Bezwaar maken, beroep instellen

U bent het niet eens met een besluit of beschikking van de gemeente, bijvoorbeeld de weigering van een vergunning of de afwijzing van een aangevraagde uitkering. U kunt tegen dat besluit bezwaar maken. De gemeente probeert bezwaren eerst informeel te behandelen als dat mogelijk is.
Bent u het niet eens met de uitkomst van uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Bezwaar maken Het inloggen is geannuleerd.

U kunt geen bezwaarschrift indienen tegen:

 • een parkeerbon
 • de aanslag gemeentelijke belastingen

Ga hiervoor naar belastingen en heffingen, bezwaar maken 

Bezwaar schriftelijk indienen

Dat kan binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt.

In uw brief staat het volgende:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • De datum van uw bezwaarschrift
 • Een beschrijving van het besluit - of stuur een kopie hiervan mee
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Uw handtekening

Stuur het bezwaarschrift naar:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG NIJMEGEN

U krijgt een ontvangstbevestiging

Hulp nodig bij het schrijven van de brief, maak een afspraak met de sociaal raadslieden, telefoon 14 024

Soms wordt in het besluit waar u het niet mee eens bent, de mogelijkheid genoemd om eerst nog telefonisch contact op te nemen. Wij nodigen u uit om daar gebruik van te maken. Let op: dit telefonisch contact geldt niet als het indienen van een bezwaarschrift.

Bezwaar tegen een verstrekte vergunning:

In geval van een bezwaar tegen een verstrekte vergunning, wordt het bezwaar met enkel uw naam en adresgegevens bekend gemaakt aan de vergunninghouder. De gemeente moet de vergunninghouder alle informatie verstrekken om zijn verweer te kunnen voeren. Door u vermelde telefoonnummers of bijvoorbeeld mailadressen worden onleesbaar gemaakt. Als u van mening bent dat er dringende redenen zijn om uw naam en adresgegevens of andere gevoelige of vertrouwelijke gegevens geheim te houden, geef dit dan, gemotiveerd, aan in uw bezwaarschrift

Beroep instellen

 • Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u, binnen 6 weken na de verzenddatum, in beroep gaan - in juridische termen 'beroep instellen'.
  Dit doet u bij de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM.
  U kunt ook beroep instellen via het digitaal loket op www.loket.rechtspraak.nl.
 • Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u er bezwaar tegen hebt gemaakt of een beroep bij de rechtbank hebt ingediend.
 • Bent u van mening dat u niet kunt wachten op de uitkomst van uw beroep omdat er sprake is van een spoedeisend belang, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening.
 • Een medewerker van de afdeling Juridische Zaken neemt meestal eerst telefonisch contact met u op om te horen wat er speelt. Dit noemen wij 'de informele aanpak'. Soms zijn meerdere gesprekken nodig.
 • Deze medewerker is niet betrokken geweest bij het besluit waartegen u het bezwaarschrift heeft ingediend.
 • Soms is extra uitleg over het besluit nodig of zijn er passende oplossingen bespreekbaar. Als er een oplossing wordt gevonden of als het bezwaar voldoende is besproken, is het doorlopen van de formele bezwaarprocedure niet altijd meer nodig. Dat bepaalt u samen met deze medewerker.
 • U behoudt altijd het recht op een formele afhandeling van het bezwaar.
 • Bij een formele afhandeling wordt u uitgenodigd voor het geven van een mondelinge toelichting in een hoorzitting. U kunt hier van afzien als u daar geen behoefte aan heeft.
 • In de uitnodiging staat hoe u de stukken die u tijdens de hoorzitting nodig heeft kunt inzien, of deze worden met de uitnodiging meegestuurd.
 • U mag bij dit gesprek een advocaat of vertrouwenspersoon meenemen.
 • De gemeente moet uw bezwaar binnen 18 weken na de datum van het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt beantwoord hebben.

Soms is een juridische procedure te voorkomen door mediation. Bij mediation probeert een bemiddelaar partijen (bijvoorbeeld vergunninghouder, bezwaarde en gemeente) met een geschil met elkaar in gesprek te brengen en zo tot een oplossing te komen. Heeft u een geschil waarbij de gemeente betrokken is en wilt u dat met mediation oplossen? Neem contact op met AdministratieJZ@nijmegen.nl of bel 024 3292204.