Toekomstplan Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg

Nijmegen is aantrekkelijk om in te wonen en te werken. De stad groeit daardoor hard. In de Omgevingsvisie staat dat we 10.000 woningen willen toevoegen in de bestaande stad en inzetten op de groei van de werkgelegenheid met 10.000 banen tot 2030. Daar is natuurlijk ruimte voor nodig. Die zoeken we bínnen onze gemeentegrenzen. Eén van de plekken waar we naar kijken is de Kanaalzone-Zuid. Dat is het gebied rondom het Maas-Waalkanaal ten zuiden van de Neerbosscheweg met de aangrenzende wijken: Lankforst, De Kamp, Malvert, Zwanenveld, Hatert en Neerbosch-Oost en Winkelsteeg. Zie plattegrond onderaan deze pagina. 

Toekomstplannen

We maken nu een toekomstplan (ambitiedocument) voor de Kanaalzone-Zuid, gevolgd door een  ontwikkelvisie voor Winkelsteeg. We zien volop kansen om dit stuk Nijmegen mooier te maken. Met extra woningen, die zo hard nodig zijn.  Maar ook bedrijven om te zorgen voor voldoende banen. En groene routes naar de omliggende wijken. In Winkelsteeg is veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, in de andere wijken kijken we vooral naar kwaliteitsverbetering.

Versnelde woningbouw

Op 2 plekken in het gebied willen we versneld woningen gaan bouwen. We hebben hiervoor zo’n 9 miljoen euro subsidie gekregen. Dit is een woningbouwimpuls-bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse zaken. Met de bijdrage kan de gemeente Nijmegen sneller aan de slag, meer woningen betaalbaar maken (de zogenaamde onrendabele top) en zorgen voor een verbetering en versterking van het economische klimaat op Winkelsteeg.

Concreet gaat het om de volgende 2 gebieden:

  • Op het voormalige Compaq terrein bij de Nieuwe Dukenburgseweg 21 (‘het NDW21 terrein’): hier gaat het om ‘tijdelijke' woningen voor maximaal 15 jaar. Hiervoor ontving de gemeente een rijkssubsidie van 2,5 miljoen euro. 
  • Bij station Goffert: hier gaat het om permanente woningen en werkplekken. Om extra ruimte te maken voor bebouwing denken we ook aan het samenvoegen van de nu gesplitste wegen van de Graafseweg bij het station. 

Het proces

Het opstellen van de toekomstplannen gebeurt in een vrij hoog tempo vanwege de zogeheten Woondeal die de gemeente heeft gesloten met het rijk. Hierdoor kan Nijmegen met ondersteuning van het rijk sneller woningen bouwen. Iets waar veel behoefte aan is in de stad. De aanvraag voor ondersteuning (‘Woningbouwimpulsgelden’) moest in november 2020 worden ingediend. De aanvraag bestaat uit de deelplannen voor het NDW21-terrein en de stationsomgeving. Met de grotere plannen voor de Kanaalzone-Zuid en Winkelsteeg op hoofdlijnen. Het college heeft de aanvraag op 17 november 2020 vastgesteld. In februari 2021 wordt bekend of Nijmegen de subsidie ook daadwerkelijk krijgt.

We zijn volop in gesprek over de plannen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Dat gebeurt in verschillende fasen.

Fase 1 (mei  - juli 2020)

In de periode mei- juli bespraken we de hoofdlijnen met verschillende ondernemers, verenigingen en bewoners uit de wijken in het gebied en een aantal stadsbrede (vertegenwoordigende) partijen. Zij zijn gericht uitgenodigd voor online besprekingen. Ter inspiratie voor de gesprekken zijn de eerste ideeën voor het gebied geschetst in een videofilm met sfeerbeelden. De eerste opbrengsten lees je in het participatieverslag

Fase 2 (augustus - september 2020)

Op 27 augustus bespraken we de aangescherpte ideeën met een grotere groep bewoners, ondernemers en organisaties die in en om het gebied wonen, werken, recreëren of er op een andere manier bij betrokken zijn. Van de plenaire presentatie maakten we opnamen. We maakten ook deze impressie van de tafelgesprekken.

Fase 3 (september – januari 2021)

Op dit moment voeren we nog gesprekken met bedrijven in Winkelsteeg over de toekomstplannen voor het gebied. We hebben het Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid al wel verder uitgewerkt. We gebruikten daarbij de input uit alle participatiebijeenkomsten en aanvullende resultaten uit bijvoorbeeld verkeersonderzoek. Tijdens een online bijeenkomst over het Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid op 26 januari 2021 is het resultaat gepresenteerd aan iedereen die bij de participatiebijeenkomsten betrokken was. We maakten ook een opname van de bijeenkomst

Vervolg

Het Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid wordt nu afgerond. Daarna gaat het voor besluitvorming naar het college van burgemeester en wethouders en voor bespreking naar de gemeenteraad. Na de gesprekken met de bedrijven in Winkelsteeg maken we ook de Ontwikkelvisie Winkelsteeg af. Over dit document nemen zowel het college van burgemeester en wethouders en daarna de gemeenteraad een besluit. Aansluitend werken we de plannen voor de stationsomgeving en NDW21 concreter uit in afstemming met bewoners en bedrijven in de directe omgeving.      

Concrete planning

  • januari 2021: gesprekken met bedrijven in Winkelsteeg over de toekomstplannen
  • 26 januari 2021: online presentatie over het concept-Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid en het verdere proces
  • maart 2021: aanbieding van het Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid aan de raad voor besluitvorming
  • juni 2021: aanbieding Ontwikkelvisie Winkelsteeg aan de raad voor besluitvorming
  • voorjaar 2021: vervolg planvorming locaties NDW21 en stationsomgeving