College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeente Nijmegen wordt bestuurd door een coalitie van GroenLinks, D66 en SP. De burgemeester is voorzitter van het college.

Het college voert de besluiten van de gemeenteraad uit. De wethouders hebben verschillende taakgebieden. Bijvoorbeeld onderwijs, financiën, huisvesting of sport. Zo’n taakgebied noemen we een portefeuille. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren, collega’s van andere gemeenten en van het Rijk en de provincie. Ze hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit (medebewind). Voorbeelden daarvan zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet milieubeheer (Wm). 

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Het college bestaat uit de burgemeester en 7 wethouders.

Burgemeester Hubert Bruls

  • portefeuille: openbare orde en veiligheid, dienstverlening en burgerzaken, externe betrekkingen, juridische zaken, communicatie, onderzoek en statistiek

Wethouder Harriët Tiemens

  • portefeuille: duurzaamheid (klimaat en energie), wonen, mobiliteit, parkeren, groen en water  

Wethouder Noël Vergunst

  • portefeuille: stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, grondbeleid, cultuur

Projectwethouder Bert Frings (0,8 fte tot 31 oktober 2020)

  • portefeuille: herziening Wmo-stelsel (Wmo, jeugdzorg, GGZ, beschermd wonen)

Wethouder Grete Visser

  • portefeuille: onderwijs, zorg en welzijn (diversiteit, asiel, gezondheid, preventief jeugdbeleid, GGD, mantelzorg, vrijwilligersbeleid, exclusief herziening Wmo-stelsel tot 31 oktober 2020)

Wethouder Monique Esselbrugge

  • portefeuille: financiën, economie, citymarketing, vestigingsbeleid, binnenstad en toerisme, personeelsbeleid en organisatie

Wethouder Renske Helmer-Englebert

  • portefeuille: werk, inkomen en armoedebestrijding, ICT en faciliteiten

Wethouder Bert Velthuis  (0,7 fte)

  • portefeuille: wijken, openbare ruimte, vastgoed, sport en accommodaties

Gemeentesecretaris Arne van Hout is eerste adviseur van het college.