Voortijdig schoolverlaters

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar voortijdig schoolverlaters. Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren die van school afgaan zonder dat ze een diploma hebben gehaald.

Het onderzoek bestaat uit drie delen:

1. Quick scan, die uitleg geeft over onder meer:

  • wet- en regelgeving
  • beleid
  • gemeentelijke organisatie
  • andere betrokken partijen
  • de mate waarin getroffen maatregelen succesvol zijn.

2. Het tweede deel geeft cijfers over Nijmegen. Hierin staan ook vergelijkingen met andere grote steden en scholen.

3. In het derde deel staat hoe de zorg op scholen geregeld is en hoe die samenhangt met de zorg buiten de school. Dit is onderzocht, omdat

  • die zorg invloed heeft op het al dan niet uitvallen van jongeren op school;
  • de gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg.
  • samenvatting van de aanpak voor en conclusies en aanbevelingen uit deel I, II en III van het Rekenkameronderzoek naar voortijdig schoolverlaters.

Raadsbehandeling rapporten

Burgerronde: 11 juni 18.00 - 19.00 uur, presentatie door de voorzitter van de Rekenkamer

Kamerronde: 25 juni, 20.00 - 21.00 uur, gesprek tussen raad en portefeuillehouder, u kunt het woordelijk verslag van de Kamerronde en de toezeggingen van de portefeuillehouder hier downloaden

Besluitenronde: de aanwezigen in de Kamerronde waren tevreden met de toezeggingen door de wethouder, het nemen van een besluit door de raad werd niet nodig geacht.

Voortgang verbetertraject

Op 9 december 2014 heeft het college een brief aan de raad gestuurd met daarin de voorlopige cijfers rond voortijdig schoolverlaters uit het schooljaar 2012 - 2013 én een toelichting op de wijze waarop het college met de aanbevelingen van de Rekenkamer om zal gaan.

In het Jaarverslag 2015 is verslag gedaan van de stand van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen en toezeggingen per 1 maart 2016.