Toekomstplan Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg

Nijmegen groeit. In de Omgevingsvisie staat dat we 10.000 woningen willen toevoegen in de bestaande stad en inzetten op de groei van de werkgelegenheid met 10.000 banen tot 2030. Daar is natuurlijk ruimte voor nodig. Die zoeken we bínnen onze gemeentegrenzen. Eén van de plekken waar we naar kijken is Kanaalzone-Zuid. Dat is het gebied rondom het Maas-Waalkanaal ten zuiden van de Neerbosscheweg met de aangrenzende wijken: Lankforst, De Kamp, Malvert, Zwanenveld, Hatert en Neerbosch-Oost en Winkelsteeg. U vindt een plattegrond onderaan deze pagina.  

Toekomstplannen

We maken nu een toekomstplan (ambitiedocument) voor de Kanaalzone-Zuid, gevolgd door een  ontwikkelvisie voor Winkelsteeg. We zien volop kansen om dit stuk Nijmegen mooier te maken. Met extra woningen, die zo hard nodig zijn.  Maar ook bedrijven om te zorgen voor voldoende banen. En groene routes naar de omliggende wijken. In Winkelsteeg is veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, in de andere wijken kijken we vooral naar kwaliteitsverbetering.

Versnelde woningbouw

Op 2 plekken in het gebied willen we versneld woningen gaan bouwen. We hebben hiervoor zo’n 9 miljoen euro subsidie gekregen. Dit is een woningbouwimpuls-bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse zaken. Met de bijdrage kan de gemeente Nijmegen sneller aan de slag, meer woningen betaalbaar maken (de zogenaamde onrendabele top) en zorgen voor een verbetering en versterking van het economische klimaat op Winkelsteeg.

Concreet gaat het om de volgende 2 gebieden:

  • Op het voormalige Compaq terrein bij de Nieuwe Dukenburgseweg 21 (NDW21): hier gaat het om ‘tijdelijke' woningen voor maximaal 15 tot 20 jaar. Hiervoor ontving de gemeente een rijkssubsidie van 2,5 miljoen euro. 
  • Bij station Goffert: hier gaat het om permanente woningen en werkplekken. Om extra ruimte te maken voor bebouwing denken we ook aan het samenvoegen van de nu gesplitste wegen van de Graafseweg bij het station. 

Het proces

Het opstellen van de toekomstplannen gebeurt in een vrij hoog tempo vanwege de zogeheten Woondeal die de gemeente heeft gesloten met het rijk. Hierdoor kan Nijmegen met ondersteuning van het rijk sneller woningen bouwen. Iets waar veel behoefte aan is in de stad. We zijn volop in gesprek over de plannen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Dat gebeurt in verschillende fasen.

Fase 1 (mei  - juli 2020)

In de periode mei- juli bespraken we de hoofdlijnen met verschillende ondernemers, verenigingen en bewoners uit de wijken in het gebied en een aantal stadsbrede (vertegenwoordigende) partijen. Zij zijn gericht uitgenodigd voor online besprekingen. Ter inspiratie voor de gesprekken zijn de eerste ideeën voor het gebied geschetst in een videofilm met sfeerbeelden. De eerste opbrengsten lees je in het participatieverslag

Fase 2 (augustus - september 2020)

Op 27 augustus bespraken we de aangescherpte ideeën met een grotere groep bewoners, ondernemers en organisaties die in en om het gebied wonen, werken, recreëren of er op een andere manier bij betrokken zijn. Van de plenaire presentatie maakten we opnamen. We maakten ook deze impressie van de tafelgesprekken.

Fase 3 (september – januari 2021)

Alle bedrijven in Winkelsteeg hebben we uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over de toekomstplannen van het gebied. Dit gebruiken we als input voor de Ontwikkelvisie Winkelsteeg. We hebben het Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid al wel verder uitgewerkt. We gebruikten daarbij de input uit alle participatiebijeenkomsten en aanvullende resultaten uit bijvoorbeeld verkeersonderzoek. Tijdens een online bijeenkomst over het Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid op 26 januari 2021 is het resultaat gepresenteerd aan iedereen die bij de participatiebijeenkomsten betrokken was. We maakten ook een opname van de bijeenkomst

Fase 4 (januari 2021 – zomer 2021)

Het concept-Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Ook heeft de gemeenteraad er naar gekeken en is met zogenaamde wensen en bedenkingen gekomen. Vervolgens kan het college het definitieve Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid vaststellen.

We zijn nu de Ontwikkelvisie Winkelsteeg af aan het ronden. Op 19 april 2021 hebben we de meest recente Ontwikkelvisie Winkelsteeg besproken met ondernemers en bewoners uit het gebied tijdens een online bijeenkomst. In het 1e deel van de avond lieten we de plannen zien, in het 2e deel gingen we in zogenaamde break-outrooms in gesprek met elkaar. U kunt de opname van het 1e deel van de bijeenkomst bekijken. Over dit document nemen zowel het college van burgemeester en wethouders en daarna de gemeenteraad een besluit. Aansluitend werken we de plannen voor de stationsomgeving en NDW21 concreter uit in afstemming met bewoners en bedrijven in de directe omgeving.      

Planning

  • 19 april 2021: informatiebijeenkomst over de Ontwikkelvisie Winkelsteeg
  • Mei 2021: vaststellen Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid door college
  • Juni 2021: Ontwikkelvisie Winkelsteeg naar het college voor besluitvorming
  • Juli 2021: Ontwikkelvisie Winkelsteeg naar de raad voor besluitvorming
  • Heel 2021: vervolg planvorming locaties NDW21 en stationsomgeving.