Datum:

Eerder, sneller en betere hulp voor Nijmegenaren met geldzorgen

Ook in de periode 2023-2026 ondersteunt de gemeente Nijmegen inwoners bij hun geldzorgen en schulden. Met laagdrempelige en effectieve ondersteuning bij financiële problemen en bij dreigende financiële problemen. Tegelijkertijd stimuleert de gemeente deze inwoners om zoveel mogelijk financieel zelfstandig te blijven. Zodat zij eigen regie kunnen voeren over hun leven en gezondheid en actief deel kunnen nemen aan de maatschappij. Deze aanpak staat in het Beleidsplan Schuldschulpverlening 2023-2026. Het beleidsplan wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Eerder en sneller hulp

De gemeente heeft inwoners die schulden opbouwen eerder in beeld door onder andere samen te werken met partners waaraan inwoners vaste lasten moeten betalen zoals energiemaatschappijen en woningcorporaties. Voor signalen over betalingsachterstanden. En door actief in de wijk te zijn. Wanneer iemand met schulden in beeld is, biedt de gemeente sneller hulp aan door hulpverlening op wijkniveau: er is altijd een Financieel Expert in de Wijk in de buurt. 

Betere hulp

Het nieuwe beleidsplan gaat verder met succesvolle interventies uit het verleden en breidt ook uit met nieuwe initiatieven. Zo krijgt de dienstverlening bij geldzorgen aan jongeren en ondernemers specifieke aandacht omdat zij een hogere kans op geldzorgen hebben. Ook maakt de gemeente gebruik van initiatieven zoals de Nederlandse Schuldhulproute en het Jongeren Perspectieffonds, om meer inwoners te bereiken en ondersteunen. In het nieuwe plan is er ook meer aandacht voor verschillen tussen inwoners, zoals hun niveau van lezen en schrijven, de mate van stress bij geldzorgen en het gebruik van ervaringsdeskundigheid. De laagdrempelige toegang tot hulp bij geldzorgen wordt voortgezet met de Financieel Experts in de Wijk. Hier werkt de gemeente sinds 2018 mee. Dit was tijdelijk en met het nieuwe beleidsplan wordt dit nu vastgelegd. Ook wordt de samenwerking met ketenpartners uitgebreid en verbeterd, zodat iedere inwoner hulp kan ontvangen die bij de behoefte past. Dat doet de gemeente samen met zowel professionele partijen als Bindkracht10 als met vrijwilligersorganisaties, zoals Fibon en Humanitas.