Datum:

Gewijzigde behandeling Zomernota

De besluitvorming van de Zomernota verloopt anders dan gepland.

Woensdag 19 juni heeft het college de raad schriftelijk geïnformeerd over de betekenis van de meicirculaire voor de Zomernota. De meicirculaire is een brief van het rijk waarin staat hoeveel geld de gemeente de komende jaren van het rijk krijgt. De effecten van de meicirculaire op de budgetten van de gemeente zijn dusdanig dat er opnieuw inhoudelijk naar de Zomernota gekeken moet worden.

  • Op 19 juni is er een financiële gespreksronde geweest waarin de huidige situatie is toegelicht.  
  • Tijdens de besluitronde op 3 juli zijn de technische uitgangspunten en voortgangsmeldingen op het lopende jaar vastgesteld op basis van een aangepast voorstel
  • Woensdag 18 september voert de gemeenteraad een debat over de te bepalen koers van de stad tijdens de besluitronde. We verwerken de uitkomst hiervan in de begroting. 

Lees de Zomernota 2019.