Sociaal jaarverslag 2021

In het Sociaal Jaarverslag vindt u de belangrijkste cijfers, met een korte toelichting, over het personeelsbestand van gemeente Nijmegen. Verdeeld over de onderwerpen hieronder vindt u de cijfers voor 2021.

Dit cijfer is gebaseerd op de ambtelijke organisatie. Het bestuur en de griffie zijn hierin niet meegenomen. 

Jaartal20202021
Aantal%Aantal%
Totale formatie14421524
Aantal medewerkers16191659
Gemiddelde leeftijd48,948,4
Aantal jongeren (<30)1217,5 %1338 %
Aantal 50-plussers90155,7 %88953,6 %
Aantal vrouwen87654 %92755,9 %
Aantal vrouwelijke leidinggevenden3751 %3751 %
Aantal deeltijders (<36 uur)72445 %74745 %
Instroom1388,5 %1619,7 %
Uitstroom1308 %1207,2 %
Doorstroom18611,5 %18611,2 %
Verzuim4,6 %4,5 %

Tabel met kerncijfers (belangrijkste cijfers) over medewerkers

Opnieuw een bijzonder jaar door de corona-pandemie. Ook in 2021 was voor een groot gedeelte het landelijke thuiswerkadvies van kracht. De pandemie heeft voor een deel onze werkzaamheden beïnvloed. We zijn hier als organisatie flexibel en veerkrachtig mee omgegaan.

Organisatieontwikkeling

De gemeente Nijmegen ontwikkelt zich tot een wendbare en resultaatgerichte netwerkorganisatie waarin de opgaven van de stad centraal staan. Eén inclusieve organisatie die zich continu en op alle niveaus aanpast aan de veranderingen in haar omgeving. Er is ruimte voor iedereen en mensen worden ingezet op hun talenten. Een diverse personeelssamenstelling is cruciaal voor de toegankelijkheid en effectiviteit van een organisatie die de opgaven van de stad centraal stelt.
We werken aan de volgende thema’s:
Ontwikkelen, leren en innoveren; Samenwerken en elkaar kennen;Ontwikkelen van leiderschap; Opgave gericht werken en bedrijfsvoering maakt mogelijk.
Toen de coronamaatregelen dit toelieten, zijn we steeds meer hybride gaan werken. Hybride werken betekent dat iedereen zijn of haar werkplek en werktijden kiest, al naar gelang het werk (de activiteiten) dat je te doen hebt.
De organisatie heeft in 2021 besloten dat hybride werken de norm wordt. 2022 wordt gebruikt om hybride werken in te bedden in onze organisatie, zodat het een bijdrage levert aan het behalen van de doelen van onze organisatieontwikkeling, en aan het creëren van optimale werkomstandigheden, zowel voor medewerkers individueel als voor het samenwerken in teams.

Het sociaal jaarverslag laat cijfers zien die van toepassing zijn op ons personeelsbestand.

Formatie en bezetting

De formatie van de Gemeente Nijmegen is gestegen t.o.v. 2020. De toegestane formatie was 1442 fte in 2020 en 1524 fte in 2021. Het aantal medewerkers is gestegen van 1619 in 2020 naar 1659 in 2021.

Leeftijd en geslacht

Na een aantal jaar van lichte stijging is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van gemeente Nijmegen in 2021 voor het tweede jaar op rij iets gedaald. In 2021 was de gemiddelde leeftijd 48,4.
Het percentage jongeren tot 30 jaar is in 2021 gestegen naar 8%. In 2021 waren er 133 jongeren tot 30 jaar werkzaam bij gemeente Nijmegen. Het percentage medewerkers van 50-59 jaar is licht gedaald t.o.v. vorig jaar. Het percentage medewerkers van 60 jaar of ouders is licht toegenomen t.o.v. vorig jaar. In absolute aantallen is het aantal 50+-ers licht afgenomen in 2021 t.o.v. 2020. Het aandeel vrouwen binnen de gemeente blijft stijgen. In 2021 was bijna 56% van de medewerkers vrouw.

LeeftijdManVrouwTotaal% man% vrouw% totaal
< 2943901338%6%10%
30 t/m 3911316027316%15%17%
40 t/m 4914422036422%20%24%
50 t/m 5924428953332%33%31%
60 >18816835621%26%18%
totaal 7329271659100%100%100%

Medewerkers naar leeftijd en geslacht 31 december 2021

Leeftijd201920202021
< 297%7%8%
30 t/m 3914%15%16%
40 t/m 4923%22%22%
50 t/m 5937%36%32%
60 >19%20%21%
totaal100%100%100%

Medewerkers naar leeftijd 2019 - 2021

JaarGemiddelde leeftijd in jaren
201949,2
202048,9
202148,4

Gemiddelde leeftijd 2019 - 2021

FunctieniveauManVrouwTotaal% man%vrouw
schaal 1 - 3112138%92%
schaal 4 - 610414024443%57%
schaal 7 - 926845472237%63%
schaal 10 - 1232128860953%47%
schaal > 1338337154%46%
totaal732927165944%56%

Medewerkers naar functieniveau en geslacht 31 dec 2021

Leidinggevenden

Er waren in 2021 in totaal 73 leidinggevenden binnen de gemeente Nijmegen. Dit is ruim 4% van het totaal aantal medewerkers. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal leidinggevenden iets toegenomen. Het aantal medewerkers per leidinggevende is gedaald. In 2021 was er ongeveer 1 leidinggevende op 23 medewerkers.
Een deel van de leidinggevenden heeft niet alleen leidinggevende taken, maar zijn ook ‘meewerkende voormannen/vrouwen’. Dit geldt voor alle teamleiders en voor een deel de managers.

We zien in 2021 voor het tweede jaar op rij dat er meer vrouwelijke dan mannelijke leidinggevenden zijn, namelijk 51%.
In 2021 namen alle leidinggevenden deel aan het leiderschapstraject, waarin werd gewerkt aan eenheid in sturing en het leiderschap van onze leidinggevenden.

Echelonmanvrouwtotaal%man%vrouw
Directeuren11250%50%
Concernmanagers741164%36%
Managers24234751%49%
Teamleider491331%69%
Totaal36377349%51%

Leidinggevenden naar geslacht en echelon per 31 dec 2021

Echelon201920202021
Directeuren33%50%50%
Concernmanagers42%36%36%
Managers42%49%49%
Teamleiders38%69%69%
Totaal41%51%51%

Vrouwelijke leidinggevenden 2019 - 2021

Banenafspraak

Op 31 december 2021 had gemeente Nijmegen 64 garantiebanen ingevuld. Een garantiebaan is een baan waarop een medewerker met een arbeidsbeperking werkt die geregistreerd staat in het doelgroepenregister van het UWV. Vanaf 2018 geldt de quotumwet, waarbij er een quotumpercentage gesteld wordt waar organisaties aan moeten voldoen. Het aantal garantiebanen is gedaald ten opzichte van vorig jaar. De belangrijkste reden hiervoor is de voorspelde uitstroom van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De 64 garantiebanen is 4,2% van de totale formatie. Het gestelde percentage voor 2021 is 2,56%. We zitten dus nog steeds ruim boven het gestelde quotum.

JaarAantal garantiebanen%van totale formatie
2019775,3%
2020624,3%
2021644,2%

Garantiebanen 2019 - 2021

Om de opgaven van de stad goed te kunnen doen, is het belangrijk om een wendbare en flexibele netwerk organisatie te zijn. We willen een organisatie zijn waar medewerkers kansen krijgen om hun talenten te benutten. Daarnaast willen we een aantrekkelijk werkgever zijn, zowel voor huidige als voor nieuwe medewerkers. We zetten daarom extra in op een goede interne werkverdeling en op onze externe arbeidsmarktcommunicatie.

Instroom, Uitstroom en Inhuur

In 2021 zijn er 161 medewerkers ingestroomd. Dit is een stijging ten opzichte van 2020, toen er 138 mensen instroomden. De instroom bestaat uit mensen die aangenomen zijn op een vacature, mensen die zijn aangenomen op vacatures die nog in 2020 gemeld zijn én mensen die - in het kader van ons inhuurbeleid - van inhuur zijn omgezet naar een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst.
In 2021 was 34% van het totaal aantal instromers 29 jaar of jonger. Daarnaast zien we dat 29% van de instroom in de leeftijdscategorie 30 tot en met 39 jaar zit.
In 2021 is de inhuur in financieel volume ten opzichte van 2020 gestegen en daarmee weer op het niveau van 2019. Inhuur maakte daarmee 11% van de totale kosten voor personeel uit. Dit percentages ligt onder het landelijke gemiddelde. Meer informatie over de inhuurkosten staat in de Jaarrekening.
We zien een daling van de uitstroom in 2021. In 2021 stroomden 120 mensen uit, in 2020 waren dit nog 130 mensen. De cijfers in de tabel ‘uitstroom naar ontslagreden’ laten zien dat ontslag op eigen verzoek en uitstroom op basis van leeftijd (ouderdoms- pensioen) het meest voorkomt.

Instroommanvrouwtotaal
vast233053
proefjaar000
tijdelijk2880108
Totaal51110161

Instroom 2021 naar vast/tijdelijk/proef

LeeftijdsklasseTotale instroom 2019Totale instroom 2020Totale instroom 2021% van totale instroom 2019% van totale instroom 2020% van totale instroom 2021
t/m 2927505429%36%34%
30 t/m 3932324735%23%29%
40 t/m 4917293018%21%19%
50 t/m 5916222417%16%15%
> 600560%4%4%
Totaal92138161100%100%100%

Instroom 2019 - 2021 naar leeftijd als % van totale instroom

Instroom tijdelijk ambtelijkInstroom tijdelijk ambtelijk 2019Instroom tijdelijk ambtelijk 2020Instroom tijdelijk ambtelijk 2021
t/m 29223245
30 t/m 39182431
40 t/m 49141714
50 t/m 5981516
> 60042
Totaal6292108

Instroom tijdelijke ambtelijke arbeidsovereenkomsten 2019 - 2021 naar leeftijd

LeeftijdsklasseTotale uitstroom 2019Totale uitstroom 2020Totale uitstroom 2021% van totale uitstroom 2019% van totale uitstroom 2020% van totale uitstroom 2021
t/m 2915131414%10%12%
30 t/m 3917181516%14%13%
40 t/m 4917181516%14%13%
50 t/m 5922152521%12%21%
> 6035665133%51%43%
Totaal106130120100%100%100%

Uitstroom 2019 - 2021 naar leeftijd als% van de totale uitstroom

OntslagredenTotale uitstroom 2019Totale uitstroom 2020Totale uitstroom 2021% van totale uitstroom 2019% van totale uitstroom 2020% van totale uitstroom 2021
Eigen verzoek42384140%29%34%
Einde tijdelijke arbeidsovereenkomst1514714%11%6%
Ouderdomspensioen15373814%28%32%
Keuzepensioen101389%10%7%
Arbeidsongeschiktheid115110%4%1%
Overlijden4404%3%0%
Overig919258%15%21%
Totaal106130120100%100%100!

Uitstroom 2019 - 2021 naar ontslagreden

Vacatures en sollicitanten

In 2021 waren er 96 vacatures. Dit is een grote stijging ten opzichte van 2020 (43 vacatures). Dit is te verklaren door de krappe arbeidsmarkt waar we ons in bevinden. Die krapte merken we met name in specialistische functies en in het fysieke domein. Om deze vacatures succesvol in te vullen hebben we speciale aandacht voor Werving en Selectie. We maken onze wervingsteksten gerichter en maken effectiever gebruik van onze netwerken.
Het aantal sollicitanten is in 2021 gestegen naar 1.648.

Resultaatopdrachten en reacties

Door de invoering van Oversteek zijn er sinds 2018 geen interne vacatures meer en wordt al het vrijkomend werk uitgevraagd in een resultaatopdracht.
In 2021 waren er 209 resultaatopdrachten (Rop's). Hiervan zijn 84 Rop's vervuld. Op deze 84 Rop's zijn 96 mensen gematcht. Totaal zijn er 80 Rop's niet vervuld en omgezet in een vacature. Op 31 december 2021 was van 6 Rop’s de reactietermijn nog niet verstreken (openstaande Rop’s).
Er kwamen in 2021 in totaal 286 reacties op de Rop's. Dit is een stijging ten opzicht van 2020, toen waren er nog 244 reacties op de Rop's.

JaarExtern vervulde vacaturesIntern vervulde vacaturesOpenstaande vacaturesTotaal aantal vacatures, inclusief niet vervuld% van formatie
20193105372,3%
20203201433%
20217505966,3%

Vacatures 2019 - 2021

JaarAantal sollicitanten
20191.201
20201.073
20211.648

Sollicitanten 2019 - 2021

JaarVervulde Rop'sNiet vervuld en daarom vacatureOpenstaande Rop'sOverig (onder andere niet vervuld en vervallen)Totaal aantal Rop's% van formatie
201973373261398,6%
202067401231319,1%
2021848063920913,7%

Resultaatopdrachten 2019 - 2021

JaarAantal sollicitanten
2019337
2020244
2021286

Reacties resultaatopdrachten 2019 - 2021

Doorstroom

De interne mobiliteit, de doorstroom naar ander werk, is in 2021 licht gedaald ten opzichte van 2020. 11,2% van de medewerkers is in 2021 doorgestroomd naar ander werk. Dit is inclusief de resultaten van Oversteek. In de doorstroomcijfers zijn ook de medewerkers meegenomen die een wijziging in functienaam kregen.
Het doorstroomcijfer is inclusief de intern geplaatste statushouders (voor het grootste deel boventalligen) die in de volgende tabel worden genoemd, en exclusief reorganisatie.

Statushouders en boventalligen

Statushouders zijn medewerkers die buiten hun eigen schuld hun functie kwijt zijn geraakt, door reorganisaties /bezuinigingen (zogenaamde boventalligen; deze vormen de grootste groep) of ziekte (WAO-ers), en zich ‘tussen functies’ in bevinden.
Gewoonlijk is dit tussen 0 en 3% van het personeelsbestand.

In 2021 zijn er 2 statushouders bijgekomen en heeft 1 boventalligen een nieuwe functie gevonden. Het totaal aantal statushouders (5) ligt hiermee iets hoger dan vorig jaar.

JaarAndere functie binnen eigen afdelingAndere functie in andere afdelingResultaatopdrachtenTotaal% van aantal medewerkers
201987319521313,2%
202084356718611,5%
202179238418611,2%

Doorstroom 2019 - 2021

JaarAantal boventalligenAantal WAOTransfer kandidatenTotaal
Op 31 december 20195005
Instroom 20201001
Uitstroom 20202002
Op 31 december 20204004
Instroom 20212002
Uitstroom 20211001
Op 31 december 20215005

Statushouders 2019 - 2021

NijmegenSchool

In 2021 hebben we extra geïnvesteerd in het leren en ontwikkelen van medewerkers. We schaften een online leerplatform aan, waardoor medewerkers naast de trainingen van de NijmegenSchool ook gebruik kunnen maken van een groot aanbod aan e-learnings. Online leren heeft hierdoor een impuls gekregen.

Het aantal trainingen van de NijmegenSchool is in 2021 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2020, wat het gevolg is van de corona-pandemie.
De NijmegenSchool organiseerde 87 trainingen. Dit waren allemaal trainingen in het open aanbod. Er zijn geen maatwerk trainingen georganiseerd.
Het aantal deelnemers aan de trainingen is wel iets gestegen van 528 deelnemers in 2020 naar 684 in 2021. Uit de regio hebben geen medewerkers deelgenomen aan de trainingen.

POP/Functioneringsgesprekken en beoordelingen

Sinds een aantal jaar zien we een daling in het aantal formele gesprekken dat geregistreerd wordt. In 2021 zien we dat in totaal 31% van de medewerkers minimaal 1 formeel gesprek heeft gehad. Met 25% van medewerkers is een POP/functioneringsgesprek gevoerd, en met 6% een beoordelingsgesprek.

De percentages in de tabellen zijn gebaseerd op de geregistreerde verslagen van de gesprekken tot en met januari 2022.
Medewerkers die in het betreffende jaar zijn uitgestroomd en medewerkers die na 1 juli in dat jaar zijn ingestroomd worden niet meegeteld.

In 2021 is de pilot Gesprekken die werken afgerond. In de pilot zijn vormvrije gesprekken gevoerd vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, op de toekomst gericht met ruimte om de talenten van onze medewerkers beter te koppelen aan de opgaven van de stad. De pilot is ondersteund met trainingen en workshops en geeft een basis voor een effectieve uitrol van deze gesprekken over de hele organisatie.

Stages

In 2021 waren er in totaal 136 stagiaires werkzaam binnen de gemeente Nijmegen.
Dit aantal is gelijk aan 2020. De gestelde norm van 1 stagiair op 20 medewerkers wordt ruimschoots gehaald.
In 2021 zijn er 2 werkervaringsplaatsen geweest binnen de gemeente.

Aantal trainingen201920202021
Open aanbod1598087
Maatwerk2010
Introductiebijeenkomsten100
Totaal1808187
Inschrijvingen201920202021
Open aanbod1.550517684
Maatwerk125110
Introductiebijeenkomsten5000
Totaal1.725528684
Uit de regio28130

Trainingen en inschrijvingen NijmegenSchool 2018 - 2020

Jaar% Functionerings- en POP-gesprekken% Beoordelingsgesprekken% Medewerkers met wie minimaal 1 gesprek is gevoerd
201934%16%47%
202021%6%37%
202125%6%31%

POP, Functioneringsgesprekken- en beoordelingsgesprekken 2018 - 2020

JaarAantal stagiaires
2019148
2020136
2021136

Stagiaires 2018 - 2020

Werken in voltijd en deeltijd

Het percentage deeltijd-medewerkers is nagenoeg gelijk gebleven met vorig jaar, namelijk 45%. Wel zien we nog steeds dat meer vrouwen dan mannen in deeltijd werken; 64% van de vrouwen had in 2021 een contract van minder dan 36 uur per week.

Levensloop-, ouderschapsverlof, aanvullend geboorteverlof en generatiepact

In 2021 zien we dat het aanvullend geboorteverlof is gestegen. In 2020 maakten 10 medewerkers gebruik van het aanvullend geboorteverlof, in 2021 waren dit 16 medewerkers.
We zien ook een stijging in het gebruik van ouderschapsverlof. In 2021 maakten 77 medewerkers hier gebruik van. Het gebruik van de levensloopregeling is nagenoeg nihil, wat verklaard kan worden omdat de levensloopregeling niet meer bestaat.

In 2017 is het Generatiepact, een verlofregeling waarmee men minder kan werken met behoud van pensioenopbouw, ingevoerd.
In 2021 maakten 152 medewerkers gebruik van het generatiepact.

Verzuim

De gemeente streeft al een aantal jaar naar een verzuimcijfer dat dicht bij de Verbaannorm ligt. Deze norm ligt voor 2021 op 3,2%. Het verzuimpercentage over 2021 ligt voor de Gemeente Nijmegen op 4,5%. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2020. In 2021 heeft 68,2% van de medewerkers niet verzuimd. Met onze specialisten verzuim houden we grip op het verzuim en worden manager ondersteund in de juiste verzuimaanpak.

Aantal uren werkzaamManVrouwTotaal% van man% van vrouw% van totaal
Minder dan 36 uur15858974722%64%45%
36 uur of meer57433891278%36%55%
Totaal7329271659100%100%100%

Medewerkers in deeltijd naar geslacht 31 december 2021

JaarOuderschapsverlofAanvullend geboorteverlofLevensloopGeneratiepact
20196198125
202067105144
202177163152

Opname ouderschapsverlof, aanvullend geboorteverlof, levensloop en generatiepact 2019 - 2021

JaarVerzuim %Aantal dienstverbandenMelding FrequentieGemiddelde verzuimduur
20194,4%1.6100,8322,7
20204,6%1.6190,6036,1
20214,5%1.6590,6036,8

Verzuimcijfers 2019 - 2021

VerzuimduurVerzuim %
Kort (< 7 dagen)0,36%
Middellang (8-42 dagen)1,15%
Lang (43-365 dagen)2,32%
Extra lang (> 365 dagen)0,62%
Totaal4,46%

Verzuimduur in 2021

Vertrouwenspersonen

Bij de gemeente Nijmegen begeleiden interne vertrouwenspersonen de aanpak en preventie van ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie. Deze vertrouwenspersonen worden gefaciliteerd op het gebied van scholing, tijd en financiën. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: intimidatie, seksuele intimidatie, pesten, racisme en discriminatie, agressie en geweld. Het beleid waarop het werk van de vertrouwenspersonen is gebaseerd, is opgenomen in de Arbowet. De verantwoordelijkheid voor preventie en aanpak van ongewenste omgangsvormen ligt in de lijn. Leidinggevenden zelf zijn verantwoordelijk voor goede omgangsvormen binnen hun eigen onderdeel of afdeling. Alle vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd middels de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). We hebben binnen gemeente Nijmegen een team van 4 vertrouwenspersonen.
De vertrouwenspersonen worden benoemd door het College van B&W. De taken van de vertrouwenspersonen zijn: intake en begeleiding van meldingen, adviseren van de leidinggevenden, voorlichting en preventie, registratie en afleggen van verantwoording in het jaarverslag. Verdere informatie over de vertrouwenspersonen is te vinden op ons intranet; iNsite. Van een melding is sprake als een medewerker last ondervindt van ongewenst gedrag en hierover contact opneemt met een vertrouwenspersoon. Deze meldingen variëren in zwaarte van een eenmalig overleg, tot een aantal gesprekken verspreid in de tijd. Van een klacht is pas sprake als er formeel een klacht wordt ingediend bij de VNG-klachtencommissie voor ongewenste omgangsvormen.
In 2021 is sprake geweest van 21 meldingen bij de vertrouwenspersonen, waarvan 5 meldingen al eerder gemeld zijn. Dit zijn 1,3 meldingen per 100 medewerkers. Deze aantallen liggen lager dan de voorgaande jaren. Wat mogelijk een gevolg kan zijn van de corona-pandemie.

Het is altijd lastig om een uitspraak te doen over de interpretatie van een hoger of lager aantal meldingen bij de vertrouwenspersonen. In 2021 betrof 38% (8) van de meldingen verstoorde arbeidsverhoudingen, al dan niet in combinatie met ander ongewenst gedrag. In 19% (4) van de gevallen had het te maken met pesten. Daarnaast hadden 3 meldingen betrekking op intimidatie en 6 meldingen op andere zaken. In 13 gevallen is de melding door vrouwen gedaan en in 8 gevallen door mannen.

JaarAantal meldingenMeldingen per 100 medewerkers
2019332,0
2020150,9
2021211,3

Meldingen bij vertrouwenspersonen 2019 - 2021