Laan van Oost-Indië

De toekomstige ligging van de Laan van Oost-Indië is al geruime tijd onderwerp van discussie. In de afgelopen periode is op verzoek van de raad en omwonenden opnieuw gekeken naar mogelijke varianten. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 maart definitief gekozen voor de voorkeursvariant 'tussenvariant B (met schuin accent)'. Nu volgt een bestemmingsplanprocedure met inspraak- en bezwaarmogelijkheden. Als alles volgens planning verloopt, start de aanleg van de nieuwe weg eind 2019. 

Voorgeschiedenis    

Voor de zomer van 2017 heeft de gemeenteraad wensen en bedenkingen ingebracht op het voorgenomen besluit van ons college. In dit besluit kiezen we voor de haakse aansluiting van de Laan van Oost-Indië op de Weurtseweg. De raad sprak unaniem de wens uit opnieuw te denken over de keuze voor de haakse aansluiting. En om te kiezen voor de meest milieuvriendelijke, fietsvriendelijke en verkeersveilige variant. Deze geeft de minste overlast voor de buurt en heeft de meest spannende stedelijke bouwblokken. Oftewel, het schuine tracé zonder rotonde. Daarnaast sprak de raad uit dat het college de zorgen van de omwonenden serieus moet nemen. En dat het college hen er actief bij moet betrekken.   

Proces    

Mede naar aanleiding van de inspraak van bewoners en de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad heeft de gemeente de 2 varianten uit het voortraject én 2 extra varianten uitgewerkt. Dit is gebeurd in overleg met 3 klankbordgroepen van wijkbewoners, Ontwikkelingsbedrijf Waalfront en de woningbouwcorporaties Talis, Standvast en Portaal. Een aantal externe partijen heeft ons hierbij bijgestaan. SAB voor de stedenbouwkundige uitwerking, RHDV voor de verkeerskundige aspecten en Fakton/VGG voor de financiële effecten.

Er is geprobeerd te komen tot een voor alle partijen meest acceptabele variant. Er was inbreng uit de 3 klankbordgroepen. Deze inbreng en de beoordeling van de varianten op verkeerskundige, stedenbouwkundige, milieukundige en financiële aspecten heeft ertoe geleid dat 1 variant het beste scoort. Tijdens een inloopbijeenkomst op 8 maart in De Biezantijn is deze variant gepresenteerd aan de wijk en positief ontvangen. Het college heeft deze variant nu vastgesteld.

Bijlagen