikbaarheid

Er is geen 24/7 begeleiding op het terrein. Er is wel 24/7 bereikbaarheid. Er is een 24-uurs bereikbaarheidsdienst, zodat snel gehandeld kan worden als er sprake is van overlast of problemen (t.z.t. worden naam en telefoonnummer bekend). Begeleiding vindt in principe overdag plaats, maar dat kan ook ’s avonds of in het weekend als dat nodig is. De ervaringen in andere steden wijzen uit dat 24-uursbegeleiding niet nodig is.  

Is er toezicht op het terrein?

Er komt een beheerder vanuit de corporaties die toezicht houdt. Het beheer is er op gericht vervuiling en vernieling op het terrein tegen te gaan. Bewoners worden aangesproken op hun gedrag als ze zich niet aan de regels houden.

Hoeveel woonunits van Skaeve Huse komen hier? 

8 en 1 unit voor begeleiding

De Raad van State heeft het bestemmingsplan (Dukenburg) eerder vernietigd. Waarom nu een nieuw bestemmingsplan? 

In 2014 heeft de gemeenteraad al een bestemmingsplan voor de Skaeve Huse aan de Stadbroekseweg in Dukenburg vastgesteld. Tegen dit plan was beroep ingesteld door omwonenden en door de Belangenvereniging Weezenhof. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een tussenuitspraak besloten dat de bewoners van de wijk Weezenhof geen belanghebbenden zijn, omdat de afstand van hun woningen tot de Skaeve Huse te groot is. Het beroepschrift van de Belangenvereniging Weezenhof is wel inhoudelijk behandeld en het beroep ongegrond verklaard. Het beroep van de naastgelegen boomkweker is wel gegrond verklaard.
In augustus 2017 heeft de Raad van State het bestemmingsplan daarom vernietigd.
Met direct omwonenden heeft de gemeente afspraken gemaakt en het bestemmingsplan is geactualiseerd. Daarom wordt het bestemmingsplan nu weer in procedure gebracht.

Wanneer worden de huisjes gerealiseerd aan Stadbroekseweg? En hoe lang blijven ze staan?

Dat is afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplanprocedure. We verwachten in 2020 de huisjes te kunnen plaatsen. In Dukenburg gaat het om een permanente locatie.
 

Hoeveel woonunits van Skaeve Huse komen er op deze locatie?  

5 en 1 unit voor begeleiding

Wanneer wordt/is de omgevingsvergunning aangevraagd? 

20 juni 2019

Wanneer staan de Skaeve Huse er? En hoe lang blijven ze staan?

De planning is afhankelijk van de aard en de afhandeling van de bezwaren. De ambitie is 2020. De huisjes blijven maximaal 10 jaar staan.