Toekomstplan Kanaalzone-Zuid

Nijmegen is aantrekkelijk om in te wonen en te werken. De stad groeit daardoor hard. In de Omgevingsvisie staat dat we de komende 10 jaar daarom toewerken naar gemiddeld 1.000 banen extra per jaar en ongeveer 10.000 nieuwe woningen. Daar is natuurlijk ruimte voor nodig. Die zoeken we bínnen onze gemeentegrenzen. Eén van de plekken waar we naar kijken is de Kanaalzone-Zuid. Dat is het gebied rondom het Maas-Waalkanaal met verschillende aangrenzende wijken: Lankforst, De Kamp, Malvert, Zwanenveld, Hatert en Neerbosch-Oost en deelgebied Winkelsteeg.

Toekomstplannen

We maken nu een toekomstplan (ambitiedocument) voor de Kanaalzone-Zuid, gevolgd door een ontwikkelvisie voor Winkelsteeg. In Winkelsteeg is veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, in de andere wijken kijken we vooral naar kwaliteitsverbetering.

Het proces

Het opstellen van het toekomstplan gebeurt versneld vanwege de zogeheten Woondeal die de gemeente heeft gesloten met het Rijk. Hierdoor kan Nijmegen met ondersteuning van het rijk sneller woningen bouwen. Om bij de opening van het loket van de Woondeal op 1 juli een aanvraag te kunnen indienen, hebben we zowel het ambitiedocument Kanaalzone-Zuid als de ontwikkelvisie Winkelsteeg op hoofdlijnen nodig. Beide documenten stellen we op in gesprek met de stad. Dat gebeurt in verschillende fasen.

Fase 1 mei 2020

In mei bespreken we de hoofdlijnen met verschillende ondernemers, verenigingen en bewoners uit de wijken in het gebied en een aantal stadsbrede (vertegenwoordigende) partijen. Zij zijn of worden gericht uitgenodigd voor online besprekingen. Ter inspiratie voor de gesprekken zijn de eerste ideeën voor het gebied geschetst in een videofilm met sfeerbeelden, dat u kunt bekijken.

Fase 2 (na de zomervakantie)

Na de zomer werken we beide documenten verder uit (fase 2). Dat doen we samen met alle bewoners, ondernemers en organisaties die in de gebieden wonen, werken, recreëren of er op een andere manier bij betrokken zijn. We hopen dat het na de zomer weer mogelijk is om hiervoor fysieke bijeenkomsten te organiseren.