Datum:

Noodverordening Vierdaagse en boerenprotestacties

De demonstratie van Farmers Defence Force is door de burgemeester verboden op basis van artikel 5 van de Wet Openbare Manifestaties. Uit politie-informatie en openbare bronnen blijkt dat naast deze gemelde demonstratie ook andere oproepen plaatsvinden voor boerenprotestacties met landbouwvoertuigen tijdens de week van de Vierdaagse feesten en marsen in Nijmegen. Ten aanzien van eventuele onaangekondigde demonstraties zal de burgemeester op basis van artikel 6 van de Wet Openbare Manifestaties mondeling de aanwijzing geven dat landbouwvoertuigen tijdens protestacties zijn verboden. 
De noodverordening die reeds van kracht is,  is zowel inzetbaar bij boerenprotestactie als bij andere groeperingen die de openbare orde zullen verstoren tijdens de Vierdaagse.    

Inhoud noodverordening

Opgemaakte versie (pdf, 212 KB) Zie ook bijlage noodverordening.

Tekstversie:

DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN

OVERWEGENDE DAT:

 • Het aangekondigde stikstofbeleid leidt tot maatschappelijke onrust en oproepen tot grootschalige boerenprotestacties met landbouwvoertuigen waarbij wanordelijkheden plaatsvinden;
 • Landelijk de afgelopen periode vele incidenten hebben plaatsgevonden waarbij de doelgroep strafbare feiten pleegt zoals het blokkeren van wegen met landbouwvoertuigen, brandstichting, vernielingen, niet opvolgen van politie bevelen enzovoorts;
 • Dat er een demonstratie is gemeld door Farmers Defence Force om op 22 juli 2022 tijdens de intocht van de Vierdaagse te demonstreren zo dicht mogelijk bij de finish (via Gladiola) met 500 tractoren en een podium;
 • De demonstratie van Farmers Defence Force grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengt en daarom is verboden op basis van artikel 5 van de Wet Openbare Manifestaties in het belang van het verkeer en ter voorkoming van wanordelijkheden;
 • Uit politie-informatie en openbare bronnen blijkt dat naast de gemelde demonstratie van Farmers Defence Force ook andere oproepen plaatsvinden voor boerenprotestacties met landbouwvoertuigen tijdens de week van de Vierdaagse feesten en marsen in Nijmegen;
 • Dat ten aanzien van de onaangekondigde demonstraties op basis van artikel 6 van de Wet Openbare Manifestaties de aanwijzing is gegeven dat landbouwvoertuigen tijdens protestacties zijn verboden in het belang van het verkeer en ter voorkoming van wanordelijkheden;
 • Dat de Vierdaagse feesten en marsen het drukste evenement van het jaar is in Nijmegen met 45.000 deelnemers en 1,5 miljoen bezoekers;
 • Dat tijdens de intocht op 22 juli 2022 de meeste toegangswegen naar de stad zijn afgesloten voor het verkeer;
 • Dat de finish van de Vierdaagse op de Sint Annastraat is (Via Gladiola) en de zijkanten van de Sint Annastraat en andere wegen in de binnenstad, zoals het Keizer Karelplein en de Oranjesingel gedurende de hele week volgebouwd staan met objecten, zoals banken en tribunes;
 • Dat de Via Gladiola tijdens de intocht een heel druk bezocht gebied is met veel mensenmassa’s;
 • Dat een demonstratie met landbouwvoertuigen tijdens de Vierdaagse week de doorstroming en de veiligheid van de mensenmassa’s ernstig in gevaar zal brengen en dat dit zal leiden tot wanordelijkheden;
 • Dat een demonstratie met landbouwvoertuigen tijdens de Vierdaagse de doorstroming van het verkeer richting Nijmegen zal belemmeren en de verkeersveiligheid op een onacceptabele wijze in gevaar zal brengen;
 • Dat bij ongevallen en calamiteiten hierdoor hulpdiensten hulpbehoevenden niet kunnen bereiken;
 • Dat er door de protestacties met landbouwvoertuigen die gaan plaatsvinden de vrees bestaat voor ernstige verstoring van de openbare orde, omdat er door personen actief wordt opgeroepen tot geweldgebruik, al dan niet met gebruikmaking van wapens en/of (zwaar) vuurwerk en de vrees bestaat dat zij zich daarbij willen keren tegen politie, het publiek, handhavers en hulpverleners;
 • Dat er een ernstige vrees is dat de doelgroep in conflict raakt met de politie, het publiek, dan wel dat deze vernielingen aanricht, dan wel het openbare leven in Nijmegen in ernstige mate zal verstoren, dan wel onmogelijk zal maken;
 • Dat deze dreiging inmiddels een dusdanig karakter heeft aangenomen dat van ernstige vrees voor wanordelijkheden moet worden gesproken;

Gelet op het advies van de driehoek en artikel 176 Gemeentewet

BESLUIT

De noodverordening Vierdaagse en boerenprotestacties vast te stellen:

Artikel 1 Werkingssfeer

 1. Voor de periode van vrijdag 15 juli 2022 van 20:00 uur tot zaterdag 23 juli 2022 12:00 uur geldt deze noodverordening voor het gebied: binnenstad van Nijmegen zoals wordt aangeduid op bijgaande plattegrond.
 2. Voor de periode van donderdag 21 juli 2022 van 18.00 uur tot vrijdag 22 juli 2022 23:59 uur geldt deze noodverordening voor het gebied: grondgebied van Nijmegen.

Artikel 2 Gebiedsverbod

Het is eenieder die zich door voertuig(en), kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen of gedraging(en) manifesteert als (potentiële) deelnemer aan groepsactiviteiten met de kennelijke bedoeling om de openbare orde te verstoren, verboden op een openbare plaats aanwezig te zijn.

Artikel 3 Groepsverbod

Het is verboden om zich met groepen van meer dan twee personen, kennelijk gericht op het verstoren van de openbare orde, op te houden op een openbare plaats.

Artikel 4 Landbouwvoertuigen

 1. Het is verboden om zich met landbouwvoertuigen en/of groot materieel te bevinden op een openbare plaats.
 2. Het verbod in lid 1 geldt niet voor de politie, de hulpdiensten en door hen ingeschakelde derden ter ondersteuning van hun taak.

Artikel 5 Verbod op voorwerpen en brandbare stoffen

 1. Het is eenieder verboden om op een openbare plaats stenen, stokken, metalen voorwerpen, flessen of brandbare stoffen bij zich te hebben of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, dan wel gebruikt kunnen worden om de weg te verontreinigen of in brand te steken.
 2. Onder brandbare stoffen wordt in ieder geval verstaan: (was)benzine, ethanol en petroleum.

Slotbepalingen

 1. Deze noodverordening treedt in werking op vrijdag 15 juli 2022 om 20.00 uur en geldt tot zaterdag 23 juli 12:00 uur.
 2. De verordening wordt bekend gemaakt op de website van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl) en aansluitend verspreid via (social) media.
 3. Deze verordening wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de raad, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland en de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland.
 4. Overtreding van deze noodverordening is op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf is gesteld van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (€ 4.350,-).

Nijmegen, 15 juli 2022

De Burgemeester van Nijmegen,

drs. H.M.F. Bruls

Bijlage noodverordening

Gebied: Binnenstad van Nijmegen, zoals wordt bedoeld in artikel 1 lid 1 van de noodverordening Vierdaagse en boerenprotestacties vastgesteld door de burgemeester van Nijmegen op 15 juli 2022.