Bezwaar maken, beroep instellen

U bent het niet eens met een besluit of beschikking van de gemeente. Bijvoorbeeld als de gemeente een vergunning heeft geweigerd. Of een aangevraagde uitkering heeft afgewezen. U kunt tegen dat besluit bezwaar maken. De gemeente probeert bezwaren eerst informeel te behandelen als dat mogelijk is. In sommige gevallen wordt dit bezwaar behandeld door de onafhankelijke externe bezwaarcommissie. Bent u het niet eens met de uitkomst van uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Bezwaar maken

Controleer eerst onder kopje 'Wat u moet weten' of dit de goede plek is voor uw soort bezwaar

Wat u moet weten

Via deze pagina kunt u niet voor alles een bezwaar indienen. U kunt via deze pagina géén bezwaarschrift indienen tegen:

Bezwaar schriftelijk indienen

Dat kan binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt.

In uw brief staat het volgende:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • De datum van uw bezwaarschrift
 • Een beschrijving van het besluit - of stuur een kopie hiervan mee
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Uw handtekening

Stuur het bezwaarschrift naar:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG NIJMEGEN

U krijgt een ontvangstbevestiging, meestal binnen een week na het opsturen van uw bezwaarschrift.

Hulp nodig bij het schrijven van de brief, maak een afspraak met de sociaal raadslieden, telefoon 14 024.

Soms staat in het besluit waar u het niet mee eens bent dat u ons eerst nog kunt bellen. Wij nodigen u uit om dat dan te doen. Let op: dit telefonisch contact geldt niet als het indienen van een bezwaarschrift.

Bezwaar tegen een verleende vergunning

Maakt u bezwaar tegen een verstrekte vergunning? Dan wordt het bezwaar met alleen uw naam en adresgegevens bekend gemaakt aan de vergunninghouder. De gemeente moet de vergunninghouder alle informatie verstrekken om zijn verweer te kunnen voeren. Wij maken door u vermelde telefoonnummers of bijvoorbeeld mailadressen onleesbaar. Zijn er dringende redenen om uw naam en adresgegevens of andere gevoelige of vertrouwelijke gegevens geheim te houden? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift en vermeld ook waarom.

Beroep instellen

 • Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken na de verzenddatum. Dit heet 'in beroep gaan' of (in juridische termen) 'beroep instellen'
  Dit doet u bij de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
  U kunt ook beroep instellen via het digitaal loket op www.loket.rechtspraak.nl
 • Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u er bezwaar tegen hebt gemaakt of een beroep bij de rechtbank hebt ingediend.
 • Kunt u niet wachten op de uitkomst van uw beroep omdat er sprake is van een spoedeisend belang? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening.

Zo werkt het 

 • Een medewerker van Bureau Juridische Zaken belt u meestal eerst op om te horen wat er speelt. Dit noemen wij 'de informele aanpak'. Soms zijn meerdere gesprekken nodig
 • Deze medewerker is niet betrokken geweest bij het besluit waartegen u het bezwaarschrift heeft ingediend
 • Soms is extra uitleg over het besluit nodig of kunnen we oplossingen bespreken. Is er een oplossing of is het bezwaar voldoende besproken? Dan is het soms niet meer nodig om de formele bezwaarprocedure te doorlopen. Dat bepaalt u samen met deze medewerker
 • U houdt altijd het recht op een formele afhandeling van het bezwaar
 • Bij een formele afhandeling nodigen we u uit voor een hoorzitting. U kunt dan uw standpunt mondeling toelichten. Heeft u daar geen behoefte aan? Dan hoeft u niet te komen
 • In enkele gevallen vindt deze hoorzitting plaats door de onafhankelijk externe bezwaarcommissie. De voorzitter en leden van deze commissie zijn volledig onafhankelijk van de gemeente
 • In de uitnodiging staat hoe u de stukken kunt bekijken die u tijdens de hoorzitting nodig heeft. Of we sturen ze mee met de uitnodiging
 • U mag bij dit gesprek een advocaat of vertrouwenspersoon meenemen
 • De gemeente moet uw bezwaar binnen 18 weken na de datum van het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt beantwoord hebben
 • Bij behandeling door de bezwaarcommissie is deze termijn 24 weken

Mediation

Soms is een juridische procedure te voorkomen door mediation. Bij mediation probeert een bemiddelaar de partijen (bijvoorbeeld vergunninghouder, bezwaarde en gemeente) met elkaar in gesprek te brengen. Om en zo tot een oplossing van het verschil van mening te komen. Heeft u een verschil van mening waarbij de gemeente betrokken is en wilt u dat met mediation oplossen? Neem contact op met AdministratieJZ@nijmegen.nl of bel 024 329 22 04.