Laan van Oost-Indië

De toekomstige ligging van de Laan van Oost-Indië is al geruime tijd onderwerp van discussie. In de afgelopen periode is opnieuw gekeken naar mogelijke varianten. Hieruit is één variant naar voren gekomen die de voorkeur geniet. Tijdens een inloopbijeenkomst op 8 maart 2018 in wijkcentrum De Biezantijn is deze variant gepresenteerd aan de wijk en positief ontvangen. De reacties worden momenteel verwerkt in een voorstel aan het college van burgemeester en wethouders, dat naar verwachting nog deze maand een definitief besluit neemt over het tracé. Daarna volgt een bestemmingsplanprocedure met inspraak- en bezwaarmogelijkheden. Als alles volgens planning verloopt, start de aanleg van de nieuwe weg eind 2019. Tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 8 maart tussen 19.30-21.30 uur bij Voorzieningenhart De Biezantijn wordt deze variant gepresenteerd aan de wijk.    

Voorgeschiedenis    

Voor de zomer van 2017 heeft de gemeenteraad wensen en bedenkingen ingebracht op het voorgenomen besluit van ons college om te kiezen voor de haakse aansluiting van de Laan van Oost-Indië op de Weurtseweg. De raad sprak unaniem de wens uit opnieuw te denken over de keuze voor de haakse aansluiting en te kiezen voor de meest milieuvriendelijke, fietsvriendelijke en verkeersveilige variant met minste overlast voor de buurt en de variant met de meest spannende stedelijke bouwblokken. Oftewel, het schuine tracé zonder rotonde. Daarnaast sprak de raad uit dat het college de zorgen van de omwonenden serieus moet nemen en hen er actief bij moet betrekken.   

Proces    

Mede naar aanleiding van de inspraak van bewoners en de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad heeft de gemeente de 2 varianten uit het voortraject én 2 extra varianten uitgewerkt.Dit is gebeurd in overleg met 3 klankbordgroepen van wijkbewoners, Ontwikkelingsbedrijf Waalfront en de woningbouwcorporaties Talis, Standvast en Portaal, Een aantal externe partijen heeft ons college hierbij bijgestaan: SAB voor de stedenbouwkundige uitwerking, RHDV voor de 
verkeerskundige aspecten en Fakton/VGG voor de financiële effecten.

Er is geprobeerd te komen tot een voor alle partijen meest acceptabele variant. Inbreng uit de 3 klankbordgroepen en de beoordeling van de varianten op verkeerskundige, stedenbouwkundige, milieukundige en financiële aspecten, heeft ertoe geleid dat er één variant overall het beste scoort. Deze voorkeursvariant is tot stand gekomen in nauw overleg met de 3 klankbordgroepen van wijkbewoners, het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront en samenwerkingspartner BPD en woningbouwcorporaties.

Bijlagen