Datum:

Gebiedsontwikkeling Winkelsteeg uit de startblokken

Organisaties die gronden of panden hebben op bedrijventerrein Winkelsteeg en deze willen verkopen, moeten die voortaan eerst aan de gemeente Nijmegen te koop aanbieden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het gebied moet in de toekomst een kwaliteitsimpuls krijgen met de toevoeging van werkplekken en woningen. Met het besluit tot vestiging van de zogeheten Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) wil de gemeente meer grip krijgen op de ontwikkeling van het gebied.

Dat is nodig om het huidige bedrijventerrein om te vormen naar een nieuw werk-woongebied dat past bij de uitdagingen en kansen voor Nijmegen. De stad is aantrekkelijk om in te wonen en werken en groeit daardoor hard. Daarom bereiden we ons voor op een toename van gemiddeld 1.000 banen per jaar en de bouw van ongeveer 10.000 woningen tot 2030. Uitgangspunt is dat deze groei plaatsvindt binnen de bestaande grenzen van de stad. Dat betekent dat we op zoek moeten naar ruimte voor nieuwe ontwikkeling. Een van de gebieden hiervoor is Winkelsteeg. Dit heeft de potentie om de ambities op het terrein van werken en wonen, zoals verwoord in de ontwerp-Omgevingsvisie, waar te maken. Het vernieuwde gebied moet in de toekomst ook een bijdrage leveren aan een betere verbinding tussen stadsdeel Dukenburg en de rest van Nijmegen.

In juni neemt de gemeenteraad naar verwachting een besluit om het voorkeursrecht op grond van de Wvg voor dit gebied te vestigen. Het college heeft vooruitlopend hierop een voorlopig voorkeursrecht gevestigd, dat vanaf 2 april van kracht is. De Wvg is vaker toegepast, bijvoorbeeld in delen van de Waalsprong, het Waalfront en het stadscentrum. Het besluit betekent iets voor het verkopen van gronden en panden. Eigenaren worden door dit besluit bijvoorbeeld niet gedwongen te stoppen met een bedrijf.

Ontwikkeling Winkelsteeg

Winkelsteeg leent zich om verschillende redenen voor herontwikkeling. Er is voldoende ruimte in het omvangrijke gebied en een combinatie van werken en wonen lijkt hier kansrijk, omdat er ook nu al een mix van functies aanwezig is: van maakindustrie tot zorgfuncties, en van kleine bedrijven tot grote bedrijven als NXP. Hier kunnen bedrijfsfuncties en wonen worden toegevoegd en ingepast, zodat er een nieuw sterk en interessant gebied voor de toekomst ontstaat. Met oog voor de bestaande bedrijvigheid, die zorgt voor diversiteit in werkgelegenheid en een sterke stedelijke economie. Ook zal de herontwikkeling een kwaliteitsimpuls geven aan het totale gebied.

Versneld aan de slag

De toekomstplannen voor Winkelsteeg zijn voor het eerst genoemd in de ontwerp-Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. Toch gaat de gemeente nu al aan de slag met Winkelsteeg vanwege de onlangs gesloten Woondeal met onder meer het Rijk, waarvan dit gebied onderdeel is (samen met het gebied bij station Nijmegen). De Woondeal is een uitgebreid ondersteuningspakket met mogelijkheden voor subsidie, soepelere regels en ondersteuning vanuit de rijksoverheid. Dit maakt het mogelijk sneller woningen te bouwen, waarvan de helft in de categorie ‘betaalbaar.’ De Woondeal biedt de mogelijkheid om voor 1 juli een deelplan voor de ontwikkeling van Winkelsteeg in te dienen. Reden genoeg voor de gemeente om nu concrete stappen te zetten.

Het vervolg op de Omgevingsvisie is het maken van een visie voor het gebied langs de Kanaalzone-Zuid (globaal het gebied aan weerszijden van kanaal ten zuiden van de Neerbosscheweg), waar ook Winkelsteeg toe behoort. Voor het gebied Winkelsteeg wordt in de komende periode een ontwikkelvisie gemaakt.

Participatie

De gemeente wil de plannen zoveel mogelijk samen met de betrokken inwoners, instellingen en ondernemers maken. Dat gebeurt in verschillende stappen. De eerste fase vindt eind april/begin mei plaats en is bedoeld om ideeën, kansen en bedreigingen op te halen bij deze partijen. Door de coronamaatregelen kan dit niet met fysieke bijeenkomsten. De gemeente beraadt zich momenteel op de mogelijkheid van een online participatieproces. Halverwege april is naar verwachting duidelijker hoe dit proces vorm krijgt.