Privacyverklaring

Privacy en de gemeente Nijmegen

Binnen de gemeente Nijmegen wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van medewerkers, (keten)partners en natuurlijk van u als inwoner. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de inwoners voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken. U moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook de gemeente mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De gemeente is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Heeft u vragen over het privacybeleid of als betrokkene over het uitoefenen van een van de rechten, neem dan contact op met de gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming of de gemeentelijke Privacy Officer:

Functionaris  Gegevensbescherming gemeente Nijmegen

De heer R. Sijm
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 14 024

Privacy Officer gemeente Nijmegen

De heer N. de Jager
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Tel. 14 024

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens 

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacybeleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders: 

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgangspunten

De gemeente gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De gemeente houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

  • rechtmatigheid
  • behoorlijkheid
  • transparantie 

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 

Grondslag en doelbinding 

De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

De gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De gemeente streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de gemeente afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. De gemeente controleert deze afspraken.

Subsidiariteit 

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken inwoners zoveel mogelijk beperkt. 

Proportionaliteit 

Verwerking van persoonsgegevens moet altijd in redelijke verhouding staan tot het met de verwerking te dienen doel.