Zo werkt het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit 8 personen: de burgemeester en 7 wethouders. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente en zorgt voor uitvoering van de door de gemeenteraad gestelde (beleids)kaders en voor de uitvoering van wetgeving van het rijk. Het college werkt op basis van een coalitieakkoord. GroenLinks, Stadspartij en D66 hebben het huidige coalitieakkoord 'Ons Nijmegen, Stad van Iedereen' opgesteld. 

Elk collegelid heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille, maar besluiten worden door het college als geheel genomen. Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad; dat is het algemeen bestuur van de gemeente. Dit gebeurt in de vorm van brieven, rapportages, memo's en bijeenkomsten. 

Burgemeester

De burgemeester wordt niet gekozen maar benoemd door de Kroon. Dat wil zeggen: bij Koninklijk Besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming van de burgemeester geldt steeds voor een periode van 6 jaar. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college. De burgemeester heeft een aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente.

Wethouder 

De gemeenteraad benoemt de wethouders. Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille. Evenals het aantal raadsleden is het maximum aantal wethouders van de gemeente afhankelijk van het aantal inwoners. Daarnaast maken de politieke partijen die het college vormen, de coalitie, afspraken over het aantal wethouders en de verdeling van de portefeuilles in het coalitieakkoord. 

Vergaderingen en besluitenlijsten 

Het college vergadert elke week op dinsdag. De vergaderingen van het college zijn niet openbaar. De openbare besluiten van het college worden gepubliceerd in de openbare besluitenlijst. Kies links in het menu voor 'B&W Besluitenlijst en besluiten'. Hier vindt u de openbare besluitenlijsten vanaf 7 november 2017. Eerdere besluitenlijsten staan op de gearchiveerde website