Parkeernota 'Parkeren in Nijmegen 2020-2030'

Parkeernota

De parkeernota (agendapunt 10) is op 25 november 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

In deze parkeernota zijn de amendementen verwerkt. Bekijk hier de opgemaakte versie van de parkeernota (pdf, 1.2 MB).  

Parkeernormen

Bekijk het overzicht parkeernormen (agendapunt 3.1)

We willen als gemeente de stad leefbaar en bereikbaar houden. Nieuwe ontwikkelingen in de stad kunnen zorgen voor andere parkeervragen, -wensen en parkeerdruk. Nieuwe ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld nieuwbouw of een gebouw dat een andere functie krijgt.

Bij een te hoge parkeerdruk zijn parkeerders lang aan het zoeken. En zijn sommige wijken minder goed bereikbaar of leefbaar. We willen er zo veel mogelijk voor zorgen dat deze problemen sowieso niet ontstaan. Dit doen we door de verantwoordelijkheid te leggen bij de persoon/organisatie die een ontwikkeling start met gevolgen voor parkeren in de stad. De verantwoordelijke organisatie of persoon kan bijvoorbeeld een projectontwikkelaar of bedrijf zijn. Het belangrijkste is dat een parkeervraag bij een ontwikkeling in de stad, nooit voor een parkeerprobleem mag zorgen op de openbare weg. Dat is een van de hoofddoelen van deze parkeernota.

Redenen invoeren betaald parkeren

Vanaf 1 februari 2022 zijn er in Nijmegen nieuwe gebieden bij gekomen waar je voortaan betaald moet parkeren. Dit is besloten door de gemeenteraad in 2020. De raad keurde toen de nota goed "Parkeren in Nijmegen 2020-2030".

We snappen dat we met het invoeren van betaald parkeren niet iedereen blij maken. Als gemeente moeten we het zo goed mogelijk regelen voor een groter gebied waarin mensen verschillende wensen hebben. Natuurlijk kijken we daarbij wel naar mogelijkheden voor maatwerk of verbeteringen. Ideeën vanuit de raad en bewoners zijn daarom zo veel mogelijk meegenomen.

We voeren betaald parkeren niet zomaar in. Hieronder leest u de redenen.

Bewoners hebben parkeeroverlast

In sommige gebieden ervaren bewoners al langere tijd parkeeroverlast. Bijvoorbeeld in Nijmegen-West rond het station (Koninginnelaan en straten ernaast). Deze bewoners vroegen al eerder om het invoeren van betaald parkeren. Als we voor hen met de nieuwe parkeernota nu geen betaald parkeren invoeren, zouden ze nog langer moeten wachten. Er zijn ook nog andere mensen die al langer parkeeroverlast ervaren. Zij zijn teleurgesteld dat ze nu buiten de grens van betaald parkeren vallen.

Heeft u zelf parkeeroverlast in uw straat of wijk? Dan kunt u betaald parkeren aanvragen in uw straat/wijk. Hoe u dat doet en wat de voorwaarden zijn, vindt u op de pagina Invoering betaald parkeren aanvragen. We onderzoeken de parkeerdruk zodra op meer dan 50% van de adressen in uw  parkeergebied een melding is gemaakt van overlast.

Verwachte parkeerproblemen vóór zijn

Er zijn niet genoeg (betaalbare) woningen. Daarom bouwen we de komende jaren flink in Nijmegen. De gemeenteraad heeft in het nieuwe parkeerbeleid gezet dat bewoners bij nieuwbouw op eigen terrein moeten kunnen parkeren. We voeren betaald parkeren in om bewoners aan te moedigen parkeerplek te huren of kopen op eigen terrein. En niet gratis op straat te parkeren. Zo zorgen we van tevoren dat er geen parkeerproblemen en overlast ontstaat.

Maar een eigen parkeergarage of -terrein kan niet overal. En het is een dure toevoeging aan een nieuwe woning, waardoor veel Nijmegenaren al snel de woning niet meer kunnen betalen. Het regelen van meer sociale woningbouw wordt dan nog moeilijker. Dat willen we niet.

We willen ook niet wachten tot parkeerproblemen in het hele gebied ontstaan, bijvoorbeeld bij de nieuwbouw rond het station en het Waalfront. Ook weten we uit ervaring dat het achteraf repareren van het probleem (ook juridisch) veel lastiger is. Dan zouden we de wijkbewoners met de gevolgen laten zitten.

Daarom denken we dat invoeren van betaald parkeren in Nijmegen-West en -Noord noodzakelijk is. Voor de parkeerdruk en verkeersveiligheid. Hierbij heeft u de zekerheid dat we de komende jaren de prijzen van de parkeervergunningen niet verhogen. We houden bij de prijzen wel rekening met inflatie. Bij inflatie is geld minder waard en spullen worden in het algemeen duurder. 

Bepalen van nieuwe gebieden met betaald parkeren

Met de bouw van nieuwe woningen in Nijmegen-West en -Noord komen er meer parkeerders. En zoals hierboven uitgelegd, uiteindelijk ook parkeeroverlast als we niets doen.  We willen de overlast voor de straten waar je niet hoeft te betalen zo klein mogelijk houden. Zo zijn we op de volgende grenzen uitgekomen voor de nieuwe gebieden met betaald parkeren:

  • 300 meter vanaf de nieuwbouw in Nijmegen-West
  • 500 meter vanaf de nieuwbouw in Nijmegen-Noord

Verder gebruiken we als logische grenzen straten, water en routes van doorgaand verkeer.

Eén duidelijk gebied in Nijmegen-West en Nijmegen-Noord

Het is niet duidelijk voor parkeerders als we allerlei verschillende kleine stukjes maken met betaald parkeren. Dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld in 1 keer voor een groot gebied is gekozen bij het stationsgebied en het Waalfront.

Ook willen we ervoor zorgen dat nieuwe bewoners van het Waalfront hun auto's niet net buiten het gebied van betaald parkeren zetten.

Kosten laag houden

Bij de goedkeuring van het nieuwe parkeerbeleid, besloot de gemeenteraad ook dat de kosten voor de vergunningen laag moeten blijven. (Zie parkeernota hoofdstuk 4 "Uitwerking" en 4.2.3 "Tarieven").

In Waalfront, stationsgebied en Nijmegen-Noord voeren we daarom tegelijk betaald parkeren in. Zo houden we de kosten voor een 1e parkeervergunning zo laag mogelijk.  Dit komt omdat meer mensen meedoen: we verdelen de kosten over een grotere groep. Waardoor u per persoon minder betaalt. Het zou duurder zijn om in stapjes voor een paar straten betaald parkeren in te voeren. 

Communicatie over het invoeren van betaald parkeren

Vóór het besluit is uitgebreid gesproken in de raad. Er is gesproken met bewoners, wijkvertegenwoordigers en andere personen voor wie dit besluit invloed heeft (belanghebbenden). We stuurden huis-aan-huis brieven over het plan voor het besluit. Ook plaatsten we berichten hierover in kranten, op social media en onze website. 

Er zijn 7 online bewonersavonden geweest, 3 daarvan voor Nijmegen-West. Er zijn keukentafelgesprekken geweest. De honderden reacties daarvan zijn samengevoegd, beantwoord en ook aan de raad aangeboden. Daardoor is het plan voor betaald parkeren aangepast. Zo is bijvoorbeeld scherper gekeken naar (lage) bedragen en zijn de gebieden voor betaald parkeren kleiner geworden. Ook is het proces om een betaald parkeergebied aan te wijzen verfijnd.

Het uiteindelijke raadsbesluit  kreeg veel aandacht in de media en op wijkniveau. Ook was er nog een filmpje van de gemeenteraad over de genomen besluiten op Facebook en YouTube.

Eind december 2021 is voor het laatst gecommuniceerd met bewoners en ondernemers via een huis-aan-huis brief. In die brief staat het besluit over het invoeren van betaald parkeren en hoe je een parkeervergunning aanvraagt.

De komende periode blijven we in contact met wijkbewoners via bijvoorbeeld wijkmedia of brieven. Ook op onze website staat informatie.