Sociaal jaarverslag 2018

In het Sociaal Jaarverslag vindt u de belangrijkste cijfers, met een korte toelichting, over het personeelsbestand van gemeente Nijmegen. Verdeeld over de onderwerpen hieronder vindt u de cijfers voor 2018.

Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen 2017 en 2018

kerncijfers

2017 aantal

2017
%

2018
aantal

2018
%

Totale formatie

1460*

 

1458*

 

Aantal medewerkers

1584

 

1624

 
     

Gemiddelde leeftijd

48,8

 

48,8

 

Aantal jongeren (<30)

102

7%

122

8%

Aantal 50-plussers

846

53%

877

54%

     

Aantal vrouwen

819

52%

845

52%

Aantal vr. leidinggevenden

31

40%

31

39%

Aantal niet-westerse medewerkers

134

9%

144

9%

Aantal deeltijders
(< 36 uur)

691

44%

721

44%

     

Instroom

88

5,6%

117

7,2%

Uitstroom

74

4,7%

83

5,0%

Doorstroom

137

8,6%

194

11,9%

     

Verzuim

 

5,2%

 

4,8%

* Dit cijfer is gebaseerd op de ambtelijke organisatie. Het bestuur (57 fte) is hierin niet meegenomen.

Tabel 1.1 Medewerkers naar leeftijd en geslacht 31 dec 2018

Leeftijd

man

vrouw

totaal

% totaal

% man

% vrouw

< 30

51

71

122

8%

7%

8%

30 t/m 39

103

115

218

13%

13%

14%

40 t/m 49

170

237

407

25%

22%

28%

50 t/m 59

292

314

606

37%

37%

37%

60 >

163

108

271

17%

21%

13%

Totaal

779

845

1624

100%

100%

100%

Tabel 1.2 Medewerkers naar leeftijd 2016 - 2018

Leeftijd

2016

2017

2018

< 30

6%

7%

8%

30 t/m 39

14%

13%

14%

40 t/m 49

28%

27%

28%

50 t/m 59

39%

38%

37%

60 >

13%

15%

13%

Totaal

100%

100%

100%

Tabel 1.3 Gemiddelde leeftijd 2016 - 2018

Jaar

gemiddelde leeftijd in jaren

2016

48,5

2017

48,8

2018

48,8

Tabel 1.4 Medewerkers naar functieniveau en geslacht 31 dec 2018

Functieniveau

man

vrouw

totaal

% man

% vrouw

schaal 1 - 3

6

15

21

29%

71%

schaal 4 - 6

110

117

227

48%

52%

schaal 7 - 9

294

448

742

40%

60%

schaal 10 - 12

318

242

560

57%

43%

schaal 13 >

51

23

74

69%

31%

totaal

779

845

1624

 

 

Tabel 1.5 Medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond naar functieniveau 31 dec 2018

Functieniveau

aantal niet-westerse migratie achtergrond

totaal aantal medewerkers

% niet-westerse migratie achtergrond van totaal

schaal 1 - 3

6

21

29%

schaal 4 - 6

29

227

13%

schaal 7 - 9

90

742

12%

schaal 10 - 12

16

560

3%

schaal 13 >

3

74

4%

Totaal

144

1624

9%

Tabel 1.6 Leidinggevenden naar geslacht en echelon per 31 dec 2018

Echelon

man

vrouw

totaal

% man

%vrouw

directeuren

2

1

3

67%

33%

afdelingshoofden

8

4

12

67%

33%

bureauhoofden

27

21

48

56%

44%

4e echelon

12

5

17

71%

29%

Totaal

49

31

80

61%

39%

Tabel 1.7 Vrouwelijke leidinggevenden 2016-2018

Echelon

2016

2017

2018

directeuren

33%

33%

33%

afdelingshoofden

29%

33%

33%

bureauhoofden

42%

45%

44%

4e echelon

17%

33%

29%

Totaal

36%

40%

39%

Tabel 1.8 Banenafspraak 2017 - 2018

Jaar

Aantal garantiebanen

% van totale formatie

2017

70

4,8%

2018

65

4,3%

Formatie en bezetting

De formatie van de Gemeente Nijmegen is nagenoeg hetzelfde gebleven t.o.v. 2017. De toegestane formatie was 1460 fte in 2017 en 1458 fte in 2018. Het aantal medewerkers is toegenomen van 1584 in 2017 naar 1624 in 2018. 

Diversiteit

In 2018 is het uitvoeringsplan diversiteit en inclusie gemaakt. We hebben een start gemaakt met de implementatie door in te zetten op bewustwording. We richten ons op diversiteit in de breedste zin van het woord, met name ook op talenten en competenties.

Leeftijd en geslacht

Hoewel de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van gemeente Nijmegen in 2016 voor het eerst in jaren gedaald was, is deze t.o.v. 2017 gelijk gebleven. In 2017 en 2018 was de gemiddelde leeftijd 48,8.
Het percentage jongeren tot 30 jaar is in 2018 gegroeid naar 8%. In 2017 was dit nog 7%. In 2018 waren er 122 jongeren tot 30 jaar werkzaam bij gemeente Nijmegen. 
Het percentage medewerkers van 50-59 jaar is iets afgenomen t.o.v. vorig jaar. Het percentage medewerkers van 60 jaar of ouders is toegenomen t.o.v. vorig jaar. In absolute aantallen is het aantal 50+-ers iets toegenomen in 2018 t.o.v. 2017. 
Het aandeel vrouwen binnen de gemeente blijft licht stijgen. In 2017 was 52% van de medewerkers een vrouw. 

Niet-westerse medewerkers met migratieachtergrond en functieniveau

Het aandeel medewerkers met een niet-westerse migranten achtergrond is al een aantal jaar nagenoeg gelijk binnen de Gemeente Nijmegen. Het percentage ligt sinds 2013 op 9% van het totaal aantal medewerkers. In absolute aantallen is het aantal medewerkers met een niet-westerse migranten achtergrond toegenomen van 134 in 2017 naar 144 medewerkers in 2018.  

Zoals eerder vermeld zijn deze cijfers gebaseerd op een vrijwillige registratie, een voortzetting van de registratie in het kader van de Wet Samen. Volgens de hierin gehanteerde definitie hebben medewerkers een niet-westerse migranten achtergrond als zij zelf in bepaalde doelgroep landen geboren zijn of één van hun ouders. In grote lijnen komt dit overeen met de definitie van niet-westerse migranten achtergrond van het CBS. 
Bij binnenkomst wordt nieuwe medewerkers gevraagd naar hun geboorteland en dat van hun ouders. Medewerkers mogen echter registratie weigeren, wat de registratie onbetrouwbaar maakt. Het percentage medewerkers met een niet-westerse achtergrond lijkt ongeveer hetzelfde te blijven, maar het is de vraag of dit een juist beeld geeft van de werkelijkheid. 

In absolute aantallen is het aantal medewerkers met een niet-westerse achtergrond in de schaal 4 t/m 6 iets toegenomen t.o.v. 2017. In 2017 hadden we 25 medewerkers met een niet-westerse achtergrond in deze schalen, in 2018 waren dat er 29. De groep medewerkers met een niet-westerse achtergrond in de schaal 7 t/m 9 is ook iets toegenomen. In 2017 waren het 83 medewerkers en in 2018 90 medewerkers. 

Leidinggevenden

Er waren in 2018 in totaal 80 leidinggevenden binnen de Gemeente Nijmegen. Dit is 4,9% van het totaal aantal medewerkers. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal leidinggevenden iets toegenomen. Het aantal medewerkers per leidinggevende is echter hetzelfde gebleven. In zowel 2017 als 2018 was er ongeveer 1 leidinggevende op 20 medewerkers.

Overigens heeft een deel van deze leidinggevenden niet alleen leidinggevende taken, maar zijn zij ‘meewerkende voormannen/vrouwen’. Dit geldt voor het hele 4e echelon (teamleiders, clustermanagers etc.) en voor een deel van het 3e echelon (bureauhoofden). 
Het aantal vrouwelijke leidinggevenden is in 2018 iets gedaald naar 39%. Deze afname zien we voornamelijk terug bij het 4e echelon (teamleiders, clustermanagers etc.). 

Banenafspraak

Op 31 december 2018 had gemeente Nijmegen 65 garantiebanen ingevuld. Dit is 4,3% van de totale formatie. Een garantiebaan is een baan waarop een medewerker met een arbeidsbeperking werkt die geregistreerd staat in het doelgroepenregister van het UWV. Vanaf 2018 geldt de quotumwet, waarbij er een quotumpercentage gesteld wordt waar organisaties aan moeten voldoen. Het gestelde percentage voor 2018 is 1,93%.

Tabel 2.1 Instroom 2018 naar vast/tijdelijk/proef

Instroom

man

vrouw

totaal

vast

14

24

38

proefjaar

13

18

31

tijdelijk

25

23

48

Totaal

52

65

117

Tabel 2.2 Instroom 2016 - 2018 naar leeftijd als % van totale instroom

Leeftijdsklasse

totale instroom

% van totale instroom

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

t/m 29

51

38

40

41%

43%

34%

30 t/m 39

33

23

36

27%

26%

31%

40 t/m 49

23

19

26

19%

22%

22%

50 t/m 59

12

6

11

10%

7%

9%

> 60

4

2

4

3%

2%

4%

Totaal

123

88

117

100%

100%

100%

Tabel 2.3: Instroom tijdelijk ambtelijke aanstellingen 2016-2018 naar leeftijd

Instroom tijdelijk ambtelijk

2016

2017

2018

t/m 29

24

23

31

30 t/m 39

9

5

26

40 t/m 49

5

4

15

50 t/m 59

4

2

5

>60

1

2

2

Totaal

43

36

79

Tabel 2.4 Uitstroom 2016 - 2018 naar leeftijd als % van totale uitstroom

Leeftijdsklasse

totale uitstroom

% van totale uitstroom

2016

2017

2018

2016

2017

2018

< 30

13

10

8

16%

14%

10%

30 t/m 39

3

11

11

4%

15%

13%

40 t/m 49

14

17

22

17%

23%

27%

50 t/m 59

15

12

13

19%

16%

16%

> 60

36

24

29

44%

32%

35%

Totaal

81

74

83

100%

100%

100%

Tabel 2.5 Uitstroom 2016 - 2018 naar ontslagreden

Ontslagreden

 

totale uitstroom

% van totale uitstroom

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Eigen verzoek

33

33

37

41%

45%

45%

Einde tijdelijk dienstverband

10

11

11

12%

15%

13%

FPU/FLO

0

0

0

0%

0%

0%

Ouderdomspensioen

23

14

14

29%

19%

17%

Keuzepensioen

1

2

8

1%

3%

10%

Arbeidsongeschiktheid

1

5

5

1%

7%

6%

Overlijden

5

2

1

6%

3%

1%

Overig

8

7

7

10%

9%

8%

totaal

81

74

83

100%

100%

100%

Tabel 2.6 Vacatures 2016 - 2018

Jaar

extern vervulde vacatures

interne vervulde vacatures

openstaande vacatures

totaal aantal vacatures

% van formatie

2016

53

84

14

151

9,4%

2017

41

29

5

75

4,7%

2018

20

0

3

25*

1,7%

Tabel 2.7 Sollicitanten 2016 - 2018

Jaar

aantal sollicitanten

2016

1376

2017

1583

2018

916

Tabel 2.8 Resultaatopdrachten 2017 - 2018

Jaar

aantal vervulde ROP's

niet vervuld en daarom vacature

openstaande ROP's

overig (o.a. niet vervuld en vervallen)

totaal aantal ROP's

% van formatie

2017

38

24

1

0

63

4,0%

2018

96

24

1

23

144

9,9%

Tabel 2.9 Reacties resultaatopdrachten 2017 - 2018

Jaar

aantal reacties

2017

171

2018

409

Tabel 2.10 Doorstroom* 2016 - 2018

Jaar

doorstroom binnen eigen afdeling*

doorstroom naar andere afdeling*

aantal matches op resultaatopdrachten

totaal

% van aantal medewerkers

2016

60

23

29

112

7,1%

2017

65

34

38

137

8,6%

2018

67

15

112

194

11,9%

*incl. plaatsingen; excl. reorganisaties

Tabel 2.11 Statushouders 2016 - 2018

Jaar

aantal herschikkers

aantal WWAO

transferkandidaten

totaal

op 31dec 2016

25

6

0

31

    

 

instroom 2017

1

1

0

2

uitstroom 2017

12

5

0

17

     

op 31 dec 2017

14

2

0

16

     

instroom 2018

0

0

0

0

uitstroom 2018

6

1

0

7

op 31 dec 2018

8

1

0

9

Instroom, uitstroom en inhuur

In 2018 zijn er 117 medewerkers ingestroomd. Dit is een stijging ten opzichte van 2017, toen er 88 mensen instroomden. De instroom bestaat uiteraard uit mensen die aangenomen zijn op een vacature. Daarnaast gaat het ook om mensen die zijn aangenomen op vacatures die nog in 2017 gemeld zijn, mensen die - in het kader  van ons inhuurbeleid - van inhuur zijn omgezet naar een vaste of tijdelijke aanstelling.

In 2018 stroomden veel jongeren in; 34% van het totaal aantal instromers was 29 jaar of jonger. In 2018 zijn 10 trainees gestart met het traineeprogramma en zijn er 6 trainees uit de lichting van 2017 definitief ingestroomd in onze organisatie. Daarnaast zien we ook dat een groot deel van de instroom mensen tussen de 30 en 39 jaar zijn.

Voornamelijk op de afdelingen Stadsbeheer, Vastgoed, Sport & Accommodaties en Zorg en Inkomen zien we een hoge instroom van nieuwe medewerkers. Daarnaast zien we een daling van het aantal inhuurmedewerkers en een forse stijging van de instroom van tijdelijke aanstellingen.

Een goede registratie van het aantal inhuurmedewerkers wordt steeds lastiger. Het financiële deel van de inhuur zegt meer, voor de details verwijzen we naar de Jaarrekening. We zien een daling van € 800.000 in de inhuur. Het beleid om minder in te huren lijkt hiermee zijn vruchten af te werpen.

We zien, na een lichte daling in 2017, weer een stijging van de uitstroom in 2018.

De cijfers in de tabel ‘uitstroom naar ontslagreden’ laten zien dat ontslag op eigen verzoek en uitstroom op basis van leeftijd (ouderdomspensioen) het meest voor komt.

Vacatures en sollicitanten

In 2018 waren er 25 vacatures, in 2016 waren er nog 151 vacatures. De daling ten opzichte van de afgelopen jaren heeft o.a. te maken met de invoering van Oversteek. Het aantal sollicitanten is logischerwijs mee gedaald 916. 

Resultaatopdrachten en reacties

In 2018 is het gedachtegoed van Oversteek gekoppeld aan de brede organisatieontwikkeling. Door middel van resultaatopdrachten zorgen we voor een wendbare en resultaatgerichte organisatie, waarbij de medewerkers worden ingezet op hun talenten en de opgaven centraal staan. 

In 2018 waren er 144 resultaatopdrachten (ROP's). Hiervan zijn 96 ROP's vervuld. Op deze 96 ROP's zijn er 112 mensen gematcht. Totaal zijn er 24 ROP's niet vervuld en omgezet in een vacature. Er is ten opzicht van vorig jaar een groot verschil in aantallen zichtbaar, dit komt omdat 2018 het eerste jaar was waarin alle afdelingen meededen aan Oversteek. Doordat iedereen hieraan meedeed, waren er geen interne vacatures meer en werd al het vrijkomend werk uitgevraagd in een resultaatopdracht.

Er kwamen in 2018 in het totaal 409 reacties op de ROP's. Dit is een grote stijging ten opzicht van 2017, toen waren er nog 171 reacties op de ROP's.

Doorstroom

De interne mobiliteit, de doorstroom naar ander werk, is in 2018 gestegen ten opzichte van 2017; 11,9% van de medewerkers is in 2018 doorgestroomd naar ander werk. Dit is inclusief de resultaten van Oversteek (112 matches). In de doorstroomcijfers zijn ook de medewerkers meegenomen die een wijziging in functienaam kregen.

Het doorstroomcijfer is inclusief de intern geplaatste statushouders (voor het grootste deel herschikkers) die in de volgende tabel worden genoemd, en exclusief reorganisatie.

Statushouders en herschikkers

Statushouders zijn medewerkers die buiten hun eigen schuld hun functie kwijt zijn geraakt, door reorganisaties/bezuinigingen (zogenaamde herschikkers; deze vormen de grootste groep) of ziekte (WWAO-ers), en zich ‘tussen functies’ in bevinden.

Gewoonlijk is dit tussen 0 en 3% van het personeelsbestand.

Deze statushouders hebben binnen het Nijmeegse plaatsingsbeleid bij vacatures voorrang op andere interne kandidaten. De voorrangsstatus geldt niet bij resultaatopdrachten (Oversteek).

In 2018 hebben in totaal 7 statushouders een nieuwe functie gevonden, waarvan 6 herschikkers en 1 WWAO-er. Er zijn geen nieuwe statushouders bijgekomen. Het totaal aantal statushouders ligt daardoor een stuk lager dan voorgaande jaren.

Tabel 3.1 Trainingen en inschrijvingen NijmegenSchool 2016 - 2018

Aantal trainingen

2016

2017

2018

open aanbod

131

127

148

maatwerk

5

19

31

introductiebijeenkomsten

0

7

4

totaal

136

153

183

 

 

 

 

Aantal inschrijvingen

2016

2017

2018

open aanbod

1181

1062

1205

maatwerk

35

103

396

introductiebijeenkomsten

0

153

96

totaal

1216

1318

1697

waarvan uit de Regio

18

20

30

Tabel 3.2 POP/functionerings- en beoordelingsgesprekken 2016 - 2018

Jaar

% functionering/ POPgesprekken

% beoordeling-gesprekken

% medewerkers met wie minimaal 1 gesprek is gevoerd

2016

29%

27%

51%

2017

27%

22%

45%

2018

26%

22%

49,8%

Tabel 3.3 Stagiaires 2016 - 2018

Jaar

aantal stagiaires

2016

178

2017

152

2018

152

Tabel 3.4 Werkervaringsplaats 2016-2018

Jaar

aantal medewerkers

2016

5

2017

7

2018

5

NijmegenSchool

Het aantal trainingen van de NijmegenSchool is in 2018 gestegen t.o.v. 2017. De NijmegenSchool organiseerde 183 trainingen. In het open aanbod zijn er 148 trainingen gegeven, er zijn 31 maatwerktrainingen gegeven en 4 introductiebijeenkomsten georganiseerd.

Het aantal deelnemers aan de trainingen is gestegen van 1.318 deelnemers in 2017 naar 1.697 in 2018. Uit de regio hebben 30 medewerkers deelgenomen aan de trainingen.

POP/Functioneringsgesprekken en beoordelingen

In totaal heeft 49,8% van de medewerkers minimaal 1 formeel gesprek gehad. Met 26% van medewerkers is een POP/functioneringsgesprek gevoerd, en met 22% een beoordelingsgesprek.

De afspraak binnen de gemeente Nijmegen is: jaarlijks met iedere medewerker minimaal één formeel gesprek (functionering/ POP-gesprek of een beoordelingsgesprek).

De percentages in de tabellen zijn gebaseerd op de ontvangen verslagen van de gesprekken tot en met januari 2019. Het aantal gesprekken zou in werkelijkheid hoger kunnen liggen wanneer gesprekken wel zijn gevoerd, maar niet zijn afgerond door middel van een verslag.

Medewerkers die in het betreffende jaar zijn uitgestroomd en medewerkers die na 1 juli in dat jaar zijn ingestroomd worden niet meegeteld.

Stages

In 2018 waren er in totaal 152 stagiaires werkzaam binnen de gemeente Nijmegen. Dit aantal is gelijk aan 2017. De gestelde norm van 1 stagiair op 20 medewerkers wordt ruimschoots gehaald.

Werkervaringsplaatsen

In 2018 hadden 5 medewerkers een werkervaringsplaats binnen de gemeente. Dit aantal is vergelijkbaar met 2017.

Tabel 4.1 Medewerkers in deeltijd naar geslacht 31 dec 2018

Aantal uren werkzaam

man

vrouw

totaal

% van man

% van vrouw

% van totaal

minder dan 36 uur

167

554

721

21%

66%

44%

36 uur of meer

612

291

903

79%

34%

56%

Totaal

779

845

1624

100%

100%

100%

Tabel 4.2 Opname levensloop, ouderschapsverlof, vaderschapsverlof en generatiepact in 2016 - 2018

Jaar

ouderschaps-verlof

vaderschaps-verlof

levensloop

generatiepact

2016

67

17

24

n.v.t.

2017

49

10

5

47

2018

62

8

7

85

Tabel 4.3: Verzuimpercentage 2016 - 2018

Jaar

verzuim %

aantal dienst- verbanden

melding- frequentie

gemiddelde verzuimduur

2016

5,4%

1571

1,1

20,6

2017

5,2%

1584

0,95

23,8

2018

4,8%

1624

0,96

20,4

Tabel 4.4: Verzuimduur gemeente Nijmegen in 2018

Verzuimduur

verzuim%

kort (< 7dagen)

0,74%

middellang (8-42 dagen)

1,23%

lang (43-365 dagen)

2,05%

extra lang (366-730) dagen

0,76%

Totaal

4,78%

Tabel 4.5 Meldingen bij vertrouwenspersonen 2016 - 2018

Jaar

aantal meldingen

meldingen per 100 medewerkers

2016

30

2,0

2017

30

2,0

2018

29

1,8

Werken in voltijd en deeltijd

Het percentage deeltijdmedewerkers is gelijk gebleven met vorig jaar, namelijk 44%. Wel zien we nog steeds dat meer vrouwen dan mannen in deeltijd werken; 66% van de vrouwen had in 2018 een contract van minder dan 36 uur per week. Deelnemers aan het generatiepact worden niet als deeltijders gezien, omdat het generatiepact een verlofregeling is.

Levensloop-, ouderschapsverlof, vaderschapsverlof en generatiepact

In 2018 zien we een lichte daling van het vaderschapsverlof ontstaan. In 2017 maakten 10 medewerkers er gebruik van, in 2018 8 medewerkers. De afgelopen jaren hebben we een dalende lijn gezien in het gebruik van ouderschapsverlof, in 2018 stijgt dit aantal weer naar 62.

Het gebruik van de levensloopregeling is nagenoeg nihil, wat verklaard kan worden omdat de levensloopregeling niet meer bestaat.

In 2017 is het Generatiepact, een verlofregeling waarmee men minder kan werken met behoud van pensioenopbouw, ingevoerd. Tot en met 2018 hebben 85 medewerkers gebruik gemaakt van het generatiepact.

Verzuim

De gemeente streeft al een aantal jaar naar een verzuimcijfer dat dicht bij de Verbaannorm ligt. Deze norm ligt voor 2018 op 3,2%. Het verzuimpercentage over 2018 ligt voor de Gemeente Nijmegen op 4,8%. Dit is een daling ten opzicht van voorgaande jaren.

Vanaf 2017 worden leidinggevenden én medewerkers actief geschoold om te gaan werken vanuit het gedragsmodel in verzuimbeheersing.

Vertrouwenspersonen

Bij de gemeente Nijmegen begeleiden interne vertrouwenspersonen de aanpak en preventie van ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie. Deze vertrouwenspersonen worden gefaciliteerd op het gebied van scholing, tijd en financiën. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: intimidatie, seksuele intimidatie, pesten, racisme en discriminatie, agressie en geweld. Het beleid waarop het werk van de vertrouwenspersonen is gebaseerd, is opgenomen in de Arbowet. De verantwoordelijkheid voor preventie en aanpak van ongewenste omgangsvormen ligt in de lijn. Leidinggevenden zelf zijn verantwoordelijk voor goede omgangsvormen binnen hun eigen onderdeel of afdeling. In 2011 zijn alle vertrouwenspersonen gecertificeerd middels de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Sinds 2018 hebben we een team van 4 vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersonen worden benoemd door het College van B&W. De taken van de vertrouwenspersonen zijn: intake en begeleiding van meldingen, adviseren van de leidinggevenden, voorlichting en preventie, registratie en afleggen van verantwoording in het jaarverslag. Verdere informatie over de vertrouwenspersonen is te vinden op de interne site: iNsite.

Van een melding is sprake als een medewerker last ondervindt van ongewenst gedrag en hierover contact opneemt met een vertrouwenspersoon. Deze meldingen variëren in zwaarte van een eenmalig overleg, tot een aantal gesprekken verspreid in de tijd. Van een klacht is pas sprake als er formeel een klacht wordt ingediend bij de VNG-klachtencommissie voor ongewenste omgangsvormen.

In 2018 is sprake geweest van 29 meldingen bij de vertrouwenspersonen. Dit zijn 1,8 meldingen per 100 medewerkers. Deze aantallen liggen iets lager van de voorgaande jaren.

Het aantal meldingen schommelt al een aantal jaren rond de 30 meldingen. Het is altijd lastig om een uitspraak te doen over de interpretatie van een hoger of lager aantal meldingen bij de vertrouwenspersonen.

In 2018 betrof 65% (19) van de meldingen verstoorde arbeidsverhoudingen, 10% (3) had betrekking op intimidatie, in 13% (4) van de gevallen had de melding te maken met pesten. Daarnaast hadden 4 meldingen betrekking op andere zaken.

In 25 gevallen is de melding door vrouwen gedaan en in 4 gevallen door mannen. In 14 (48%) van de 29 meldingen had de melding betrekking op een leidinggevende; bij de overige 52% betrof het een collega of privézaken.