Datum:

Vervolgonderzoek naar betere sturing samenwerking gemeente en ODRN

Om beter te kunnen sturen op het verminderen van de negatieve effecten van uitstoot van stoffen, heeft gemeente Nijmegen onderzoek laten doen naar de onderlinge samenwerking bij de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving tussen de gemeente en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Beiden hebben hier een belangrijke rol in, als bevoegd gezag en uitvoerder van deze taken. Zowel de gemeente als ODRN omarmen de uitkomsten van het onderzoek als basis voor verbeteringen en gaan aan de slag met de aanbevelingen en vervolgacties. Waaronder het uitvoeren van een impactanalyse, samen met betrokkenen, om te onderzoeken wat er aanvullend nodig is om de huidige afspraken te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om meer sturen op resultaat zoals naleefgedrag van bedrijven en beleidsdoelen zoals goede luchtkwaliteit.

Basis op orde, meer verbinding op inhoud gewenst en mogelijk

Onderzoeksbureau Berenschot constateert dat de afspraken over de governance formeel zijn vastgelegd in documenten, werkprocessen zijn ingericht en outputafspraken grotendeels worden nageleefd. Deze afspraken sluiten aan bij het vastgestelde beleid. Tegelijkertijd stelt het bureau vast dat door de focus op output, bijvoorbeeld op budgetten en het aantal verstrekte vergunningen, de ODRN noodgedwongen vooral casusgericht werkt. Er is in de vaste formatie van de ODRN te weinig ruimte om flexibel in te spelen op niet-geplande vragen, voor reflectie op de uitvoering en het ontwikkelen van een interdisciplinaire kijk op een bepaald thema of gebied. Ook bij de gemeente kan de verbinding met inhoudelijke beleidsdoelen, waaronder luchtkwaliteit, explicieter worden gelegd. Net als bij andere omgevingsdiensten in het land is ook bij de ODRN meer tijd nodig voor de verdere implementatie van de outputsturing. Berenschot adviseert om deze implementatie eerst af te ronden en een impactanalyse uit te voeren voor een scherp beeld van waar concrete verbeteringen nodig zijn en wat de financiële en formatieve consequenties zijn. Belangrijk hierbij is om de andere regiogemeenten en provincie te betrekken. Een volgende stap zou dan sturing op outcome (in plaats van output) zijn, waarbij er ook op gewenste effecten en kwalitatieve, bredere beleidsdoelen wordt gestuurd zoals het verbeteren van naleefgedrag van bedrijven en goede luchtkwaliteit. Ook adviseert het onderzoeksbureau om in een periodiek overleg met gemeente, opdrachtgevers in de regio en de ODRN de focus te leggen op het verbeteren van de naleving van wet- en regelgeving door bedrijven. Daarnaast is een structuur in de samenwerking nodig voor de aanpak van gevoelige casussen.

Samen aan de slag voor betere afspraken en meer sturing op gewenste effecten van milieutaken

De gemeente en ODRN gaan aan de slag met de aanbevelingen en vervolgacties. Zo worden de output-indicatoren herijkt voor betere sturing op het gewenste resultaat, samen met betrokkenen zoals de regiogemeenten en provincie. Ook maken we afspraken over de aanpak van gevoelige casussen en leggen deze vast. Met een impactanalyse onderzoeken we wat er moet veranderen en aanvullend nodig is om de huidige outputsturing te verbeteren. Wat zijn de consequenties voor onder andere de formatie, financiën, werkprocessen en informatievoorziening? Op basis van de uitkomst kan worden besloten een meerjarig programmaplan op te stellen. Wanneer de uitkomsten van de impactanalyse uitgevoerd zijn, komt het moment voor verdere doorontwikkeling van outputsturing naar outcomesturing. Hiervoor volgt dan een voorstel van de gemeente en ODRN aan de gemeenteraad.