Nieuwe monumenten in 2021 - 2026

In de periode 2021-2026 wil de gemeente veel Nijmeegse gebouwen toevoegen aan de monumentenlijst. Eigenaren van deze gebouwen krijgen een brief dat hun gebouw misschien een monument wordt. Hieronder vindt u wat dat voor u als eigenaar betekent.

Zo werkt het

1 - Ontvangst brief, start beschermingsprocedure

U krijgt een brief dat het college van burgemeester en wethouders (B & W) een beschermingsprocedure opstart voor uw gebouw. De gemeenteraad moet dan binnen 26 weken beslissen of uw gebouw een monument wordt.​​​

Vanaf dit moment is een vergunning nodig voor het aanpassen van het gebouw.

2 - Uw mening geven

U kunt uw mening geven (zienswijze) over het plan om uw gebouw te beschermen als monument. U heeft daarvoor 6 weken de tijd na ontvangst van de brief.

Geef uw mening online door via de pagina Zienswijze doorgeven. Of gebruik het reactieformulier dat bij de brief zit. Let op: als u geen zienswijze opstuurt, gaan we ervan uit dat u het goed vindt dat uw gebouw een monument wordt.

3 - Advies B & W naar gemeenteraad

Het college van B & W geeft een advies aan de gemeenteraad over de bescherming van uw gebouw. Voor dit advies heeft B & W ook nagedacht over uw zienswijze als u die heeft opgestuurd. U krijgt een brief zodra het advies van het college naar de gemeenteraad gaat. In de brief staat wanneer de gemeenteraad vergadert over het advies van het college.

4 - Vergadering gemeenteraad / Inspraakronde

De gemeenteraad vergadert over het advies van B & W over uw gebouw. Als u wilt, kunt u tijdens de inspraakronde nog extra uitleg geven over uw zienswijze. Om u hiervoor aan te melden mailt u naar griffie@nijmegen.nl. Zie ook het kopje 'Inspreken bij een politieke avond' op de website met raadsinformatie.

5 - Besluit gemeenteraad over uw gebouw

Twee weken na de inspraakronde beslist de gemeenteraad of uw gebouw een monument wordt. U krijgt een brief met het besluit. In de brief staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen het besluit als u het er niet mee eens bent.

Op 15 november 2021 organiseerden wij een informatiebijeenkomst in Studio Honig. Tijdens deze bijeenkomst behandelden we in een interview met de wethouder Cultuurhistorie en experts vragen zoals: waarom wordt mijn pand beschermd? Welke soorten bescherming zijn er? En wat houdt dit in? Daarnaast vertellen ervaren monumenteigenaren wat het voor hen betekent om in een bijzonder pand te wonen/werken en gaan we in op de unieke geschiedenis van Nijmegen.

Bijeenkomst gemist? Via deze video kunt u de informatiebijeenkomst terugkijken.

Veelgestelde vragen

De meestgestelde vragen tijdens de informatiebijeenkomst hebben we gebundeld en vindt u hieronder. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar erfgoed@nijmegen.nl

Welke gebouwen zijn nu in behandeling? En wanneer is mijn gebouw aan de beurt? 

De eigenaren van de gebouwen die nu behandeld worden, hebben hier een brief over ontvangen. Hoe dit proces verloopt leest u bovenaan deze pagina.

In de planningslijst (pdf, 466 kB) vindt u wanneer uw gebouw aan de beurt is. We sturen u dan ook een brief. Pas als u deze brief krijgt, start het beschermingsproces voor uw gebouw.

Hoe is mijn gebouw op de lijst gekomen? Welke voorwaarden gebruiken jullie bij die keuze? 

De lijst is opgebouwd op basis van voorstellen van de stad, belangenverenigingen en onderzoeken van de gemeente. Het is dus een voorselectie. De definitieve keuze gebeurt aan de hand van een onderzoek dat nog uitgevoerd moet worden. Voor de waardering wordt gebruik gemaakt van de voorwaarden die staan in de Erfgoedverordening.

Een omschrijving van een monument klopt naar mijn idee niet. Kan ik dit in de zienswijze melden? 

Ja dit kunt u in de zienswijze melden. 

Hoe komt de gemeente tot een besluit voor de bescherming?

Een onafhankelijk (zonder invloed van iemand anders) extern bureau doet onderzoek en stelt de waardering voor het gebouw op. De Commissie Beeldkwaliteit adviseert het college van B&W of het gebouw waardevol genoeg is om beschermd te worden. Daarna ontvangt de eigenaar een brief en kan hij zienswijzen indienen. Daarna besluit het college van B&W en vervolgens de gemeenteraad of het gebouw een gemeentelijk monument wordt.

Wat zijn de verschillende soorten beschermingen? 

Zie hiervoor de pagina 'Soorten monumenten'. 

Wat betekent de monumentenstatus voor waarde van mijn gebouw en voor de verkoop? 

Als uw gebouw een monument wordt heeft dit in principe geen gevolgen voor de waarde. Monumenten zijn wel van belang voor de kwaliteit van de omgeving. 

Wat betekent voorbescherming? 

Dit betekent dat als u iets wilt veranderen aan uw gebouw, u een vergunning moet aanvragen. Als de raad besluit om het gebouw aan te wijzen als monument, dan moet u in de toekomst ook een vergunning aanvragen. Anders vervalt deze. 

Hoe kan ik een monumentaal gebouw duurzamer maken? 

U moet zoeken tussen de balans van maximaal energie besparen en het houden van de monumentale waarden. Bij monumenten is het verstandig om duurzame maatregelen mee te nemen tijdens 'natuurlijke momenten', zoals met een verbouwing of groot onderhoud. De Groene Menukaart van Groene Grachten geeft hier meer informatie over, maar ook de video's 'Monument van morgen' van Stichting ERM. 

Is het mogelijk om een subsidie te krijgen? 

Op dit moment zijn er geen subsidies voor monumenten. Wel zijn er andere mogelijkheden voor financiële steun

Wat mag ik veranderen aan mijn gebouw als dit een monument is? 

Dat ligt eraan in welke categorie uw gebouw valt. De mogelijkheden verschillen per monument. Neem daarom altijd contact op met erfgoed@nijmegen.nl

Wat zijn de opties om te laten weten dat ik het er niet mee eens ben? 

De eerste stap is een zienswijze indienen bij de start van het beschermingsproces. Het proces start als u de brief heeft ontvangen. De tweede stap is inspreken bij de raad. Dit kan zodra het raadsvoorstel over de bescherming op de agenda staat bij de politieke avond. Ook hierover ontvangt u bericht. Ten slotte kunt u na het raadsbesluit bezwaar maken of in beroep gaan.

Wat betekent de instandhoudingsplicht? 

Het is verboden om een monument te beschadigen of te vernielen, of om het niet te onderhouden dat wel nodig is. Dit betekent dat u voor het veranderen van het monument een vergunning nodig heeft. Daarin staan de afspraken wat wel en niet mag. U moet het gebouw in goede staat onderhouden. Dit is de taak van elke monumenteigenaar. We doen dit om te voorkomen dat een monument schade krijgt waardoor het niet meer valt te herstellen. 

Waar kan ik advies krijgen? 

Bekijk onze pagina's over monumenten of stuur een e-mail naar erfgoed@nijmegen.nl

Websites voor informatie en tips 

Zodra u de brief krijgt dat het college een beschermingsprocedure opstart, kunt u niet zomaar meer iets aanpassen aan uw gebouw. Dit heet voorbescherming. Soms heeft u dan een omgevingsvergunning nodig als u iets wilt aanpassen. Bij 'Monument verbouwen en onderhouden' vindt u waar u rekening mee moet houden.

Verbouwen

Bij verbouwingen en aanpassingen moet u rekening houden met de beschermde onderdelen van uw monument. Elk soort monument heeft zijn eigen spelregels:

  • Bij rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn zowel de buitenkant als de binnenkant van het gebouw beschermd
  • Bij beeldbepalende panden is alleen de buitenkant beschermd
  • Van stadsbeeldobjecten zijn alleen de gevels aan de straatkant beschermd. Meestal gaat het dan om de voorgevel en soms de zijgevels.

Wat voor soort monument u heeft en welke beschermde delen daarbij horen, vindt u in de Monumentenlijst.

Neem altijd contact met ons op als u iets wilt aanpassen of verbouwen. Hoe u dit doet vindt u bij 'Monument verbouwen en onderhouden'.

Steun voor eigenaren van monumenten

Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds kan financiële steun geven voor restaureren, herbestemmen en het duurzamer maken van monumenten.

Monumentenwacht

Monumentenwacht zorgt voor onafhankelijke inspecties van monumenten. Daarbij controleert men hoe de staat van het monument is. En krijgt u advies over onderhoud van uw gebouw. Tijdens de inspectie voert men als het nodig is meteen (nood)reparaties uit. Daarnaast geeft Monumentenwacht Gelderland steeds vaker extra advies aan eigenaren van monumenten. Bijvoorbeeld over het duurzamer maken van het gebouw.

Regionaal energieloket

Het regionaal energieloket helpt huiseigenaren met het duurzamer maken van hun woning. 

Wetten

Erfgoedverordening 2021

Erfgoedwet (voor Rijksmonumenten)